Industri Energi sine nettsider

Sympatistreiken går for arbeidsretten

Torsdag 18. januar starter saken hvor Arbeidsretten skal ta stilling til om sympatistreik i Archer er lovlig. Den varslede sympatistreiken skal støtte de streikende i SLB UK sitt krav om tariffavtale for tjenestene de utfører på norsk sokkel.

Skal avgjøre lovligheten av sympatistreik

Det var i september i fjor at LO og Industri Energi varslet sympatistreik for 51 wirelineansatte i Archer på Ekofisk for å støtte ansatte i SLB UK sitt krav om tariffavtale. Rederiforbundet har lagt ned påstand om at en slik streik vil være ulovlig og saken skal derfor opp til behandling i Arbeidsretten.

Streikebrytere har erstattet medlemmene i SLB UK

Streiken i SLB UK startet i mars i fjor, men har ikke hatt effekt da SLB UK har satt inn uorganiserte arbeidstakere til å ta over arbeidsoppgavene til de som er i streik. Ved å ta ut Archer i sympatistreik så vil operasjonen til SLB UK bli rammet ved at mulighetene til å gjennomføre brønnstimulering på Ekofisk bli svært begrenset og presset på SLB UK for å inngå tariffavtale vil øke.

Streik er en belastning

For at en sympatistreik skal være lovlig etter avtalen mellom partene (Rederiforbundet og LO) så må sympatistreiken være “til støtte for en annen lovlig konflikt i Norge”. Hovedspørsmålene i saken vil derfor være om konflikten i SLB UK er lovlig og “i Norge”, og om den er til støtte for hovedkonflikten. Disse spørsmålene avgjøres i arbeidsrettssaken som starter 18. januar. Det er satt av 3 dager til saken.

Selv om forbundet mener at sympatistreiken er lovlig, er ikke streik noe som tas lett på. Streik er en belastning for alle parter, men et viktig og kraftfullt virkemiddel for å løse interessekonflikter.

Når det gjelder sympatistreik så finnes det ingen interessekonflikt som berører partene i sympatistreiken og konsekvensene virker derfor å ramme urettferdig. Likevel så er sympatistreik noe partene i arbeidslivet er enige om at kan brukes for å støtte opp andre sine krav, slik som her hvor Industri Energi krever at også de ansatte i SLB UK skal delta i et organisert arbeidsliv som ikke undergraver de lønns- og arbeidsvilkår andre aktører i bransjen har blitt enige om. Klubben ønsker ikke en streik som rammer egen bedrift og egne medlemmer, men mener det er nødvendig at forbundet og LO tar i bruk virkemidlene de har til rådighet for å hindre sosial dumping.

Varslingsfristen ved sympatistreik er 21 dager, og et varsel om dette forutsetter at Arbeidsretten gir LO og Industri Energi medhold i at sympatistreiken vil være lovlig. Klubben vil oppdatere medlemmene om situasjonen fortløpende.

Klubben er tilstede

Eirik Valle og Christopher Talgø er i Oslo for å vitne i saken og vil følge saken i rettsalen.