Industri Energi sine nettsider

Sikrer vilkår for arbeid med integrerte operasjoner

Klubben har signert to avtaler med bedriften vedrørende arbeid på IO-senter. Avtalene sikrer 2-4 rotasjon for fast arbeid på IO senter på land og regulerer kompensasjon for IO jobber.

Offshorerotasjon på land

Avtalene som er inngått gjelder for Archer AS og Archer Oiltools AS og vil omfatte alt arbeid på IO-senter som utføres av offshoreansatte.

Arbeid på IO-senter krever døgnkontinuerlig operasjon og vil bli bemannet av personell i 2-4 rotasjon, med 12-timers skift slik som offshore. Det vil utlyses 6 stillinger som vil jobbe på IO-senteret.

I tillegg til de som jobber fast på senteret, vil det være et sporadisk behov for offshorepersonell som utfører IO-jobber. Avhengig av type jobb kan slike IO-jobber utføres fra hjemmet eller fra IO-senteret.

Har hatt fokus på sikkerhet og ansattes helse

Klubben har hatt et stort fokus på at ansattes helse ikke skal forringes som følge av å jobbe arbeidstidsordninger som brukes offshore, på land. Det er i utgangspunktet ikke tillat å arbeide i slike ordninger på land, men Arbeidsmiljøloven åpner for at fagforeninger med såkalt innstillingsrett kan avtale unntak fra flere deler av arbeidstidsbestemmelsene.

Uten tariffavtale ville det ikke vært lov å avtale disse arbeidstidsordningene på land. Det er stilt en rekke krav fra LO for inngåelse av slike avtaler, og partene har hatt et omfattende arbeid for å sikre at avtalen oppfyller disse kravene.

Siden hviletiden blir drastisk redusert, må det sørges for at den ansatte får hvilt mest mulig i hviletiden. Bedriften skal derfor stille overnattingssted til disposisjon om dette er nødvendig ut fra hensyn til den ansatte. I tillegg er det avtalt retningslinjer for mat og matbestilling.

Verneombud

Alle ansatte skal omfattes av verneombud. Ansatte som jobber på IO-senteret skal benytte hovedverneombudet som dekker arbeidet arbeidstakeren normalt utfører. Dersom varsling er nødvendig før hovedverneombud er på jobb skal beredskapstelefon benyttes. Vakten kan da tilkalle verneombudet. Trygghetsalarm tilkoblet beredskapstelefonen vil også benyttes av personell som arbeider alene.