Industri Energi sine nettsider

Status lønnsoppgjøret 2023. Mekling og lokale lønnsjusteringer

Da de fleste forhandlingene om årets mellomoppgjør er ferdigstilt, gjenstår fortsatt lønnjusteringer i Archer. Les mer om hva som skjer i det forskjellige oppgjørene. Både sentralt og lokalt.

Mellomoppgjøret 2023

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at man forhandler hovedsaklig kun om justering av lønnssatsene og ikke tariffavtalens tekniske bestemmelser. En tariffavtale løper 2 år om gangen og det eksisterer en lovpålagt fredsplikt så lenge en tariffavtale løper. Derfor sies det at det ikke er streikerett i et mellomoppgjør. Likevel var det storstreik mellom LO-NHO tidligere i vår og flyteriggoppgjøret går til mekling med fare for streik der også. Hvorfor er det slik?

Partene som eier tariffavtalene har rett til bringe avtalene til opphør. Når LO og NHO forhandlet tidligere i år, kom de ikke til enighet, og avtalene ble sagt opp med det formål å iverksette streik. Etter en streik som varte i 4 dager, med fare for eskalering innen smelteverksindustrien organisert under Industri Energi (IE), kom partene omsider til enighet om lønnsjusteringene.

Når tariffpartene på de underliggende tariffavtalene forhandler i etterkant av dette, så forhandles det med utgangspunkt i de sentralt avtalte tilleggene og økonomiske ramme. Her vil enigheten mellom LO og NHO innebære at de ikke vil si opp tariffavtalene, og dermed vil adgangen til streik også være blokkert.

På Flyteriggområdet er det annerledes. Archer har som bedrift organisert seg under Norges rederiforbund (NR) som arbeidsgiverorganisasjon. NR er ikke underlagt NHO, og LO og NR står dermed fritt til å si opp tariffavtalene uavhengig av enigheten mellom LO og NHO, noe som kan gi adgang til streik også i et mellomoppgjør.

Flyteriggoppgjøret

IE og NR møttes til forhandlinger om lønnsjusteringer på flyteriggavtalen i mai, men kom ikke til enighet. Det ble da meldt oppsigelse på avtalen med formål å iverksette streik. Når slikt skjer er det normalt at Riksmekleren griper inn i den oppståtte konflikten og nedlegger et forbud mot streik (arbeidskamp), før mekling er forsøkt. Det blir da satt en meklingsfrist og partene kalles inn til mekling for å forsøke å bli enige uten at streik blir nødvendig.

Meklingen på flyteriggoppgjøret starter 28. juni, med frist til kl. 24:00 samme dag. Kommer ikke partene til enighet, vil det bli streik fra natt til 29. juni.

Flyteriggavtalen er en kombinert normallønnsavtale og minstelønnsavtale. Det betyr at den dekker stillinger som har normallønn, der lønnen er fastsatt i tariffavtalen, og stillinger med en oppgitt minimumslønn der lønnen fastsettes lokalt men med tariffavtalens minstelønn som minimum. I avtalen er det ledende personell og ansatte med individuelt avtalt lønn som har minstelønn, og denne lønnen ligger høyere enn de stillingene det er avtalt normallønn for.

Flyteriggoppgjøret omfatter lønnsjustering av begge grupper.

Offshoreservicebedrifter

Offshoreserviceavtalen er IE og NRs versjon av Oljeserviceavtalen mellom LO(IE) og NHO(Offshore Norge). Disse avtalene er i dag likelydende i lønn og innhold, men med unntak av bestemmelser som gjelder landansatte. På NR-området er det en egen avtale (Landavtalen NR) som gjelder for alle landansatte i avtalebedriften, mens i oljeservicebedrifter i NHO-systemet er det et eget kapittel i Oljeserviceavtalen som dekker disse.

