Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 4

Hei og god helg folkens, her er vi igjen med en kort oppdatering av hva vi har drevet med denne uken. Dette har igjen vert en uke med en del møte aktivitet. Vi har blant annet både hatt styremøte NR forum og deltatt på bemannings analyse denne uken.

På NR forum var en gikk en stor del av møte ut på Korona situasjonen og hvordan den påvirker de ulike selskapene, både i forhold til karantene regelverk og endringer i retningslinjene til myndighetene. Ett annet tema som var på dagsorden var landsmøtet 2021, som kjent ble dette utsatt fra i fjor høst, men ser nå ut til og gå som planlagt i år. Det kommer mer info om landsmøtet etter hvert.

Pensjon var en annen sak som var oppe på agendaen på NR forum, som vi tidligere har skrevet har vi en pågående tvist gående sentralt som går på rettighetene til Gave G pensjonen for de som kom over på virksomhetsoverdragelsen fra KCA. Denne saken jobbes det fortsatt med sentralt og vi har den siste tiden vert i god dialog med forbundet her.

Myndighetene gikk for kort tid siden ut og informerte om at grensene nå stenges for tilreisende fra utlandet, i den forbindelse var fagforeningene og hovedorganisasjonene på sokkelen i møte for og få avklart hvilke følger dette får for de ansatte på sokkelen. Og informasjonen vi fikk tilsendt etterpå var følgende:

Endringene i forskriften skjer ved at en rekke alternative grunnlag for innreise oppheves. Den generelle adgangen til Norge for EØS-borgere med oppholdstillatelse som arbeidstaker opphører. Det samme gjør unntaket for personer fra tredjeland med teknisk kompetanse som er unntatt kravet om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav b.

Det som er særlig sentralt for våre medlemmer, er at unntakene i § 3 bokstav h og j videreføres. Disse gir unntak fra innreiseforbudet for

  • Utlending som arbeider på flyttbare eller faste innretninger, jf. utlendingsforskriften § 1-10 eller § 1-11
  • Sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste, med ID-kort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer’s Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j

Så kort fortalt så er våre medlemmer som arbeider på sokkelen unntatt fra denne endringen av regelverket fra myndighetene. Karantene kravene som er satt fortsetter naturligvis slik som før.

Klubben har også som nevnt innledningsvis både hatt internt styremøte, og vi har også deltatt i arbeid med å oppdatere bemanningsanalyse for Gyda plattformen og P&A aktiviteten som foregår der. Endringene er i analysen er i hovedsak basert på erfaringer som en har gjort seg i så langt i prosessen, og bemanningen om bord er økt med 3 personer, i forhold til det som var beskrevet i den opprinnelige analysen.

Vi har også deltatt i ett møte med bedriften om arbeidsmiljø kartleggingen som ble gjennomført sist høst, i forbindelse med at vi skal delta i en gruppe som opprettes. Denne gruppen vil være med og gjennomgå rapportene fra kartleggingen og basert på dette se på og utarbeide tiltak på de områdene som trenger forbedring. Det vil bli flere møter i denne gruppen i tiden fremover

En av sakene som ble behandlet på styremøtet i klubben var hvorvidt vi skulle utsette årsmøtet i fagforeningen med på grunn av korona situasjonen, forbundsstyret til IE har vedatt at årsmøtene i de lokale klubben ikke trenger og gjennomføres i første kvartal. Det ble enstemig vedatt at årsmøtet skulle utsettes inntill vider. Men også her vil vi komme med mer utfyllende informasjon.

God helg folkens hilsen oss på klubbkontoret.