Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 50

God fredag godt folk. Selv om at vi nå ser at uke 50 er ferdig på kalenderen og jule høytiden nærmer seg med stormskritt så er det fortsatt en god del aktivitet inne hos oss her på klubbkontoret.

Vi har blant annet hatt ett møte med de tillitsvalgte i wireline denne uken, der det ble diskutert litt rundt hva som rører seg i avdelingen. Samtidig ble det etterspurt tilbakemeldinger om hva status er på pågående saker, og litt om andre tema av interesse.

Klubben deltok også på ett nytt møte med bedriften denne uken der igjen temaet om stillinger med overtid inkludert i lønnen på land var på agendaen. Det ble drøftet inndeling av de ulike stillingene i forskjellig kategorier, der antallet timer overtid inkludert vil variere basert på hvilken kategori en blir plassert i. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og vil fortsett på ett nytt møte neste uke.

Det ble også avholdt ett møte med ledelsen for Equinor operasjoner, der vi deltok med sammen med Safe og vernetjenesten der en hadde en gjennomgang av statusen på IO nivå 3. Det ble laget en del aksjonspunkter i forbindelse med risiko kartleggingen som vi hadde en gjennomgang av. En ser at noen av aksjonene og målsetningene er på plass, men det er fortsatt en del igjen som ikke har kommet i mål av ulike årsaker. Situasjonen som vi har vert oppe i med korona har blant annet ført til forsinkelser på flere områder.

På onsdag hadde vi en gjennomgang av bedriftens resultater i 3 kvartal i år, på tross av korona så har bedriften totalt sett gått bra i de fleste divisjonene hjemme her i Norge. Men vi har utfordringer enkelte steder i utlandet, da spesielt i Argentina som til tider også vert hardt rammet av korona pandemien.

Vi hadde også ett møte med bedriften der innholdet i ressurspoolen i plattformboring ble drøftet, det var ikke det store endringene som ble gjennomført. Men vi ble enige om en noen viktige punkter ift overføring til poolen, avregning og tilbud om disponibel plan. Som nå blir tydeligere beskrevet i avtalen en det har vert tidligere. Den oppdaterte avtalen vil bli lagt ut på hjemmesiden når den nye protokollen er signert.

En annen sak som vi har fått en del henvendelser om den siste uken har vert en formel feil som har ligget i Lønnssystemet over lengre tid. Dette har da ført til at land ansatte som har arbeidet overtid spesielt på helligdager har fått utbetalt en for høy sats. Denne feilen ble oppdaget for en tid tilbake, og bedriften kontaktet oss i klubben for å forhøre seg om hva våre synspunkter i forhold til ett tilbakebetalingsforslag som de ønsket og sende ut.

Klubben besvarte forespørselen til bedriften der vi redegjorde for vårt synspunkt i saken. Vi påpekte at blant annet at det var flere forhold bedriften måtte ta med i vurderingen. Og at bedriften ikke kan gjennomføre trekk i lønn uten at det er en avtale mellom bedriften og den ansatte i hvert forhold. Så dette er ikke noe vi kan avvise eller avtale hvorvidt eller hvordan det skal utføres. Da en feil utbetaling som dette er ett anliggende som er mellom bedriften og den enkelte ansatte.

Vi har full forståelse for at enkelte ansatte kan ha blitt opprørte både av tidspunktet og håndteringen av denne saken. Men i slutten av denne uken har det vert dialog på mail og telefon mellom bedriften og de ansatte dette gjelder, hvor det har arbeidet med å utarbeide avtaler slik at det blir tilpasset hver enkelt.

På slutten av uken deltok vi på ett møte der vi diskuterte og etablert en overordnet global selskaps policy for menneskerettigheter. Dette blir da en policy på øverste nivå i bedriften og vil inngå sammen med de andre selskaps politikkene i Archer.

Med det så vil vi ønske alle en god helg, hilsen oss på klubbkontoret.