Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 28 og 29

Hei og god fredag folkens, håper dere alle koser dere i sommer varmen både dere som er på jobb offshore hjemme på fri eller er på ferietur og ute og reiser.

Det er naturligvis relativt rolige dager inne på klubbkontoret nå for tide da tilværelsen preges av ferieavvikling både hos bedriften, forbundet og her inne hos oss. Det har derfor ikke vert noe særlig med møter den siste tiden og ei heller de store sakene som har vert oppe til diskusjon.

Vi som har vert på jobb har stort sett arbeidet med besvarelser av enkelt henvendelser som vi får fra våre medlemmer, samt ordinær saksbehandling. Og forberedelse av saker som vil bli tatt opp nå når ferie tiden etter hvert er slutt.

I wireline avdelingen sendte bedriften ut en epost i går hvor de informerer om omlegging av sokkelkompensasjonen i avdelingen. Som de som har vert ansatt i denne avdelingen kjenner til så hadde vi frem til i fjor sommer en lokalt fastsatt sokkelkompensasjon for de som var på tariff på 582 kr pr dag den ansatte var på arbeid på sokkelen.

Under forhandlinger om innholdet og innretningen av den lokale særavtalen kom ikke klubben og bedriften til enighet. Dette førte da til at bedriften sa opp den lokale særavtalen, for så og videreføre noe av avtalens innhold som administrative ordninger. Og enkelte andre innretninger slik som den fastsatte sokkelkompensasjonen endret de på.

Siden vårt syn er at særavtalen fortsatt har ettervirkning selv etter oppsigelse frem til en ny særavtale er på plass så var vi ingen part i denne omleggingen av sokkelkompensasjonen i fjor, ei heller hvordan videreføringen eller omstrukturering av det resterende innhold av særavtalen ble foretatt. Dette er for øvrig en annen sak som fortsatt er til behandling.

Det som skjedde imidlertid var at personell i avdelingen som hadde vert i arbeid før omleggingen av sokkel kompensasjonen opplevde var at de fikk utbetalt ny og lavere grunnlønn, samt gammel og lav sokkel kompensasjon, da denne utbetales etterskuddsvis med en mnd. Noe som da førte til at selv om at en hadde arbeidet som normalt fikk en totalt sett lavere lønn den måneden sokkel kompensasjonen ble omlagt fra den faste krone satsen på 582 kr til 47%.

Da dette slo veldig uheldig ut for flere ble det tatt en beslutning av bedriften om å innføre en kost nøytral løsning der differansen mellom ny og gammel grunnlønn ble utbetalt for de som er berørt. Det ble i den forbindelse sendt ut et informasjonsskriv om dette den 09.09.20, hvor en informerte om denne ordningen. Og som noen kjenner til ble vi i forrige mnd enige med bedriften om en endring av innretningen for sokkelkompenasjon for avdelingen, ved overgang til en prosent sats på 21% og da vil dermed sokkelkompenasjonen som bedriften innførte i fjor på 47% omlegges.

Ettersom at ordningen fra i fjor nå reverseres så vil det igjen føre til irregularitet på den ansattes lønn. Men denne gangen i motsetning til i fjor så vil nå de ansatte få ny høyere mnd lønn samt gammel høy sokkelkompensasjon og i den forbindelse vil da bedriften trekke tilbake det som ble betalt ut som utjevning i fjor.

Men det er ett par faktorer her som er viktig å understreke, og det ene er at når det foretas trekk og endringer slik som dette så er det den ansatte som har siste ordet. Selv om at de fremgår at i ansettelsesavtaler osv at bedriften kan foreta nødvendige justeringer så har den ansatte rett til og dele dette opp om det skulle være nødvendig. En må da kontakte bedriften ihht det som fremkommer i eposten fra bedriften.

Den andre tingen er at dette er en reversering av for mye utbetalt lønn fra i fjor, det vil dermed da bare gjelde dem som var på tariff ved omleggingen i fjor og ikke nyansatte som er blitt ansatt i bedriften etter omleggingen. Ei heller ansatte som har vert i stillinger med annen sokkelkompensasjon slik som supervisorer etc.

Og med det så vil vi ønske dere alle en fortsatt god sommer.