Industri Energi sine nettsider

Uke info uke24 / 25

Hei igjen godt folk. Nok en gang har det gått noen uker uten at vi har fått sendt ut ukes informasjon dette beklager vi selvfølgelig. Men det har vert mange viktige saker pågang som har måtte prioritere og de har krevd mye ressurser fra oss. Dette i tillegg til at vi også er i gang med å starte avviklingen av sommerferien.

De siste ukene har vært preget av mange møter klubben vi kan nevne at vi har hatt både styremøte i bedriften og fagforeningen. Vi har også deltatt på introduksjons møte med nyansatte i selskapet og på nærværsgruppe møte for sykemeldte og AMU, i tillegg til månedsmøte og møter for individuelle medlemmer. Vi har også avholdt lønnsforhandlinger for individuelt avlønnede i wireline, mer info om dette kommer i egen sak.

Vi har også deltatt på en flere møter der vi har drøftet den lokale særavtalen til wireline som noen kanskje er kjent med ble meldt oppsagt fra bedriften i slutten av april. Spesielt har temaet rundt rotasjon / disponibelplan for mekanisk wireline vert ett tema som har vert utfordrende. Bedriften har vist at avdelingen har lagt noen utfordrende kvartaler bak seg og i den forbindelse har vi vert med på å se på hvilke løsninger vi kan få til for. Bedriften vil med dette tilbakekalle oppsigelse av lokal særavtale i wireline. Oppsigelsen har således ingen virkning.

Klubben har også denne uken vert i forhandlinger med bedriften, denne gang om lønnsoppgjøret for individuelt avlønnede i wireline per 1.6. 2018. Her fikk vi også bistand fra en av de tillitsvalgte i avdelingen, noe vi setter stor pris på i disse travle sommertider. Det er også beklagelig at denne prosessen har tatt såpass lang tid, men det har vert flere faktorer som har ført til dette. Vi har en god dialog med bedriften og har en plan på å rette på dette til oppgjøret i år.

På grunn av rent praktiske forhold så har vi ikke enda fått tid til å signere protokollen på oppgjøret. Vi vil lage en egen artikkel om oppgjøret når denne er på plass. Men vi har blitt enige om rammen for oppgjøret og fordelingen av denne. I tillegg har vi noen ansatte som med tilbakevirkende kraft vil få løftet årslønnen sin i henhold til tariffens krav. Det vil også bli gitt ett fastsatt tillegg til alle de som er innebefattet av oppgjøret, samt en oppjustering av sokkelkompensasjonen. Men som sagt det vil komme mer detaljer om dette senere.

Ellers har vi forbered oss til mekling for NR oppgjøret. Og vi er nå inne hos Riksmekleren i dag 27. juni. Tidsfristen for meklingen er satt til klokken 24.00 midnatt. Skulle vi ikke komme til enighet er det foreløpig varslet plassfratredelse for 922 medlemmer på flyteriggområdet, fordelt på 15 innretninger og 19 bedrifter på norsk sokkel.

Bedriften har (13. Juni) sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte offshore, klubbkontoret har mottatt noen spørsmål vedrørende dette. Vil bare understreke at dette er helt standard i forbindelse med brudd i forhandlingene, og for at bedriften skal følge Hovedavtalen ved permittering ifm streik. Når det gjelder Archers installasjoner så har en i første omgang meldt om plassfratredelse på Statfjord C.

Som alle vet så er streik er et veldig sterkt virkemiddel, og vi vil først og fremst forsøke å fremforhandle en god enighet hos megleren. Dersom dette ikke lar seg gjøre så har vi hatt en gjennomgang av klubbens oppgaver under en streik og føler at vi er godt forbedret om vi skulle få dette utfallet Vi vil i likhet med i fjor bistå våre medlemmer, og forskuttere konfliktstøtte fra forbundet. Styret i klubben har vedtatt at vi i IE Archer også lokalt vil gi ett tillegg til konflikt støtten. Mer informasjon vil bli sendt ut om vi ikke kommer til enighet hos riksmekleren.

Hilsen oss på Klubbkontoret.