Industri Energi sine nettsider

Rettet feil i pensjonsgrunnlaget. Nå får 5 medlemmer økt pensjon

I 2016 manglet det et pensjonsgivende tillegg i innrapportert pensjonsgrunnlag. Industri Energi har nå vunnet frem på vegne av berørte medlemmer som nå sikres mer pensjon.

Brønnledertillegg ikke innrapportert som pensjonsgrunnlag

Det var brønnledertillegget som ikke ble rapportert inn som pensjonsgrunnlag. Brønnledertillegget ble gitt som et lønnstillegg til de som var utleid som brønnledere til operatørselskapet, og det var en egen avtale om at tillegget skulle inngår i pensjonsgrunnlaget.

Lang saksbehandling

Det var i 2016 at klubben først fikk henvendelser om dette, etter at bedriften lukket den daværende ytelsesbaserte pensjonsordningen og gikk over til innskuddsbasert ordning. Omleggingen medførte at det ble utsedt pensjonskapitalbevis, såkalt fripolise, basert på inntekt, opptjeningstid og alder på tidspunktet. Oppmerksomme medlemmer oppdaget at brønnledertillegget, som utgjøre en stor del av lønnen, ikke var regnet med.

Klubben tok saken opp med bedriften og saken har vært diskutert frem og tilbake i en årrekke. Bedriften har flere ganger avvist at det forelå et gyldig krav, men likevel ønsket å diskutere den på nytt da klubben ville skrive protokoll for å oversende saken til forbundet. Saken har vært kompleks da det er avanserte beregninger som må gjøres for å finne ut hvilke pensjonsrettigheter etter den gamle avtalen brønnledertillegget ville gitt frem i tid.

Etter at Industri Energi mottok saken har de hatt en konstruktiv dialog med bedriften om å finne en løsning. Basert på beregninger av hvor mye av brønnledertilleggene som ble utbetalt i årene før omlegging til ytelsespensjbn, har DNB, AON og Tredjepart (engasjert av Industri Energi) foretatt beregninger og verifisert den endelige løsningen

I orden etter 2016

Feilen som nå blir rettet kom som følge av overgang til ny pensjonsordning, innskuddspasert tjenespensjon. Etter omleggingen skal alle pensjonsgivende tillegg være innrapportert, og klubben er ikke kjent med avvik på dette.

Oppjustering av fripoliser – økt pensjon

Løsningen innebærer en oppjustering av de individuelle fripolisene. Fripolise er et pensjonskapitalbevis som den enkelte har etter at en pensjonsordning er blitt avsluttet eller etter bytte av arbeidsgiver og som sier hva den årlige utbetalingen fra fripolisen er garantert å være når man går av med pensjon.

Når fripolisene oppjusteres vil medlemmene få økte pensjonsrettigheter med en gjennomsnittlig verdi på flere tusen kroner i årlig pensjon.

Klubben vil ta kontakt med de dette gjelder med ytterligere informasjon.

Spørsmål om pensjon?

Visste du at medlemmer av Industri Energi har tilgang til en gratis pensjonstelefon som kan gi deg svar på det du lurer på om pensjon?

I tillegg tilbys medlemmer en individuell pensjonsrådgivning mot en egenandel på 500 kroner som lar deg få klarhet i hvilke muligheter og rettigheter du selv har, slik at du enklere kan planlegge din egen fremtid som pensjonist.