Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 48

Hei og god fredag folkens, da var helgen her igjen og vi kommer igjen med en kort oppsummering over hva vi har arbeidet med i klubben.

Det har vært mye møte aktivitet denne uken med alt fra styremøte i bedriften til månedsmøte og AMU møte, i tillegg til flere andre som vi vil kjapt oppsummere i denne informasjonen.

Først ut denne uken vil vi informere de av dere som er individuelt avlønnet i plattformboring. Lønnsforhandlingene ble som dere kjenner til ferdig senere en normalt pga utsettelse ifm korona, men er nå ferdigstilt og lønnsbrev har blitt sendt ut til hver enkelt.

I den forbindelse kom de med en liten feil på disse lønnsbrevene som har blitt sendt ut fra bedriften, det står at ny lønn vil bli tilbakebetalt fra 01.07, men det riktige her er naturligvis 01.06. Dette er tatt opp med bedriften og de er ingen endring på dette i systemet, men bare en skrive feil i lønnsbreva. Så alle får betalt ny lønn fra 01.06.

Når vi tenker på den krevende situasjonen vi har hatt store deler av året med korona, og de operasjonelle endringene de har medført i forhold til bemanning. Så har vi med hjelp fra de ulike tiltakene som vi har gjennomført slik som 80/20, permittering og tiltakene fra myndighetene. Så har vi totalt sett truffet ganske bra på bemanning.

Dette har ført til at YTD så har ressurspoolen en utnyttelse grad på hele 99%, noe som er veldig bra. På styremøte med bedriften ser vi når vi går gjennom tallene at bedriften nå leverer ett stabilt og bra resultat. Vi har ett høyt aktivitets nivå i bedriften med operasjon på mange installasjoner, og vi har meget gode HMS resultater, men det er en målsetning og forsøke å redusere antall uønskede hendelser.

Vi hadde også ett møte i nærværsgruppen denne uken. Dem av dere som ikke kjenner til denne gruppen så er det kort fortalt ett samarbeids forum mellom bedriften fagforeningene vernetjenesten og BHT der vi ser å sykefraværet ï bedriften og om det er noe vi i felleskap kan gjøre i forhold til det. Det som en kan se ut fra årets tall er at sykefraværet har vert noe høyere kort tids fravær, noe av dette kan ses i sammenheng med den pågående pandemien.

I wireline hadde vi denne uken møte der de sentrale parter også var med der temaet var drøftelser av disponibelplaner i avdelingen. Dette var i bunn og grunn ett slags innledende møte, og vi venter at det vil komme flere møter angående dette i tiden fremover. Vi kan også nevne at bedriften fortsatt arbeider med det kommende anbudet med Copno og her er tidsfristen blitt litt forskjøvet.

Det ble også avholdt ett møte i pensjonsutvalget der en gikk igjennom pensjonsvilkårene for de landansatte i bedriften. Det ble på dette møte også gått igjennom en oversikt som var innhentet fra andre selskaper som vi kan sammenligne oss med. Og basert på dette blir det utformet ett forslag til videre behandling i bedriften. Vi kommer tilbake med mer om dette når mer informasjon foreligger.

Klubben deltok også i månedsmøte med bedriften denne uken, vi har fått avklart en god del saker som det har blitt informert om løpende etter hvert for dem det gjelder. Men det er fortsatt enkelte saker som det forhandles videre om.

Vi ønsker med det dere alle en god og sikker helg hilsen oss på klubbkontoret.