Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 11

Korona blir hovedtema i denne ukesinformasjonen, Det er ikke til å unngå på en dag som dette. I går torsdag den 12.03.2020 innfører Norge de strengeste virkemidler siden 2.verdenskrig. Ytterligere retningslinjer og regelendringer ble presentert fra norske myndigheter i dag. Stenging av skoler, endring i permisjonsregelverk, karantene bestemmelser og så videre. Og det kommer stadige meldinger om nye land som stenger grensene sine.

For og bidra vårt til og redusere risikoen for smittespredning så har vi på klubbkontoret opprettet hjemmekontor inntil videre. Dette ser vi for oss vil stort sett gå greit, det handler om å omstille seg slik at en har møter over telefon isteden for i ett møterom. Den største utfordringen vi ser for oss er, at det kan ta litt lengre tid for oss og få svar på ulike spørsmål som dukker opp. Men det beste rådet vi foreløpig kan komme med er å følge godt med på informasjonen som blir gitt både på hjemmesiden vår, på din Archer mail fra bedriften og oppdateringer fra myndighetene.

Vi har hatt flere samtaler både med bedriften og Safe i løpet av de siste dagene og vi vil i dette infoskrivet forsøke og både svare på de henvendelsene som vi har fått samt redegjøre for de viktigeste retningslinjene som er gitt av norske myndigheter. Samt hvordan hver enkelt skal opptre i forhold til dette

Samlinger:

Det ble denne uken også gitt informasjon at alle velferds arrangement og støtte til slike turer er avlyst inntil videre. Myndighetene har også bestemt at alle som reiser utenfor Skandinavia må ha 14 dager i karantene når en ankommer Norge igjen. Forbundet Industri Energi har også utsatt både møter og tariff konferanser inntil videre. Nå gjelder det å gjøre det viktigst først, nemlig å få kontroll på korona viruset. Det kom også melding om at Danmark nå stenger grensene sine i morgen.

I og med at samlinger av større arrangement skal utgå, er sikkerhets opplæring slik som grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon osv stanset. Om det er noen av dere som har kurs som går ut i disse dager så vil kurset dere nå har fortsatt være gyldig inntil videre. 

Ferierende:

Reisende som ankommer Norge fra andre land enn Norden, inkl. Color Line, Kielfergen. Så vil alle reisende fra disse destinasjoner bli satt i 14 dagers karantene. Det betyr at dersom du planlegger og reise på ferie til et land utenom Norden, plikter du å passe på at det er MER enn 14 dager fra du kommer hjem til du skal på jobb i Nordsjøen. Dersom du ikke oppfyller disse kravene vil du ikke få mulighet til og reise på arbeid, noe som i verste fall vil kunne medføre at en blir tatt av lønn. Melding om den annonserte stengingen av Danmarks grenser kom etter denne meldingen ble mottatt.

Dersom du allerede er på reise til ikke Nordisk land og det er mindre enn 14 dager til din offshoretur, så er vår oppfordring til dere at dere snarest mulig varsler bedriften og oss. Samt at du forsøker og komme deg tilbake til Norge så raskt som mulig.

Permitterings varsel:

Det har i dag også blitt drøftet permittering. Vi er enige om følgende hovedlinjer:

  • Det skal foreligge et bortfall av arbeid før permittering kan brukes.
  • Det kan permitteres ut i fra prosjekt og ikke ansiennitet, så lenge bedriften kan sannsynliggjøre at permitteringen ikke har en varighet på mer enn 12 uker.
  • Varslingsfristen er satt til 2 dager jfr. Hovedavtalen § 7.1 b & § 7.3 første avsnitt.
  • Arbeidsgiverperioden er av myndighetene er varslet satt til 2 dager. Dvs. at offshoreansatte får 2 x 3 = 6 dager med lønn.
  • Det er varslet ingen karenstid før en mottar permitteringsstønad fra NAV.

Ansatte bosatt i utlandet:

Myndighetene i Norge har innført karenstid for alle som kommer fra ikke Nordiske land. Det betyr at bedriften vil be deg reise til Norge minst 15 dager før du skal offshore. Du vil da bli plassert i karantene 14 dager for å være klar for utreise. Utgifter og innkvarteringssted vil bli ordnet og betalt av bedrift. Du vil ikke ha krav på noe “ekstra” lønn i perioden du er i karantene.

