Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 35

Hei og god fredag folkens, denne uken har det på tross av korona situasjonen vert en relativt hektisk uke med flere møter. Som et tiltak for å redusere faren for smittespredning så har møtene i all hovedsak blitt avholdt over videokonferanse.

I starten av uken hadde vi månedsmøte. Noe av de som ble diskutert på dette månedsmøtet var blant annet diverse grå soner i forhold til bruk av svingskift, det vil i den forbindelse bli avsatt tid til ett eget møte for å gå igjennom de situasjonene det gjelder og oppdatere protokollen for benyttelse av svingskift.

Andre saker som ble diskutert var manglede stillingsbeskrivelse for noen av de ulike kombistillingene som nå benyttes, også her skal det avholdes ett eget møte. Og om en skulle åpnes for overføring av minus timer i R-poolen i tråd med det som det er åpnet for i tariffen. Her avventer vi noen avklaringer fra NAV forvaltning også vil saken bli drøftet videre.

Vi hadde også ett møte der en drøftet oppstarten av Gyda plattformen, som nevnt i tidlige ukes info så ser det nå ut som at denne plattformen vil komme i gang nå i 4 kvartal. På Gyda vil det være arbeid både for boring WL og Oiltools og en drøftet rundt hvordan arbeidet kan organiseres på en effektiv måte.

En hadde også møte i nærværsgruppa denne uka der kom det frem at sykefraværet så langt i år er 4,92%, det var en stor oppgang mars og april under COVID (mars 8,46%, april 6,10%, mai 4,42%, juni 4,56 % juli 4,87 % men en vesentlig forbedring i august 2,31% hittil). Så totalt sett ser vi en positiv trend. I tillegg fremstår det som at flere vet om egenmeldingsordningen og en kan se at den blir benyttet. Bedriftshelsetjenesten har også i perioden foretatt en flere kartlegginger ihht plan.

Etter planen skulle det også denne uken bli avholdt tariff konferanse ifm årets lønnsoppgjør på NR området, men ettersom det er utfordrende og føre en omfattende diskusjon over videokonferanse med over 50 deltakere inkl forbundet og ganske mange saker som skulle bli diskutert. Så ble de i stede ett informasjonsmøte med forhandlings utvalget.

Med bakgrunn i den situasjonen vi er i med Covid-19 så blir det ett redusert forhandlings utvalg som vil delta på forhandlingene i år, og det har blitt valgt ut 16 personer til og sitte i dette utvalget som normalt er på 46 stk. Personene er valgt med bakgrunn i flere kriterier slik at en har best mulig dekning for flest mulige medlemmer. Vi har slik det ser ut nå 2 plasser i dette forhandlingsutvalget.

Klubben har også deltatt på AMU møte denne uken, der ble det fortalt på generelt grunnlag at om noen ansatte føler at de har symptomer på luftveisinfeksjon så er det viktig og teste seg for korona. Videre ble det også operasjonelt nevnt at oktober kommer til å bli en krevende måned med 5 rigger i revisjonsstans. Equinor har 10 rigger i operasjon inkl Topaz, men med riktignok planer for revisjonstans som nevnt over.

Alle områdene melder om bra rapportering og høyt sikkerhets fokus, samtidig som at det oppleves ulike utfordringer i sammenheng med korona. Det ble også her snakket om oppstart på Gyda i fjerde kvartal og flere detaljer rundt den pågående aktiviteten både hos Engineering AkerBP og Repsol. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette neste uke.

Andre saker som ble drøftet på AMU var løsninger med ventilasjons annlegg på det nye lager bygget på Stangeland. Samt utviklingen og bruken av hjemmekontor som ett tiltak for reduksjon av smittefaren ifm Covid 19 pandemien. Videre så ble det tatt opp at en del av arbeidet ihht HAM planen også har blitt utsatt grunnet Korona.

Helt avslutningsvis denne uken var vi også i ett møte angående oppdateringer i IFS. Dette vil føre til at noe av timeføring og reiseregnings registreringen kommer til og bli endret på. Men det vil komme mer informasjon om dette når det nærmer seg.

Og med det så ønsker vi og ønske dere alle en riktig god helg.