Industri Energi sine nettsider

Karantene saken, flytting av personell og forlik

Hei og godt nyttår alle sammen, da har vi her inne på klubbkontoret relativt rolig startet det nye året. Det er mye sykdom i omløp så årets første uke har vi tilbrakt på hjemmekontor, men det vil allerede fra og med neste uke bli en hel del møte og reiseaktivitet.

Først ut vil vi oppsummere litt om karantene saken, som dere er kjent med så har vi en del ansatte som er bosatt i utlandet. Og som i løpet av Korona pandemien måtte sitte ganske mange dager i karantene, da dette var myndighetspålagt var dette da heller ikke kompensert for, med unntak av at man fikk dekket kost og losji. Forbundet Industri Energi valgte imidlertid og prøve denne saken juridisk og i den forbindelse gikk det ut en del info til IE s medlemmer på slutten av året i fjor.

Tidsfristen for å sende saken inn til bedriften var satt til 5 des. og tidsfristen for innsendelse av saken til forbundet var satt til 20 des. Det er for oss bekjent en handfull medlemmer fra oss som har sendt inn sak til forbundet. Videre saksgang her nå blir at forbundet sannsynligvis vil kjøre ett gruppe søksmål og videre informasjon vil bli gjort tilgjengelig når det foreligger. En kan for øvrig følge med på denne siden for mer info: Koronakompensasjon – Industri Energi

Flytting av personell

Før jul ble det lagt ut informasjonsskriv fra HR ledelsen på Yammer med en blant annet en oppsummering av fjoråret, det var også noen personalkoordinatorer som sendte ut dette info skrivet på epost til de ansatte. Og vi har i etterkant av dette fått noen spørsmål og tilbakemeldinger da spesielt knyttet til to element fra utgitt info. Og det første var dette som gikk på flytting av personell.

Når det gjeld flytting av personell mellom riggar er dette noko som vil skje framover også og gjerne i større grad enn det har vore tidlegare. Me ser at teknisk avdeling er den avdelinga der personell gjerne har gått lengst på dei ulike installasjonane, so me ynskjer meir overføring av personell innan denne kategorien for å få endå meir erfaringsoverføring. I tillegg kjem Archer til å sjå endå meir på kva personar bur i forhold til utreisestadHR Manager

Vår kommentar til dette helt på generelt grunnlag når det gjelder å flytte ansatte fra en installasjon til en annen så er dette regulert av tariffavtalen, som du ser utklipp av under her så er det slik at bedriften har styringsretten til og flytte personell mellom installasjonene.

Men med det sagt så kan man se i avsnitt to at ingen er kjent med unødvendig bytte og i tredje avsnitt der det er mulig skal en ta hensyn til den enkeltes ønske. Derfor er det slik at om bedriften ønsker å flytte personell som vi ikke mener det er noen tydelig driftsmessig årsak til og flytte på så vil vi naturligvis ta opp slike saker til drøfting med bedriften.

Det er også viktig å poengtere at det er stor variasjon i aktiviteten offshore, noen installasjoner går ned og andre går opp på aktivitet. Dette i tillegg til at bedriften har en viss grad av turnover i forbindelse med personell som går av med pensjon osv. Og da er det nødvendig og sikre at personellet vårt innehar tilstrekkelig kompetanse på de ulike installasjonene slik at vi klarer og drifte alt som vi har kontrakt på. Dermed kan det være nødvendig og flytte enkelte nøkkelstillinger for å ivareta nødvendig erfaringsoverføring.

Men vi er også opptatt av at flytting i hovedsak bare bør skje der dette er nødvendig og skal ikke brukes som en straffesanksjon fra bedriftens side. Altså når det foreligger driftsmessige årsaker eller ønsker fra de ansatte selv om flytting. Vi vil også være tydelige ovenfor bedriften på at når noen skal flyttes så skal de få skikkelig beskjed, og det skal ikke være slik at den det gjelder er den siste som får vite om det.

Psykolog hjelp

Den andre elementet som har blitt kommentert var i forhold til dette med at en i nærversgruppen har blitt enige om å utvide tilbudet til helseforsikringen til at ansatte slik at en også kan få dekket psykolog hjelp. Helseforsikringen som vi har i Storebrand blir ikke utvidet i den forbindelse til å inkludere psykolog hjelp, men ved å skal sende inn en forespørsel til HR så vil bedriften dekke inntil 10 timer i året. Det har blitt spurt om det ikke er mer hensiktsmessig å sende denne forespørselen til for eksempel bedriftslege eller andre en HR.

Dette spørsmålet ble også drøftet dette i nærværsgruppen, der en så på hvem som alternativt kunne stå som mottaker. Men slik som ordningen nå er bygget opp så tar den dette gjelder kontakt med sin behandler / lege og om de anbefaler psykolog så lager legen en henvisning på dette, så sender en dette inn sammen med skjemaet til bedriften. Så får en refundert utgiftene ved at man sender inn en reiseregning på dette gjennom IFS. Den ansatte skal da altså ikke redegjøre for bakgrunnen for behovet, og bedriften vil få vite hvem det gjelder uansett når de skal dekke utgiften.

Skjemaet for støtte til psykolog finner man i skjemasamling inne på personell boka, en kan for øvrig også se skjemaet på denne LINKEN HER.

Rettsmekling

For en tid tilbake så hadde vi ett medlem som hadde arbeidet omtrent 30 år offshore som så seg nødt til å slutte i bedriften med bakgrunn i helseutfordringer vedkommende fikk i forbindelse med skiftarbeidet offshore. Siden helsen ikke lengre strakk til så søkte medlemmet kompensasjon for tap av helse attest, også omtalt som loss of license. Dette fikk den medlemmet da avslag på, klubben lokalt i IE Archer bistod da medlemmet med å anke på avgjørelsen som ble fattet, som også igjen førte til avslag.

Klubben og medlemmet tok da saken inn til forbundet sentralt og med hjelp fra Industri Energi og LO fikk medlemmet denne uken erstatning gjennom et rettsforlik. Saken endte meget godt for medlemmet som fikk erstatning som tilsvarer rundt 75% av det opprinnelige kravet.

Ved forlik er det vanlig at partene må dekke egne sakskostnader. Rettslige prosesser er kostbare. LO-forbundenes rettshjelpsordning dekker imidlertid sakskostnadene til medlemmet også ved forlik. Medlemmet tok etter mekling kontakt med klubben og ville rette en stor takk for assistansen han hadde fått, både av oss i klubben samt forbundet og juridisk avdeling i LO.

Dette viser nok en gang hvor viktig det er og være organisert, det er ingen lett sak og sitte alene i en konflikt med hverken bedriften eller store forsikrings selskaper. Og med det sagt så vil vi ønske dere alle en riktig god helg hilsen oss på klubbkontoret.