Bedriften sa til oss at de kan være villige til å la de med registrert adresse utenfor Norden få være hjemme og få fritak fra sin på periode mot at de da skylder bedriften timer for den på perioden en er hjemme. De fortalte videre at de også kunne også innvilge ulønnet permisjon i enkelte tilfeller.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er gjort noen avtale mellom fagforeningene og bedriften om dette. Men bedriften har nevnt at det kan være en mulighet. Videre vil vi understreke at om dette skulle være aktuelt for noen av dere så skal en slik avtale. Så må den være skriftlig mellom deg og bedriften. Og vi oppfordrer alle som evt vurderer å inngå en slik avtale om og kontakte oss i klubben for en gjennomgang av avtalen før avtalen inngås.

Er du bosatt i utlandet og det er mindre en 14/15 dager til du skal ha din på periode så oppfordrer vi dere i likhet med de som er på ferie om at dere at dere snarest mulig varsler bedriften og oss. Så vil vi sørge for å ivareta alle slike enkelt tilfeller forløpende.

Mistanke om smitte:

Dersom du er smittet eller du har begrunnet mistanke om nærkontakt med en smittet, skal du bli hjemme. Følg bedriftens varslingsrutiner iht. personalhåndboken https://archer.phb.no/101217/arbeidstakers-sykdom

Ansattes ansvar:

Hold deg oppdatert på at eventuelle endringer kan skje, følg derfor med på:

  • Oppdatert informasjon på hjemmesiden vår
  • Eventuelle informasjons skriv fra bedriften på Archer mailen din
  • Informasjon på bedriften sin hjemmeside

Viktig og merke seg:

Dersom du ikke bor i nærheten av utreisested, må du i tillegg ta høyde for at det kan være endringer i reisemønster som gjør at det kan være vanskeligere å komme seg til utreisested. Det er blant annet sagt at Avinor planlegger og stenge flere flyplasser. Dette kan føre til at du kanskje må reise på en annen måte for eksempel med tog eller leiebil. Ser du at det er fare for at du ikke kommer deg til avtalt utreise ta kontakt med bedriften så raskt som mulig.

I Tariffavtalens § 3.3 avsnitt 5, sier at den som møter frem på fremmøtested til avtalt tid opptjener lønn. Du plikter altså å komme deg til utreisested til avtalt tid, dersom det ikke skjer noe uforutsett og uventet som ikke kunne planlegges for.

Generelt (tilbakemelding fra møte med bedrift)

Enkelte ansatte med barn under 12 år, som har partner/ektefelle som jobber innen samfunnskritiske funksjoner (f.eks. helsevesen) og som blir bedt av sin arbeidsgiver om å være på jobb, kan ha vanskelig med å stille på jobb i henhold til arbeidsplan. For kritisk personell er det kommunisert at det er tilfredsstillende tilbud om barnehage plass og / eller skole tilbud. I utgangspunktet skal da arbeidstaker kunne stille på jobb som normalt. Dersom det skulle inntreffe forhold som gjør dette vanskelig, så må den enkelte ta kontakt med bedriften så tidlig som mulig for å finne løsninger. En har anledning til å benytte ordningen med permisjon når det ytes omsorgspenger.  

En annen ting som er viktig er at ALLE sjekker opp at personalopplysningene deres er korrekt i IFS. Dette skal dere ha fått en email om, og det er bare å følge anvisningen på mailen.

Til slutt vil vi fra klubbkontoret ønske alle ei god helse i denne utfordrerne perioden vi nå står ovenfor, noen av våres kollegaer vil kunne oppleve utfordringer i tiden fremover. Men er det noe vi kan bistå med så er vi bare en telefonsamtale unna. Og det beste hver enkelt av oss kan gjøre er å ta vare på oss selv og de rundt oss, samt følge rådene som blir gitt fra myndighetene.

Vi på klubbkontoret vil med det ønsker dere alle en god helg