Industri Energi sine nettsider

Ukes info og lønnsforhandlingene

Hei og god helg alle sammen, det har vert en hektisk uke med forhandlinger på NR området. I tillegg til det så har klubben også stilt med representanter på den internasjonal solidaritets konferanse i Danmark

Nytt navn på forbundet.

I begynnelsen av uka så deltok klubben både i AU møte med vernetjenesten på land, i tillegg til ekstraordinært landsmøte i forbundet. På det sistnevnte var det en sak som var til behandling og det var nytt forbunds navn som stod på agendaen. Og det ble der vedtatt at det nye navnet på forbundet blir: Forbundet Styrke, en kan lese mer om der HER.

Lønnsforhandlingene på flyterigg avtalen.

Så var det formøte til forhandlingene i Oslo, og lønnsforhandlinger på NR avtalen fra onsdag morgen til torsdag midnatt. Men forhandlingene strekte seg ut til morgenen fredag og vi ble sittende omtrent 6 timer på overtid, før en fikk signert en enighet.

Her er en oppsummering av resultatet i årets forhandlinger:

 • Med virkning fra l. juni 2024 gis et generelt tillegg på kr. 43 .000 som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell A-E.
 • For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5.3 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum kr. 43.000.
 • Vi har økt satsen på innskuddspensjon fra 3/15 til 4/15, altså 1 % økning på innskuddspensjon opp til 7,1G. Verdi på over 8200,-
 • Økt tapt fritid tillegget fra 550,- pr dag til 850,- pr dag
 • Møter og konsultasjoner gis det dog minimum 6 timer på fysiske møter og dog minimum 2 timer på Teams møter.
 • Røykdykkere kompensasjon økes fra 500,- til 1000,- pr mnd
 • Kloakktillegg økes fra 30 kr i timen til 575 pr dag
 • Helligdag økes med 25 kroner til ny sats på 2300,- pr dag
 • Nattillegg økes med 5 kr timen til ny sats på 107,5 kr timen
 • Rett til måltid på heliport i pkt 13.2 økes fra gammel sats 135/ 175 til ny sats på 160/210
 • Masketillegg økes fra 30 kr til 31,50 pr time
 • Tillegg for arbeid med oljebasert boreslam ble justert slik:
  • a) Fra Kr 104 til Kr. 109 for hver arbeidet 12 timers skift
  • b) Fra Kr 127 til Kr. 133 for hvert arbeidet 12 timers skift
  • c) Fra Kr 23 til Kr. 25 pr. arbeidet time
  • d) Fra Kr 127 til Kr. 133 for hvert arbeidet 12 timers skift
  • e) Fra Kr 5,50 til Kr. 6 pr. time
 • Styrket pkt 13.2 uregelmessigheter til at man skal ha overnatting etter 8 timer venting, dersom det ikke er bekreftet avgang innen 2 timer.
 • Bilag 4 pensjon punkt 5 ble oppdatert med tilleggsordningen for AFP +1G for ansatte innen plattformboring ikke med i MPK (Maritim pensjons kasse).
 • Det ble nedsatt 3 utvalg som skal arbeide med ulike problemstillinger frem til neste hovedoppgjør.

Permittering i plattformboring

Med bakgrunn i at Valhall IP går ned til minimumsbemanning og at en fra 01 oktober vil ha 3 mindre rigger grunnet virksomhetsoverdragelse. Har vi nå dessverre en overtallighet i plattformboring. Oppsigelser har blitt drøftet, men vi har kommet til enighet med bedriften, om at en i stede vil permittere i denne omgang.

En er også enige om at utvelgelsen av de som permitteres gjøres etter bedriftsansiennitet, i de stillingene det er overtallighet.

Vi har i møte med bedriften gjennomgått listene over de som blir berørt av permitteringer, men da det pr nå vanskelig å si når aktiviteten vil ta seg opp med arbeid. Har vi blitt enige om at permitteringene blir sendt ut på ubestemt tid, men maksimum 26 uker ihht gjeldene regelverk.

Permisjonsvarselet vil bli sendt ut 14 dager før det trer i kraft. Det ble enighet om at varselet vil bli sendt som e-post. Om bedriften ikke får bekreftelse om at varselet er mottatt fra de det gjelder vil de ringe de som er berørt, evt sende sms om en ikke får tak i de på telefon.

Permitteringenes omfang og varighet vil vi ha en gjennomgang av i jevnlige statusmøter med bedriften. Og vi vil komme tilbake med mer informasjon ved eventuelle endringer i situasjoen.

Vi vil også ønske dere alle en riktig god helg, det er alltid leit når en er i overtallighets situasjon, men vi mener at permittering var det beste alternativet i denne omgang. Og håper at aktiviteten totalt sett bedrer seg og en kan starte og trekke tilbake permitteringen så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen oss på klubbkontoret.