Industri Energi sine nettsider

Ukesinfo uke 43

Årets forhandlinger har hatt sine fortsettelser i uke 43, og denne uken har Industri Energi blitt enige med Norges Rederiforbund blitt enige i tarifforhandlingene om Landavtalen og med Norsk olje og gass om Oljeserviceavtalen.

Landavtalen

Tirsdag 20. oktober startet forhandlingene med Norges Rederiforbund om Landavtalens neste periode, hvor Bjørn Rimereit var med i forhandlingsutvalget og representerte klubben. I forhandlingene samarbeidet Industri Energi med SAFE og hadde gode diskusjoner rundt krav og motkrav.

Enigheten i forhandlingene innebærer en økning i mistelønnsatser for arbeidere samt at ansatte kan ta ut inntil 3 lesedager pr. semester i forbindelse med eksamener for utdanning som er relevant for nåværende eller fremtidige stillinger i selskapet. I tillegg skal arbeidstøy være kjønnstilpasset og det vil ikke være adgang for bedrifter til å forskjellsbehandle stillingsgrupper når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Lokale retningslinjer for kompensasjon for arbeid utenfor bedriften

Det er avtalt at dersom det ikke finnes lokale retningslinjer for kompensasjon for arbeid utenfor bedriften der reisetiden overstiger normal arbeidstid, så skal dette opprettes.

2 års fortrinnsrett til ny stilling

Ansatte som blir sagt opp på grunn av driftsinnskrenkning gis to års fortrinnsrett til ny ansettelse. Dette er en forsterkning på toppen av Arbeidsmiljøloven, som i dag gir ett års fortrinnsrett. Den utvidede fortrinnsretten bortfaller når arbeidstaker fyller 62 år.

Signering utsatt

Partene er enige i å utsette signering av forhandlingsprotokollen inntil alle klubbene er ferdig forhandlet lokalt.

Oljeserviceavtalen

Samme dag som forhandlingene starter på Landavtalen, startet også forhandlingene med Norsk olje og gass på Oljeserviceavtalen. Archer er ikke direkte omfattet av denne avtalen men en avtale som det er avtalt at skal være lik i innhold, men med Norges Rederiforbund som motpart i stedet for Norsk olje og gass. Da det er Oljeserviceavtalen som har desidert flest medlemmer og medlemsbedrifter så er det naturlig at disse forhandler først. Avtalen blir gjeldene for Archer når Norges Rederiforbund slutter seg til en likelydende Offshoreserviceavtale som formelt er den avtalen som forplikter Archer og de ansatte i bedriftens oljeservicevirksomhet offshore.

I forhandlingene er klubben likevel representert og har hatt en såkalt observatørrolle i Industri Energis forhandlingsutvalg i en årrekke. Her er det Christopher Talgø som representerer klubben på vegne av medlemmene i wirelineavdelingene. Gjennom deltakelsen i forhandlingsutvalget står vi fritt til å kunne påvirke utfallet av forhandlingene og kan argumentere for og imot innstillinger internt i utvalget. Samarbeidet med de andre klubbene som er direkte omfattet av Oljeserviceavtalen er svært godt og det har vært et godt klima mellom Industri Energi og Norsk olje og gass under forhandlingene.

Lønnstillegg

Etter to dager med forhandlinger kom partene til enighet klokken 03:00 natt til torsdag. Lønnssatsene i lønnsmatrisen økes med 1.400 kroner med virkning fra 1. juni i år, og videre med 11.646 kroner fra 1. januar neste år. Den siste justeringen vil erstatte ansiennitetsglidningen på matrisen. Oppgjøret vil opprettholde lønnsmatrisens utvikling i forhold til andre deler av bransjen oppgjøret deles opp for å holde oppgjøret i år i tråd med frontfaget.

Natt- og helligdagstillegg

Satsene for natt- og helligdagstillegg ble økt med 3,50 kroner og 35 kroner, til 35 og 2060 kroner. I tillegg er det enighet om at man nå skal ha helligdagstillegg også for dager man venter på utreise eller er i transitt. Ansatte i Archer har erfart å være låst i transitt utenfor hjemmet over flere helligdager hvor helligdagene ikke har blitt kompensert for, det er derfor positivt at vi nå har fått tettet dette hullet.

Utvalgsarbeid

I neste tariffperiode skal partene sammen sette ned utvalg som skal se på utfordringene knyttet til nye og endrede stillingsformer og endring av arbeidsplan underveis i oppholdsperioden. Utvalgsarbeid kan være viktig for å danne et godt grunnlag for videre krav for neste periode og gjennom slikt arbeid vil partene enklere få en felles forståelse av problemstillingene. Partene er innforstått med at det nye arbeidsformer gir andre andre typer stillinger på området, eller stillinger som arbeider på tvers av tariffavtaler, og at dette må gjennomgås for å se til at stillinger innplasseres med riktige lønns- og arbeidsvilkår.

SAFE brøt

SAFE valgte i motsetning til Industri Energi å bryte forhandlingene. SAFE sier selv at de bryter på bakgrunn av en lokal uenighet i en av bedriftene og vi har ingen grunn til å tro at de er misfornøyde med tilbudene fra Norsk olje og gass for øvrig. Norsk olje og gass har forpliktet seg i sin avtale med Industri Energi å ikke inngå avtaler med annet innhold med andre organisasjoner for samme området, så bruddet mellom SAFE og Norsk olje og gass vil utelukkende handle om den lokale uenigheten. Norsk olje og gass vil nå måtte møte SAFE til mekling med fare for at det blir streik i oljeservicesektoren blant SAFE sine medlemmer dersom  de ikke kommer til enighet.

Lokale forhandlinger gjenstår

Klubben har ikke oversikt pr. nå om når årets lokale forhandlinger for de som omfattes av dette området vil starte. Klubben har en helt klar forventning av supervisorer offshore minst sikres økt kjøpekraft på lik linje som de som omfattes av matrisen.