Industri Energi sine nettsider

Medlemsfordeler og forsikringer

Vi har de beste medlemsfordelene

Hos oss har du allerede gode forsikringer inkludert i medlemskapet. I tillegg har du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler, som rabatterte priser på tilleggsforsikringer, rabatter og stipend. Det lønner seg å være medlem.

Tilpasset Archer
Sykdom oppstår ofte uventet og kan ramme hardt. Dersom du blir arbeidsufør som følge av annen sykdom enn yrkessykdom dekkes du ikke av bedriftens uføredekninger. Derfor har vi som lokal fagforening tegnet akkurat denne forsikringen for våre medlemmer, i tillegg til en forsikring som gir våre medlemmer en økonomisk erstatning dersom deres ektefelle eller samboer skulle falle vekk.

Reell påvirkningskraft

De viktige sakene kommer fra medlemmene

Det er lett å ta for gitt det gode arbeidslivet vi har i Norge. Men dette er noe vi i felleskap kjemper for å bevare hver eneste dag. Som medlem vil du nok oppleve klubben som noen å rådføre deg med, noen som hjelper deg med sikre at du får det du har krav på i arbeidslivet og noen som forhandler for deg og taler medlemmenes sak i møter med bedriftsledelsen.

Tillitsvalgte utgjør en viktig brikke i maskineriet til Industri Energi Archer, og forbundet Industri Energi. Det er samholdet i våre felles interesser og det sosiale fellesskapet som gjør oss som organisasjon god. Dette lykkes vi med gjennom aktive medlemmer og tillitsvalgte som deler sine synspunkter og diskuterer forhold som opptar dem.

Engasjement danner grunnlaget for å finne brede enigheter og saker å kjempe for. Er det bred forankring gjennom et aktivt medlemsdemokrati løftes de viktige sakene, enten det handler om lønns- og arbeidsvilkår, HMS eller andre forhold på arbeidsplassen, eller knyttet til samfunnet rundt oss.

Medlemsmøter, tillitsvalgtkonferanser og klubbens årsmøter er gode møteplasser for å diskutere og å sette viktige saker på dagsorden. Det er alle medlemmene i fellesskap som utgjør fagforeningen. Gjennomslagskraften øker med engasjerte medlemmer.

LO – Norges største arbeidstakerorganisasjon

LO er, med sine nær 1 million medlemmer i 25 fagforbund, utrolig mektige innen norsk politikk, noe de har vært i over 120 år. LOs størrelse og mangfold gjør at LOs meninger har en avgjørende rolle i norsk politikk uavhengig av hvilke partier som har regjeringsmakten. For Industri Energi sin del handler det om å påvirke og å tørre å ta kampene på de viktige og avgjørende arenaene og ikke bare i de landskap hvor alle er enige. Industri Energi er med og former LO og gjør LO bedre.


Vi kjemper for rettighetene dine

Vi er der når noe skjer

Man kan ikke planlegge arbeidslivet. Enten det er arbeidsgivers behov som endrer seg, man rammes av sykdom, helseplager eller ulykker, så vil konsekvensen ofte være at man brått ikke vet om man har en jobb å gå til om noen måneder. I slike situasjoner er det ekstra tøft å stå alene.

Det er derfor en av våre viktigste prioriteringer å bistå enkeltmedlemmer i slike situasjoner, og å sørge for at muligheten for å fortsette i jobb er størst mulig.

I tillegg kan hende at man opplever å møte en uenighet med arbeidsgiver, hvor man følger seg maktesløs alene mot store selskaper. Med en tillitsvalgt som stiller opp der behovet er, skal medlemmene være trygge på at de får en rettferdig behandling, og at hjelpen står der om man utsettes for en urettferdig behandling.

Våre medlemmer får bistand av noen av Norges fremste arbeidsrettsadvokater og jurister, når behovet oppstår. I tillegg til at Industri Energi har egne advokater, har forbundet også tilgang til LO-advokatene, som er det største juridiske fagmiljøet innen arbeidsrett.

Styrking av rettigheter

Vi nøyer oss ikke med å forholde oss til rettighetene vi allerede har. Arbeidslivet er i stadig endring og nye behov må løses på nye måter. Det er avgjørende at vi holder opp oppdatert på samfunnets utfordringer og stadig kjemper for å sikre arbeidstakerne i et samfunn i utvikling.

Glemmer vi dette risikerer vi også å miste allerede opparbeidede rettigheter. Dette må vi jobbe med avtalemessig med arbeidsgiverne så vel som å jobbe politisk for å sørge for at vi har en Arbeidsmiljølov i tråd med våre behov.

