Industri Energi sine nettsider

SAFE i streik på Snorre B. Kan ramme IE-medlemmer. Oppdatert.

SAFE kom ikke til enighet med Norges Rederiforbund under mekling, noe som betyr at SAFE nå er i en arbeidskonflikt på rederiområdet og tar 669 medlemmer fordelt på 9 innretninger ut i streik.

Hos Archer gjelder dette 40 SAFE-medlemmer på riggen Snorre B. Det er også varslet ytterlige opptrapping av streiken med virkning fra 15. juli klokken 24:00, hvor ytterligere 20 innretninger og 901 SAFE-medlemmer tas ut i streik.

Streiken kan få konsekvenser for Industri Energi-medlemmer ved at det blir behov for permitteringer eller midlertidig flytting av personell.

Opptrapping av streiken vil ramme Archer ytterligere

SAFE har varslet opptrapping av streiken fra 15. juli klokken 24:00. Archer blir da ytterligere berørt ved at følgende rigger og antall SAFE-medlemmer tas ut i streik:

Valhall IP: 29
Valhall DP: 11
Statfjord C: 25
Ekofisk X: 21
Visund: 9
Snorre A: 14

Varslet opptrapping av streiken

Møte med Industri Energi

Klubben har vært i møter med bedriften, og har løpende dialog på hvordan situasjonen håndteres lokalt for våre medlemmer.

Klubben er i dag også i møte med forbundet for å få en oversikt over situasjonen.

I første omgang er det hos oss Snorre B som blir rammet. Det kan likevel ta tid å sikre brønn og utstyr før arbeidet kan nedlegges. Det er videre usikkert hvorvidt det kan bli behov for å permittere personellet ombord som ikke er tatt ut i streik, men trolig kan det i første omgang løses ved å sysselsette personellet på andre prosjekter.

Streiker for pensjon og lønn

SAFE presenterer grunnlaget for streiken i egen informasjonsflyer, hvor de blant annet skriver at en av grunnene til at de streiker, er for å opprettholde pensjonsordningen også for ansatte som bytter arbeidsgiver.

Vi skrev i går en egen artikkel som utdyper litt mer rundt pensjonsordningen og garantiordningen som videreføres i påvente av lovendringen for Sjømannspensjon, hvor vi også påpeker at en av garantiene Industri Energi har fremforhandlet, er akkurat å sikre videreføring av garantiordningen for personell om blir virksomhetsoverdratt til annen arbeidsgiver. Ved strek og arbeidskamp hvor mange ansatte rammes er det veldig viktig at informasjon som gis er korrekt.

Kravet om at pensjonsgarantien skal gjelde for nyansatte vil kun få følger for nyansatte som har tjenestegjort innen tariffområdet tidligere, som ikke er virksomhetsoverdratt eller ansatt etter fortrinnsretten og som skal gå av med pensjon de neste to årene, da alle partene likevel er enige om at pensjonsordningene skal reforhandles i 2020 eller ved lovendring av sjømannspensjonen.

Videre krever SAFE et større lønnstillegg enn hva rederne kan tilby, og hevder at ansatte på flyteriggområdet sakker videre akterut i forhold til ansatte på NOG-avtalene.

Industri Energi forhandlet i år frem et lønnstillegg på 20 000 kr til ansatte på flyteriggområdet, i tillegg til å få økt forsikringsdekningen ved tap av helsesertifikat fra 8 G til 10 G og sikret gjeninntakelsesrett på 2 år. Vi mener at dette samlet ikke er et dårligere oppgjør enn NOG-avtalene, og frykter at SAFE nå også rammer våre medlemmer økonomisk i en kamp som vanskelig kan vinnes.

Økonomisk tap for medlemmer av Industri Energi

Dersom våre medlemmer rammes i form av permittering som følge av streiken til SAFE, så det få økonomiske konsekvenser for de som blir permittert. Ved permittering som følge av streik, der streikens utfall kan få betydning for de permittertes lønn- eller arbeidsvilkår, er det ikke gitt at man får innvilget dagpenger fra NAV.

Les mer om særregler for permittering som skyldes streik, på NAV sine sider.

Arbeidsgiveren har heller ikke plikt til å betale lønn de første dagene av permitteringen, i motsetning til permittering som skyldes andre forhold.

Økonomisk støtte fra forbundet
Dersom du som medlem av Industri Energi Archer blir permittert som følge av streiken og får avslag på dagpenger, vil du kunne få økonomisk støtte av fra forbundet. Det er da viktig at du tar vare på all relevant dokumentasjon og holder oversikt over timene du skulle vært i arbeid. Satsen pr. time for sokkelarbeidere er 112 kroner, og stønaden er skattefri.

Benytt timelisten som kan lastes ned i bunnen av artikkelen og send inn til klubbkontoret ie@archerwell.com

Man må ha stått som LO-medlem siden 3. mai 2018 for å motta stønad.