Industri Energi sine nettsider

Ukesinfo uke 47

Her kommer ukens nyheter for uke 47.

Landansatte og overtid innbakt i lønn

Klubben og bedriften har i lang tid diskutert to temaer knyttet til arbeidstid og overtidsarbeid. Det er velkjent at det i Archer benyttes mange arbeidsavtaler med overtid inkludert i lønn samt at det, dels også på grunn av dette, er liten kontroll på hvor mye den enkelte faktisk jobber. Det åpner et annet tema som angår hvilke stillinger som kan unntas fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelse.

For tiden er det diskusjoner om overtid innbakt i lønn. Klubben mener, med henvisning til lov og avtaleverk, at dersom det er inngått avtale om overtid innbakt i lønn så skal det fremkomme hvor stor andel overtidstillegg utgjør på lønnen. Bedriften og klubben jobber for tiden med å kartlegge dette.

Under ingen omstendighet skal overtid innbakt i lønn anses som en fri adgang til å kreve at arbeidstakeren jobber overtid. Adgangen til overtidsarbeid er regulert av loven uavhengig av hva som er avtalt i arbeidsavtalen.

Når det gjelder arbeidstakere som er unntatt lovens arbeidstidsbestemmelser så er dette en adgang for arbeidstakere som fritt kan styre sitt eget arbeid og arbeidstid. Dette vil gjelde svært få stillinger. Disse stillingene vil selv regulere sin egen arbeidstid og vil dermed ikke ha tillegg for overtidsarbeid.

Gave-G pensjon i wireline

Tidligere i år ble klubben oppmerksom på at ansatte som nå gikk av med pensjon ikke fikk utbetalt den såkalte gave-g, som er en del av bedriftens pensjonsordninger. Gave-G pensjonen, som utgjør en ekstra årlig pensjon på 1 G for pensjonister i årene 62-67 år, er tariffestet for ansatte i plattformboring og landansatte, men ikke for ansatte i wireline. Bedriften har likevel praktisert Gave-G for ansatte i wireline tidligere og har også overført de andre pensjonsbetingelsene som gjelder for plattformboring til å gjelde for wireline, men holder altså nå gave-g utenfor.

Wirelineansatte mener det er urimelig at de skal være bundet av samme pensjonsregler om ikke alle ordningene overføres. Videre mener de det er et brudd på tidligere avtaler da bedriften tidligere har kommunisert ut til alle ansatte at de som er ansatt i brønnservice (wireline) skal så nært som mulig ha de samme pensjons- og forsikringsordningene som gjelder andre ansatte i bedriften, og gave-g har vært spesifisert som en av de tingene som skulle gjelde for ansatte i brønnserviceansatte.

Vi mener derfor det er helt urimelig at bedriften nå, uten forvarsel eller annen forhandling, velger å ikke utbetale gave-g til ansatte i wireline, og har tatt saken opp med bedriften og oversendt tidligere brev som bedriften har sendt ut til de ansatte. Bedriften har imidlertid ikke besvart henvendelsen enda.

Særavtalen i Wireline

Saken som angår ettervirkningen av særavtalen i wireline etter at bedriften tidligere i år meldte oppsigelse på denne lever videre. Dessverre tar det lang tid å få behandlet slike saker fullt ut og man ønsker selvsagt å komme til en konklusjon på så lavt nivå som mulig, for å unngå å sette i gang enda mer tidkrevende prosesser. Klubben og bedriften venter på de sentrale parters behandling, men det vi vet til nå er at IE fortsatt støtter klubbens syn fullt ut. Det kan bety at saken må videre til arbeidsretten for avklaring dersom motparten fortsatt opprettholder sitt syn. Vi mener at særavtalen har virkning frem til ny avtale er på plass og at bedriften opptrer ulovlig ved å gjøre endringer som avviker fra avtalen og lønnspraktiseringen.

Sykefravær skal medregnes i årstimeverket

Industri Energi og Rederiforbundet har behandlet vår tvistesak hvor vi mente at sykefravær skal inngå i ansattes årstimeverk og at det skal kompenseres med overtid dersom årstimeverket overskrides og noe av årstimeverket består av sykefravær. Bedriften mente at sykefraværet ikke skulle telles med, noe som vi mener i realiteten ville betydd at den ansatte skulle ha arbeidet inn igjen den tiden man har vært syk.

De sentrale partene støttet klubben sitt syn, noe som resulterer i at bedriften betaler ut i overkant av 50 timer overtid til et medlem som overskrev årstimeverket sitt i 2019.

Disponibelplaner for personell omfattet av innreisekarantene

Bedriften har arbeidstakere som er bosatt i utlandet og som blir pålagt innreisekarantene når de skal reise på jobb. Dette har vært en stor utfordring i hele bransjen, også i Archer.

