Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 14

Da var tiden igjen inne for og komme med en oppdatering over hva vi har hold på med på de respektive hjemmekontorene våre denne uken. I all hovedsak så har mye dreid seg om og videre følge opp forrige ukes prosesser med nedbemanning i WL og permittering i plattformboring. I tillegg til og svare på de ulike henvendelsene som midlertidig måtte utsettes grunnet overnevnte.

Først ut når det gjelder wireline så har vi mottatt en del tilbakemeldinger fra de ansatte der de har vist til feil og mangler i drøftelse møte protokollene som de fikk tilsendt i løpet av helgen. Dette er ikke med hensikt og vi har da bedt de ansatte om og påpeke de forskjellige tingene som de mente burde vert rettet opp og sende de inn til bedriften slik at de da får rettet opp i protokollene.

Nedbemanninger og da oppsigelser er noe med det mest krevende arbeidet vi er involvert i som fagforening og det er trist på alle måter. Det er ytterliggere krevende med masseoppsigelser der endringene skjer raskt og det er liten tid både for klubben ikke minst for den ansatte til å forberede seg godt til drøftelse møte og eventuelt utfall.

Opprinnelig så bilde ut som at en vil være omtrent 40 årsverk overtallige i wireline, men det lykkes og redusere dette antallet noe. Totalt har 28 ansatte fått oppsigelse offshore i mekanisk WL og 3 i logging. På land er det totalt 10 oppsigelser i Norge og 3 i utlandet. Videre er 24 personer på land berørt av permittering. Utvelgelseskriteriene fra hovedavtalens punkt 6.2 ble fulgt, dvs bedrifts ansiennitet under ellers like forhold ble lagt til grunn.

Det jobbes uansett fortsatt aktivt videre for å se på mulige løsninger for og se om en kan få redusere overtalligheten ytterliggere slik at vi kan evt få trukket noen av de oppsigelsene som har blitt gitt.

I plattformboring ble personell overflyttet fra de installasjonene som har meldt om endring i operasjon, det er kommet en del spørsmål inn i den forbindelse. Blant annet hvem som blir igjen som bemanning om bord, hvor mange stillinger det dreier seg om og hvilke stillinger. Her venter man pr dags dato fortsatt på flere avklaringer. Men inntil videre så er overflødig personell overflyttet i R-pool basert på hvordan det passer ut ift skiftplan.

Ettersom overtalligheten i PD har blitt løst med permitteringer, så har det den siste tiden gått ut permitteringer til de ansatte i R-poolen basert på ansiennitet. Som nevnt tidligere går dette utover de av våre nyere ansatte har som nettopp har startet sin offshore karriere. Selv om at dette er ett nødvendig grep og ta så synes vi at dette er beklagelig for dem dette gjelder, og vi håper at ting snur.

Når det gjelder Ekofisk og den utsatte oppstarten på Eldfisk Bravo så venter en her fortsatt på flere avklaringer. Det foretas drøftinger med Odfjell i forhold til hvordan en skal løse bemanningen, men inntil videre så er det slik at de som var planlagt at skulle over til Odfjell ifm virksomhetsoverdragelsen som kommer i juli fortsatt er omfattet av den. Vi vil komme med mer info om dette når det foreligger.

I Engineerings avdelingen begynner en også nå og merke en nedgang i aktivitet, foreløpig så går det alle meste som normalt. Men vi har vert i drøftelser med bedriften der det nå viser seg og være nødvendig også med permitteringer i den avdelingen. Så langt er det 2 personer som er berørt.

Det har også blitt avholdt 2 møter med forbundet sentralt på telefon, samt møte med alle klubb lederne på NR området der utfordringene som vi opplever på sokkelen har blitt drøftet. Temaer som har vert opp har vert utfordringer med rotasjon 3 ukers turer og slikt. Karantene regler, da spesielt de myndighets pålagte reglene og utenlandske arbeidstakere.

Når det gjelder 3 ukers turer så var dette de ene tiltaket som Equinor lanserte for og redusere smittespredning på sokkelen. Det er noe som de har gåt tilbake på og de går tilbake til normalen, en kan lese mer om dette i denne artikkelen: Ettersom en da valgte og gå tilbake til normalen så forsvan en hel del av denne problemstillingen, og i den forbindelse ble den saken lagt på is.

Når det gjelder karantene reglene for personer som er bosatt i utlandet så viste det seg at ulike bedrifter praktiserte dette ulikt. Det var også forskjell hos enkelte operatører, det verserte også skriv om tolkninger av karantene reglene og det var behov for og få en avklaring på hva som var gjeldende.

Det viser seg imidlertid at den tolkningen som vår bedrift og våre kunder har hatt, som sier at personell som kommer fra utlandet må gjennomfører 14 dagers karantene opphold i Norge før de får reise offshore på sokkelen er det som fortsatt er gjeldene. Vi ser helt klart at dette medfører en stor påkjenning for de enkelte dette går utover, men inntil noe annet blir vedtatt så må vi forholde oss til det som myndighetene har bestemt.

Vi har også fått en del tilbakemeldinger der en er misfornøyd med at det kommer ut lite informasjon, vil bare gjøre dere oppmerksomme på at det er utfordrende og det tar tid og få konkrete avklaringer. Og at vi anser det som veldig viktig at vi går ut med riktig informasjon, både for og ikke å skape falske forventninger og ikke minst for og skape unødig uro. Denne situasjonen som har pågått for fullt nå de siste ukene har tidvis ført til at det er endringer time for time og det gjør det hele svært utfordrende.

Ha en god helg folkens og en god påske, vi vil stort sett være tilgjengelig både på mail og telefon men det kan ta litt lengre tid og få svar en ellers.

Mvh klubbkontoret.