Industri Energi sine nettsider

Sjømannspensjon og AFP + 1G

Hvordan rammes din pensjon av årets lønnsoppgjør?

Ansatte på flyteriggavtalen har lenge hatt en tilleggspensjon (gavepensjon) som skal garantere den ansatte en total pensjon som tilsvarer nivå på AFP + 1 G, med visse forutsetninger. Dette har vært en garantiordning som ved hvert hovedoppgjør til nå har blitt forlenget. I år ble den også forlenget, men ikke for nyansatte.

Hva er AFP + 1 G?

AFP + 1 G bygger oppå Sjømannspensjonen, hvor det i tariffavtalen er gitt en tilleggsytelse, som er kalt gavepensjon.

Dette er en overgangsordning frem til ny Sjømannspensjon foreligger fra Stortinget.

Gavepensjonen skal sikre at ansatte på Flyteriggavtalen som fratrer ved 60 år minimum oppnår et samlet pensjonsnivå tilsvarende AFP tillagt 1 G. Ordningen er dog begrenset oppad til 66 % av regulativlønn (Lønn + nattillegg).

G er en forkortelse for Grunnbeløpet i Folketrygden som justeres hvert år. Pr. 1.5.18 er dette 96 883 kr.

Forlengelse av garantiordningen

Arbeidsdepartementet har lenge signalisert at de ønsker en endring av Sjømannspensjonen. Industri Energi har også deltatt i et offentlig utvalg for å utrede dette. Dette har vært tidkrevende, men Stortinget kan få Sjømannspensjon til behandling nå i høst, og Industri Energi ønsker at ny lov om pensjonstrygd for sjømenn ferdigstilles så raskt som mulig.

Inntil dette skjer er det tariffestet at ordningen med gavepensjon videreføres. I år ble ordningen på nytt videreført, men med unntak for nyansatte. Det betyr ikke at disse vil få en dårligere pensjon, men garantien for pensjonsnivå på minimum AFP + 1 G bortfaller.

Noen av kriteriene for å få gavepensjon er minst 3 års tjenestetid i bedriften, eller minst 5 års tjenestetid på tariffområdet, samt. at den ansatte må ha fylt 60 år.

Dersom garantien ble videreført for nyansatte, ville det blitt svært vanskelig å få jobb for personer over som nærmer seg pensjonsalder hvis bedriftene måtte garantere for dette pensjonsnivået etter kun få års tjenestetid.

Da partene har avtalt å reforhandle pensjonsordningene i 2020 eller når ny lov om sjømannspensjon er på plass, så vil unntaket for nyansatte kun kunne få følger for nyansatte som ikke er ansatt som følge av virksomhetsoverdragelse eller ansatt etter fortrinnsretten og som skal gå av med pensjon innen to år. Alternativet hadde vært at bedriftene ikke ville ansatt disse personene da det hadde medført en stor kostnadsrisiko.

Garantien for AFP + 1 G vil fortsatt gjelde for nyansatte som ansettes etter fortrinnsrett og ved virksomhetsoverdragelse.