Det er avtalt mellom både LO(IE) og NHO(Offshore Norge), og LO(IE) og NR at man ikke skal inngå tariffavtaler med andre vilkår, som dekker de samme områdene. Det betyr at IE ikke kan avtale andre vilkår med NR, enn de gjør med Offshore Norge. I praksis betyr dette at når IE oppnår enighet med en av motpartene, så binder det IE til det samme resultatet på den andre avtalen.

Det finnes ingen regel om hvilken tariffavtale som skal forhandles først. Det er likevel et etablert kutyme at man forhandler først på den største av de to avtalene, som er oljeserviceavtalen. Det normale er da at man avventer forhandlinger på Offshoreserviceavtalen til Oljeserviceoppgjøret er i havn, og så blir IE og NR enige om å ta inn den samme enigheten på sitt område. Dersom man ikke ser ut til å oppnå enighet i Oljeserviceoppgjøret, er det ingen lov eller avtale i veien for at IE kan oppta forhandlinger med NR, hvor det også kan iverksettes streik. Streik er altså mulig i Offshoreservice, selv i et mellomoppgjørsår.

Olje- og offshoreserviceavtalene er, som Flyteriggavtalen, kombinerte normallønns- og minstelønnsavtaler, hvor lønn oppgis i en lønnsmatrise for bestemte stillinger, og andre stillinger kan lønnes over matrisen etter individuelle avtaler.

Enighet i Oljeservice, hva med Offshoreservice?

Det ble i mai i år enighet om et generelt lønnstillegg, der alle trinn på matrisen fikk en økning på kr 46.890 med virkning fra 1. juni. Det samme resultatet vil bli gjeldende for Offshoreservice, men grunnet brudd og fare for streik på flyteriggområdet er forretninger mellom IE og NR satt på vent inntil partene er blitt enige. Det er derfor ikke signert en enighetsprotokoll mellom IE og NR på Offshoreserviceavtalen enda, men når det blir gjort vil virkningstidspunktet uansett være det samme, 1. juni, og lønnen blir etterbetalt.

Landavtalen NR

Landansatte i Archer omfattes av Landavtalen. Landavtalen skiller seg fra de andre avtalene ved at det ikke finnes en normallønnmatrise for landstillinger. Alle lønnssatsene på dette området avtales lokalt, med utgangspunkt i minimumslønnen avtalt i tariffavtalen. Når partene forhandler sentralt på denne avtalen er det altså minstelønnssatsene som justeres. Man er derfor helt avhengige av lokale forhandlinger for å sikre en lønnsvekst for alle i tråd med resten av samfunnet og som er tilpasset lokale forhold.

Lønnsdannelsen for landansatte skjer først og fremst ute i bedriftene i lokale oppgjør, men man forhandler om minstelønnssatser og teknisk innhold hvert andre år, i hovedoppgjørene.

Lokale lønnsjusteringer

Mange bedrifter ønsker å gjennomføre lokale forhandlinger så tidlig som mulig. I Archer har det vært annerledes, og det har normalt blitt forhandlet senere på året og utover høsten. Det er bedriften som setter dato for forhandlingene på de forskjellige områdene, og vi har separate forhandlinger som omfatter individuelt avlønnede på flyteriggområdet, individuelt avlønnede på offshoreserviceområdet og landansatte, i selskapene Archer AS, Archer Norge AS og Archer Oiltools AS.

Selv om de lokale lønnsoppgjørene lar vente på seg, er det ikke slik at det ikke blir noe av. Når de sentrale forhandlingene er sluttført og de lokale forhandlingene gjennomføres, så blir de lønnsjusteringene også etterbetalt fra den opprinnelige dato som er avtalt for oppgjørene.

For flyterigg-, og offshoreserviceavtalen er virkningsdatoen 1. juni, mens det for landavtalen er 1. juli.

Mer informasjon om lokale lønnsoppgjør

Klubben vil gå ut med mer informasjon når de lokale oppgjørene nærmer seg og det blir avholdt medlemsmøter.