Industri Energi sine nettsider

ukes info uke 23

Da var det igjen på tide med en liten oppdatering av tingenes tilstand fra oss i fagforeningen. Som de aller fleste helt sikkert har fått med seg så er det mye som er på gang for tiden. Spesielt med tanke på neste ukes mekling, samt utsending av betinget permitteringsvarsel.

Det lykkes ikke som kjent og komme til enighet i forhandlingene på NR avtalen for plattformboring i de ordinære lønnsforhandlingene. Og årets mellomoppgjør ble dermed sendt over til mekling i den forbindelse har bedriften nå sendt ut betinget permitteringsvarsel, og vi vil forsøke å forklare litt nærmere hva dette betyr.

Betinget permitteringsvarsel
Før en streik er blitt en realitet, kan virksomheten gå ut med betinget permitteringsvarsel. Dette innebærer at virksomheten allerede ved forhandlingsbrudd kan innkalle de tillitsvalgte for å drøfte muligheten for permittering, sette opp protokoll og informere de ansatte. Permittering kan således foretas samtidig med at streiken starter eller like etter.

Det spørsmålet som mange stiller seg er hvordan vil dette da slå ut om jeg enten blir tatt ut i streik eller blir permittert som følge av streiken og hvilke rettigheter lønnsmessig vil jeg da ha. Ettersom at de aller fleste vet at en ikke vil få lønn når man er permittert og eller tatt ut i streik.

Permitteringslønn/lønnspliktdager ved permittering som følge av streik

Det foreligger ikke plikt for arbeidsgiver til å betale permitteringslønn ved permittering som følge av arbeidskamp. Dette forutsetter at permitteringen er en faktisk følge av arbeidskampen. Dersom det primært er andre årsaker som nødvendiggjør permittering, foreligger det vanlig lønnsplikt i arbeidsgiverperioden (20 arbeidsdager).

Når man blir permittert som følge av en nedgang i arbeidsmengde vil man normalt sett kunne gå til NAV og søke om dagpenger, og man vil da normalt sett ha rettigheter til å motta støtte, om man fyller de alminnelige vilkårene for dagpenger. Hvordan forholder dette seg i forhold til når permitteringen skjer som følge av streiken.

Rett til dagpenger ved permittering i forbindelse med streik

Arbeidstakere som permitteres grunnet streik i annen bedrift enn sin egen, vil ha rett til dagpenger dersom de fyller de alminnelige vilkårene for dagpenger. Det ytes ikke dagpenger til arbeidstaker som deltar i streik. Det samme gjelder ved arbeidsledighet på grunn av streik ved arbeidsplass som streiken gjelder dersom det må antas at vedkommende arbeidstakers lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av streiken.

Ettersom at det er tariffavtalen for de ansatte i plattformboring som er omfattet av denne arbeidskonflikten vil dermed de som arbeider på denne overenskomsten i dette tilfellet ikke da ha rett på dagpenger fra NAV. Skulle andre bli permittert som følge av at arbeidskonflikten eskalerer til en streik for eksempel landansatte i Archer Norge AS så vil ikke utfallet av denne forhandlingen føre til noen endring i deres lønn og således vil de kunne ha rett på dagpenger så lenge de fyller vilkårene for dagpenger.

Ettersom de som streiker eller de som blir permitterte som følge av en eventuell streik ikke har rett på dagpenger eller lønn så vil de som er organisert hos oss i Industri Energi da få rett på streike støtte som pr nå er noe i overkant av 190 kr pr arbeidstime offshore som de streiker. Denne streike støtten er skattefri. Skulle en ikke bli enige i forhandlingene vil det komme mer informasjon om dette siden.

Hva skjer om de blir enighet i meglingen? Da blir det som en har blitt enige om innført som gjeldende lønn fra 01 juni og ingen vil da bli permittert som følge av arbeidskonflikten. Og det er heller ingen som blir tatt ut i streik.

Reduksjon av mannskapet på Njord

Njord plattformen som har ligget til oppgradering ved land nå i en lengre periode vil få en reduksjon av personell. Hvilket personell som blir berørt og hvilke stillinger som dette gjelder vil bli 100% avklart i løpet av neste uke og bedriften vil i den forbindelse kontakte aktuelt personell. Noen av de overtallige blir overføre til andre installasjoner, mens andre vil bli overført i ressurspoolen i inntil 12 uker.

Korte kurs offshore

Fra tid til annen blir offshore ansatte pålagt å ta enkelte e- læringskurs når de er offshore. Slike kurs skal i all hovedsak gjennomføres i arbeidstiden. Men i noen enkelte tilfeller har det vert nødvendig pga operasjon for enkelte å ta kursen etter arbeidstid. Vi er enige med bedriften om at også individuelt avlønnede som må ta de kursene på overtid skal få overtidsbetalt på lik linje med tariffert personell.

Velkommen om bord møte Equinor.

Tidligere har vi fått melding om at velkommen om bord møtet som avholdes av Equinor ledelse når man ankommer plattformen har vert frivillig og delta på og dermed har dette ikke gitt rett på kompensasjon. Vi har imidlertid den siste tiden mottatt dokumentasjon på at dette møtet er pålagt og ikke frivillig slik som tidligere hevdet. Vi har oversendt denne dokumentasjonen til bedriften, og viser da til at de er tariff avtalen som skal følges og at dette da blir overtid for tariffert personell.

Bedriften er uenige med oss i dette spørsmålet og vil ha saken vurdert av Norges Rederiforbund, men vår mening er fortsatt den samme at dette skal være kompensert da det er pålagt. Vi oppfordrer dere som er tarifferte og som stiller på dette møtet om og føre overtid for medgått tid, men vi er kjent med at bedriften vil sette timene i «disputt» inntil saken er avklart.

God helg folkens.