Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 13

Det var hele tiden intensjonen vår og forsøke og få ut informasjon i slutten av uken, nå ble det ikke slik forrige uke og en kommer med oppdateringen i dag. Dette er beklagelig men vi måtte prioritere anerledes på grunn av høyt arbeidspress både i forrige uke og gjennom hele helgen.

Plattformboring

Som vi meldte om forrige uke så hadde vi fått melding om at P&A aktiviteten på Gyda ble stanset, dette var selvsagt en tung beskjed og få. Men det ble dessverre tyngre i begynnelsen av uken da vi fikk melding om at Aker BP hadde varslet bedriften om faseendring på Valhall IP / DP og Ula. Og at de riggene i løpet av relativt kort tid vil gå ned til minimums bemanning og føre til ytterliggere overtallighet i selskapet. I tillegg til dette så varslet også Conoco Phillips om utsatt oppstart på Eld Bravo, samt utsatt oppstart av Njord.

Det ble i flere møter drøftet med bedriften hvordan vi skal takle overtallighet og flere ulike løsninger ble diskutert. Ettersom det inntil videre kan se ut som at vi vil få oppstart på blant annet Topaz, og muligheter for litt økt bemanning noen andre steder på kort sikt så har vi foreløpig landet på at det beste alternativet er og foreta permitteringer. Slik bildet ser ut i dag vil det innen utgangen av April komme opp i omtrent 73 permitterte i plattformboring.

Videre så håper vi på oppstart med P&A på Gyda til høsten samt oppstart på Veslefrikk og Njord en gang utpå våren 2021. Om dette slår til og vi ikke får flere utilsiktede stanser andre steder, samt at korona situasjonen forhåpentligvis forbedrer seg, så håper vi og kunne komme oss igjennom denne krisen uten og måtte gå mer drastisk til verks en og permittere. Vi vil uansett ha løpende dialog med bedriften for og være best mulig forberedt på eventuelle endringer i bemanningen.

Permittering

For og takle overtalligheten i plattformboring så må vi som sagt ty til permitteringer dessverre. For og få dette til og for og ikke sette hele organisasjonene på hode, har vi i drøftelser med bedriften blitt enige om at overtallig personell på Valhall IP blir overflyttet til R-poolen. Også vil en permitter ut derfra basert på ansiennitet, dette vil blant annet føre til at noen av dere som nettopp de siste månedene har blitt ansatt vil måtte bli permittert dette er naturligvis beklagelig.

I drøftelsene rundt permittering mener bedriften at de kan iverksette permitteringer med to dagers varsel. De sier at de vil kunne benytte 14 dager eller kortere varslingsfrist ut fra en vurdering av situasjonen. Men vil tilstrebe 14 dagers varsel som hovedregel.

Vi i Industri Energi i Archer mener at en kun helt unntaksvis kan bruke 2 dagers fristen for eksempel dersom regjeringen pålegger en bransje å stenge. Og slik sitasjonen fremstår nå har ikke bedriften anledning til å bruke Force Major bestemmelser i forhold til permitteringer når våre ansatte blir demobilisert av kunde.

Dersom bedriften velger å gå til det skrittet, og bruker 2 dager varslingsfrist så ber vi dem som dette gjelder om og ta kontakt med oss så snart som mulig. Forøvrig ligger det også ann til og bli en del permitteringer i landorganisasjonen.

Oppsigelse

Kombinasjonen av priskrig på oljemarkedet og Korona viruset har vist seg og slå særdeles negativt ut for oljeservice avdelingen i selskapet. I likhet med plattformboring så gikk det kort tid før ledelsen i wireline mottok meldinger om kansellerte prosjekter, utsatte jobber og reduksjon i aktiviteten på sokkelen.

Conoco Phillips som er wireline sin største kunde har varslet en nedgang i aktivitet, som kombinert med bortfall av annet arbeid har ført til at bedriften også i wireline har måtte gjennomføre grep for og justere bemanningen. Det ble også her gjennomført flere drøftelse møter med bedriften for å forsøke å komme frem til en løsning.

Klubben er av den oppfatning at det er flere forhold som taler for at denne situasjonen avdelingen nå er i er midlertidig, og mener at permittering burde være ett alternativt virkemiddel en kunne benytte også her i likhet med i PD, uten at vi fikk gjennomslag for det.

Bedriften viser til at de ikke har lykkes å få noen forpliktelser fra operatørene om at nedgangen er midlertidig (dvs kortere en 26 uker). Og med en forespeilet aktivitetsnedgangen på 12 til 18 mnd. Så ser ikke bedriften noen andre muligheter en og foreta nedbemanninger i avdelingen.

Innledningsvis lå det an til å bli i overkant av 45 drøftelse møter i avdelingen, men det tallet ble etter hvert noe redusert til i overkant av 30. Klubben har bistått de av medlemmene som har ønsket assistanse i disse møtene, i tillegg til at vi har deltatt i en del telefonmøter både med bedriften og de tillitsvalgte i avdelingen. Denne prosessen har pågått også gjennom helgen.

Som dere alle skjønner så er dette en utfordrende tid for oss alle, vi vil gjøre vårt beste for og informere dere så raskt det lar seg gjøre, men det er mange forhold som det tar tid og få avklaringer på og i enkelte tilfeller så endrer situasjonen seg time for time. Det er også viktig at vi på en best mulig måte ivaretar det enkelte medlemmet sine rettigheter på best mulig måte. Dette kan føre til at det fra tid til annen tar litt lengre tid for oss og komme ut med informasjon, vi håper dere har forståelse for det.

Ønsker dere alle en fin og korona fri kveld hilsen oss på klubbkontoret.