Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 17 og 18

Hei igjen folkens. Det har gått noen uker uten at vi har fått sendt ut ukeinfo. Forrige uke ble det litt utfordringer grunnet flystreiken i SAS, flyet fra Oslo ble kansellert og en ble nødt til og kjøre til Stavanger med leiebil. Bakgrunnen til at vi var i Oslo, var at vi har avholdt ett utvidede måneds møte med bedriften og SAFE på Kielfergen. Det var mange saker som var oppe til drøfting og vi ble fikk løsninger på flere enkelt saker som vi har arbeidet med en stund.

Men en av de større sakene vi hadde på bordet var vedrørende revisjonsstansene på de ulike felt. Det ble i den forbindelse skrevet to enighetsprotokoller, og begge protokollene kan leses i sin helhet i vedlegget.
I korte trekk kan vi summere protokollene slik: En følger sin opprinnelige rotasjon, men kan bli satt til å jobbe på andre prosjekt enn der en er til normalt. Dette inkluderer også arbeid på land, hvor en da jobber 12 timers skift og offshorerotasjon.

Dersom det blir nødvendig kan bedriften under revisjonsstansen bytte turnus +/- 7 dager. Dersom noen midlertidig må bytte rotasjon, skal de kompenseres ihht. TA § 3.4 med kr. 550,- pr dag en må jobbe i det som normalt skulle vært fritid. En kan også bli sendt på kurs. Vi holder også på med å utarbeide ett informasjonsskriv i sammenheng med bakgrunnen til at disse protokollene er blitt skrevet, og de vil bli sendt ut til de tillitsvalgte i løpet av uka.

En annen sak som ble drøftet er utfordringer med aktivitetsnivået i brønnservice, men det er slik at denne saken er ikke ferdig drøftet med bedriften. Både klubben og de tillitsvalgte har vert på banen med innspill, og det vil komme mer informasjon om dette når det foreligger.

Klubben har i løpet av de siste månedene fått inn flere saker som går på at personell blir flyttet, enten på skift eller til andre installasjoner. Som de fleste er kjent med så har bedriften anledning til og endre arbeidssyklus eller å overføre personell fra en innretning til en annen. Men vi opplever at prosessen rundt dette ikke alltid er like god, det vil dermed i den forbindelse bli utarbeidet en retningslinje for hvordan slike prosesser skal gjennomføres.

En annen sak som vi har vert i flere møter om den siste tiden har vert gjennomgang av IT prosedyren til Archer. Denne prosedyren har blitt oversatt til norsk og vil bli sendt ut til alle ansatte for gjennomlesning. Vi har fra klubben og vernetjenesten sin side vert klare på at slik informasjon skal sendes ut på norsk da det er viktig slik at alle får dette med seg.

Med vennlig hilsen oss på klubbkontoret.