Industri Energi besitter enorme kompetanseressurser på disse områdene og har stor innflytelse på politikken, gjennom å levere gode og begrunnede høringssvar som blir tatt på alvor. Vi har også erfart at sak vi har løftet opp til forbundet har blitt til lovendring i løpet av et drøyt år, hvor også Arbeids- og sosialdepartementet viser til nettopp Industri Energi sitt arbeid i selve lovforslaget.

Inkluderte forsikringer

Som medlem hos oss har du allerede gode forsikringer inkludert i ditt medlemskap. Nedenfor kan du lese mer om hver av forsikringene.

Usikker?

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss dersom du havner i en situasjon der du trenger og få en oversikt over aktuelle forsikringer


Kurs og utdanning

Stipend til videreutdanning og kurs

Medlemmer som tar videreutdanning og kurs kan søke om stipend. Dette gjelder også for praksiskandidater som tar fagbrev som privatist.

Satsene som kan søkes om:

  • Helårsstudie (på hel- eller deltid), inntil 13 500 kroner i året (fleksibel frist).
  • Praksiskandidater som tar fagbrev på grunnlag av arbeidserfaring: inntil 10 500 kroner i året.
  • Kortere kurs (minimum fire dager): inntil 4000 kroner.
  • Studieforbundet AOF sitt lese- og skrivekurs: inntil 10 500 kroner.

for fullstendige retningslinjer og fremgangsmåte for å søke, finnes utfyllende info og søknadsskjema her.

Industri Energis nye unike medlemsfordel gir de som studerer på BI i Norge, mulighet til å få refundert 25 prosent av studieavgiften.

Medlemsfordelen gjelder alle kurs på BI, både nettstudier, deltidsstudier, mastergrader og kurs som går over noen få dager. For mange er det betryggende å vite at BI har et skreddersydd opplegg for «voksenstudenter», altså folk som har vært i arbeidslivet en stund.

BI har nylig startet opp en serie med korte kurs, og her tilbyr vi medlemmene våre inntil ett gratis kurs i skoleåret. For å bruke denne medlemsfordelen må det søkes om 25% refusjon fra Industri Energi og i tillegg søkes om LO’s utdanningsstipend, Industri Energi vil dekke mellomlegget for kursavgift. Denne medlemsfordelen gjelder f.o.m. 03.07.2020 I tillegg tilbyr vi sammen med BI et utvalg av kurs som er gratis for medlemmer som er permitterte eller arbeidsledige.

Se kriterier og fremgangsmåte for å søke refusjon og stipend her:
Alt du trenger å vite om medlemsfordelen Industri Energi BI – Industri Energi

Rabatter og tilbud

Lønns- og arbeidsvilkår

Gode lønns- og arbeidsvilkår kommer ikke av seg selv.

Uten fagforeningen i ryggen vil man som arbeidstaker stå i konkurranse med sine kolleger og andre potensielle arbeidstakere. Når arbeidstakerne går sammen i en organisasjon øker deres innflytelse. At en organisasjon representerer et flertall av arbeidstakerne gir dessuten stor makt. Ikke minst på grunn av at organisasjonen vil representere sine medlemmers felles interesser.

Industri Energi Archer forhandler lønns- og arbeidsvilkår på vegne av medlemmene slik at du som enkeltperson slipper å gjøre dette på egen hånd. Sterk organisasjonsgrad har gitt oss makten som igjen har kommet medlemmene til gode gjennom nettopp gode lønns- og arbeidsbetingelser, i tillegg til andre felles goder.

Økte lønninger har fått arbeidsgiverne til å finne sammen med arbeidstakerne om bedre måter å arbeide på, noe som har ført til at arbeidslivet i Norge er svært produktivt og holder en høy konkurranseevne. Vi ser likevel at ordningene som er fremforhandlet gjennom tiår, stadig må forsvares for at vi skal kunne opprettholde det gode arbeidslivet i Norge. Det jobber vi med daglig.

Man skal være trygg i det norske arbeidslivet. Det betyr at man skal komme frisk hjem fra jobb, og man skal behandles med rettferdighet. Som alt annet er arbeidslivet også et sted hvor konflikter kan oppstå. Som medlem at Industri Energi kan du alltid være trygg på at du kan la deg bistå av en tillitsvalgt som som er opptatt av å sikre at dine rettigheter i arbeidslivet oppfylles.

Dersom behovet oppstår er veien også kort til Industri Energis egne advokater, eller til LO som har Norges største juridiske fagmiljø innen arbeidsrett.
Et rettferdig arbeidsliv er også et arbeidsvilkår.