Industri Energi sine nettsider

Om oss

Noe av det viktigste i arbeidslivet er arbeidslivssikkerheten og arbeidstakermedvirkning. Industri Energi Archer er en avdeling i Industri Energi som organiserer ansatte i Archer i plattformboring, oljeservice og i landstillinger. Klubben består av erfarne tillitsvalgte som kjemper for reell arbeidstakermedvirkning og jobber aktivt for å ivareta medlemmene på best mulig måte.

Medlemmenes rettigheter

Noen ganger hender det at ansatte i bedrifter utsettes for urettferdig behandling. Dette kan være små endringer i arbeidsvilkårene, ikke fått riktig lønn eller kanskje til og med usaklige oppsigelser. Noe av hovedprioriteringen til klubben er å sikre enkeltmedlemmenes rettigheter. Dersom du som medlem opplever å bli behandlet feil ønsker vi at du tar kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg. Det skal aldri være noen terskel for å kontakte oss.

Arbeidstakermedvirkning

En av de viktigste brikkene i to- og trepartsamarbeidet, er arbeidstakermedvirkningen. Industri Energi Archer jobber kontinuerlig for å sikre at abeidstakerne har en reell medvirkning i spørsmål som angår arbeidsplassen. Uten vedlikehold og forebyggende arbeid på dette området svekkes rettighetene vi har som arbeidstakere. Ved å organisere over 1000 land- og offshoreansatte i bedriften er vi den største fagforeningen i Archer. Klubben har eget klubbkontor i Archers lokaler på Forus i Stavanger hvor vi er 3 tillitsvalgte på fulltid i tillegg til kontorsekretær. Industri Energi sentralt organiserer ca. 57.500 medlemmer som videre betyr at våre medlemmer sikres viktig medinnflytelse på politiske spørsmål og samfunnet generelt.

Avdelingene

Industri Energi Archer organiserer ansatte i Archer i både offshore og på land.

Vårt mål er at hver lokasjon og hver avdeling skal bestå av hovedtillitsvalgte som er synlige på arbeidsplassen som samarbeider tett med klubbkontoret og holder seg oppdaterte på spørsmål som angår arbeidsplassen for å sikre at medlemmene har kortest mulig vei til informasjon og støtte fra klubben. De tillitsvalgte ute i feltet er klubbens øyne der medlemmene våre arbeider og fungerer som et viktig ledd i klubbens kommunikasjon med medlemmene, og ikke minst kommunikasjon fra medlemmene til klubben. Tillitsvalgte i felt vil også være behjelpelige veiledning og råd i mindre saker, men den aktive saksbehandlingen tar klubbkontoret seg av.

Klubbstyret

Industri Energi Archer har et eget styre, med for tiden 12 styremedlemmer. Styret møtes minst 4 ganger i året og fungerer som det styrende organet til klubben. Styremedlemmene velges blant de tillitsvalgte på klubbens årsmøte som avholdes hvert år på våren, hvor alle tillitsvalgte har møterett.

Tillitsvalgtkonferanse

Hvert år arrangerer klubben en samling for alle tillitsvalgte. Medlemmene i Archer arbeider på mange lokasjoner, og tillitsvalgtkonferansen gjør at vi kan dele erfaringer mellom tillitsvalgte på forskjellige lokasjoner. Klubben ønsker også å gi faglig påfyll til de tillitsvalgte og tar opp aktuelle tema som angår arbeidslivet. Påmelding til tillitsvalgtkonferansen sendes hvert år ut til de tillitsvalgte og annonseres også her på nettsidene.

Fordeler

Som medlem hos oss vil du dra nytte av forbundet og LOs kollektive forsikringsavtaler og tilbud. I tillegg har Industri Energi Archer egne forsikringsavtaler for våre medlemmer som gjør at de er bedre sikret dersom man skulle bli arbeidsufør eller har dødsfall i familien. Klubben hjelper også medlemmene i forsikringssaker, enten det er forsikringer igjennom medlemskapet eller bedriften.