Arbeidstakere som går på disponibelplaner, plikter å være disponible for å kunne få tildelt arbeid i disponibelperiode. Men for å være disponible har arbeidstakere reist til Norge og sittet i karantene på fritiden, for å kunne være disponible i hele sin disponibelperiod. Dette har kostet mye fritid og medfører såklart en ekstra belastning. I deler av virksomheten har arbeidstakere hatt så lite som 11 dager fritid i hjemlandet, før de må være på reise igjen for å oppholde seg i Norge i 31 dager for å gjennomføre 10 dager karantene samt full disponibelperiode på 3 uker. Arbeidstaker har heller ikke hatt noen garanti for at man faktisk får arbeidet heller, slik at man risikerer å bruke all denne tiden uten at det utløser registrert arbeidstid eller sokkelkompensasjon.

Klubben har over lengre tid arbeidet med bedriften for å finne alternative løsninger for personell som er bosatt i utlandet. Dette har vært meget utfordrende, særlig i loggeavdelingen, da det gjelder en så stor andel av avdelingen samtidig som arbeidet er svært uforutsigbart. Vi har blitt enige med bedriften om at de ansatte i avdelingen skal forelegges to alternative rotasjoner.

Det ene alternativet er at bedriften og den anstatte deler på karantenetiden. Det vil i praksis bety at disponibeltiden avkortes med 5 dager, fra 21 til 16 dager. Den ansatte må da være tilgjengelig for utreise fra dag 1. Arbeidstakeren får da 5 dager mer tid hjemme mellom hver disponibelperiode.

Det andre alternativet er at man en uke ekstra fri, men må ta karantene på fritiden. Arbeidstaker vil være disponibel i 3 uker, og vil her være sikret sokkelkompensasjon alle dagene man er disponibel for utreise, i Norge. På denne måten vil arbeidstakeren være sikret lønn for tiden man oppholder seg i Norge, også om det ikke skulle være arbeid.

Det er også gjort noen justeringer i mekanisk wireline, der ansatte får mulighet til å opparbeide seg mer fritid, som tas ut for å redusere antall reiser til Norge.

Vi er godt fornøyd med disse ordningene og med at bedriften også tar ansvar for noe av utfordringene karantenekravet medfører.

Forbundet har opprettet en egen interngruppe som jobber med Covid-19 utfordringene, og klubben er her representert ved Christopher Talgø og spørsmål vedr. dette kan rettes til han.

Bonusdommen

Som mange nok har fått med seg sikret Industri Energi full seier i høyesterett i den såkalte bonussaken. Saken gikk ut på om bonusordninger i innleiebedrifter skal anses som lønn i arbeidsmiljølovens forstand, slik at bonus også blir gjenstand for likebehandling når det gjelder innleie fra bemanningsforetak. Industri Energi vant frem med sitt syn om at bonus skal likebehandles for innleide.

Klubben deltok i dag på et møte i regi av forbundet sammen med andre tillitsvalgte og advokat Karianne Rettedal som har kjørt saken, for å få informasjon om dommens betydning. Forbundet forventer å behandle mange nye krav som følge av dommen og har derfor opprettet en egen kontaktadresse for saker som angår likebehandlingsprinsippet ved innleie: bonus@industrienergi.no

Når man er utleid fra et bemanningsforetak så er det er krav i loven at den utleide minimum skal ha de samme vilkår som gjelder for innleiebedriftens faste ansatte. Dette kravet omfatter bl.a. arbeidstidsbestemmelser, overtidsarbeid, nattarbeid og ikke minst lønn. Nå er det klart at også bonusprogrammer i innleiebedriften omfattes av likebehandlingskravet, under kategorien lønn.

Arbeidsmiljøloven § 14-12a

Likebehandlingskravet gjelder ikke for reelle entrepriser, konsulentoppdrag eller utleie fra en produksjonsbedrift, men det finnes eksempler på slike utleieforhold som i realiteten er kamuflerte utleier fra bemanningsforetak. Dersom utleieforholdet ikke oppfyller kriteriene for å kunne være noe annet enn utleie fra bemanningsforetak, så vil kravet om likebehandling kunne gjøres gjeldende overfor utleiebedriften som om utleiebedriften likevel var et bemanningsforetak.

Det er utleiebedriften som har ansvar for at likebehandlingsprinsippet er fulgt og eventuelle økonomiske krav må stilles til utleiebedriften. Normal foreldelsesfrist på 3 år for økonomisk krav vil gjelde, noe som betyr at man maksimalt kan kreve kompensasjon for opptil 3 år tilbake i tid, fra det tidspunktet kravet blir formalisert.

Henvendelser til klubben

Vi på klubbkontoret ønsker å sikre best mulig oppfølging til medlemmene som tar kontakt med oss. Vi har derfor etablert et eget system for håndtering av innkomne saker og spørsmål som gjør vi sikrer oppfølging samt erfaringsoverføring internt i klubben. Som et ledd i dette vil vi oppfordre alle til å benytte klubbens e-postadresse ie@archerwell.com ved henvendelse til klubben Da kan vi sørge for at henvendelsen havner på korrekt sted og følge opp slik at medlemmene får svar og hjelp.

Husk at ingen sak er for liten eller for stor. Vi er til for medlemmene.

Ha en riktig god helg.