Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 12

Som vi ser i nyhetene så forsetter spredningen av koronaviruset både i her hjemme i Norge og internasjonalt. Økningen i antall smittede som vi ser i Norge er i følge helsemyndighetene forventet. Og det er foreløpig forventet at det fortsatt vil ta en stund før vi får noen markant forbedring. Den pågående situasjonen påvirker oss alle, med det er viktig at også alle er med å bidra med tiltak for å begrense spredningen av dette viruset.

Her i selskapet og hos oss i Industri Energi er det bestemt at vi vil fortsette å sitter på hjemmekontor også de neste to ukene. Det har også blitt innført en rekke andre tiltak både offshore og onshore og vi vil på det sterkeste anbefale alle våre medlemmer og rette seg etter de tiltakene. Slik at vi kan få bukt med denne situasjonen så raskt som overhode mulig.

Status operasjon og permitteringer.
Nå er det dessverre slik at korona virus situasjonen allerede har begynt å fremtvinge endringer i vår operasjonelle aktivitet.  Vi har i flere anledninger denne uken sittet i drøftinger vedrørende permitteringer både innenfor Plattform boring, Wireline og landorganisasjonen.

Plattformboring
P&A aktiviteten på Gyda ble blant annet varslet midlertidig stanset med bakgrunn i korona virus situasjonen. Og selskapet måtte dessverre sende ut de første permitteringsvarslene i plattformboring i går og det ble sendt ut flere varsler om permittering i dag.  Basert på den informasjon vi har i dag vedrørende aktivitet fremover i tid, ser det ut som at det vil kunne bli sendt ut varsel om permittering til omtrent 100 ansatte innen plattformboring.

Wireline
Vi har også blitt varslet fra kunde om at aktiviteten for Wireline i Norge planlegges og gå ned til 2  operasjoner offshore. Det arbeides videre med et senario der en vil beholde ett ekstra crew tilgjengelig basert på ComTrac operasjoner og mulig ad-hoc arbeid.  Situasjonen for Wireline er utfordrende og vil kunne få store konsekvenser for arbeidsplassene for de som arbeider offshore.

Land
Reduksjonen i de ulike aktivitetene vil også få konsekvenser for land organisasjonen.  Vi har vert i flere telefon møter med bedriften de siste dagene for og se på mulig løsninger for situasjonen alle de ulike avdelingene er oppe i. Men fortsatt så er det flere uforutsigbare elementer som kan tre inn og som igjen kan føre til konsekvenser for alle våre operasjoner.

Møter sentralt
Det har også på sentralt hold denne uken blitt gjennomført drøftelser med NR og NOG. Her har IE sentralt deltatt både sammen med SAFE og Lederne. Det har da vert tatt opp temaer som er knyttet til flere av de utfordringene vi står ovenfor. Vi vet at det har versert masse rykter om både det ene og det andre, men i skrivende stund er det følgende som gjelder:

Gjeldende avtaleverk og rotasjonsplaner.
Det er foreløpig ikke endret noe mtp avtaleverk, og Inntil noe annet er avtalt mellom IE sentralt og NR vil overenskomstene fortsette å gjelde i sin helhet. Det betyr blant annet at for plattformboring er det ingen endring av arbeidsplaner og de vil fortsette å være oppholdsperioder på maksimalt to uker etterfulgt av friperioder på 4 uker.

Forlengede turer
Dersom bedriften av en eller annen grunn ikke klarer og ordne med avløsning eller er i tvil om hvorvidt de vil kunne sørge for avløsning kan den aktuelle oppholdsperioden forlenges med inntil to uker, jmf. «rundskrivet» fra PTIL. Dette skal drøftes med de lokale fagforeninger.

Vi har registret i klubben i Archer at enkelte av våre kunder på sokkelen enten har ytret ønske om at våre ansatte står 3 uker, og det har også vert tilfeller der noen har blitt «pålagt» og stå 3 uker. Vårt standpunkt til dette er klart, vi har ikke noe imot å være med og redusere en eventuell smittefare ved å utsette skiftbytte med en uke. Men våre forutsetninger for dette er at forlengelsen av turen skal kompenseres helt og holdent etter tariffavtalen, altså med overtid og ventetid minimum. Samt at all eventuelt pålagt overtid er helt ihht AML §10-6

Overtid og lønn ved forsinket utreise
Dersom noen får beskjed om og utsette sin utreise for eksempel en uke så løper lønn som normalt fra opprinnelig avtalt utreisetidspunkt. Overtidskompensasjon og ventetidsgodtgjørelse vil måtte utbetales som om den ansatte var reist offshore i henhold til opprinnelig arbeidsplan.

Endring av rotasjon
I tariffen står det: Av driftsmessige årsaker kan det være nødvendig å endre arbeidssykluser eller å overføre personell fra en arbeidsplass eller en innretning, til en annen. I slike situasjoner vil valg av hvilke ansatte som skal overføres, samt bestemmelsesstedet, bli avgjort av arbeidsgiveren. Det har kommet oss for øret at enkelte ansatte som har vert klare for og reise på jobb på sine oppholdsperioder, har fått forespørsler om å endre sin rotasjon ettersom foregående skift har stått utover sin arbeidsperiode. Det er helt klart vårt syn at det ikke oppfyller kravet til driftsmessig årsak. Dermed er dette ikke noe som en er forpliktet til, men om den enkelte ønsker dette selv så vil ikke klubben motsette seg dette.

Videre vil vi gjøre oppmerksom på at Industri Energi sentralt har gitt klar tilbakemelding på at det ikke blir akseptert at arbeidsgiver (eller arbeidsgivers kunder) pålegger innskrenkninger i de ansattes bevegelsesfrihet under eventuelt hotellopphold i forkant av utreise.

EU/EØS borgere som skal inn til Norge
Det er nå gjort unntak for arbeidsreiser innen EØS for utlendinger som arbeider på flyttbare eller faste innretninger, jf. utlendingsforskriften §§ 1-10 og 1-11, Se mer på vedlagte link 1 og link 2 

Karantenebestemmelsene gjelder fortsatt, men vi er kjent med at NOG møtte Justisdepartementet i Fredag kl. 1300 hadde et møte vedr. karantene for arbeidstakere innen olje-gass som reiser innen EØS, vi er fortsatt ikke kjent med utfallet av dette. (Vi kommer tilbake med informasjon om dette så snart vi vet noe)

Vi ønsker dere alle god helse og god helg hilsen oss på Klubbbkontoret