Industri Energi sine nettsider

Permitterings informasjon ifm Streik

Vi beveger oss nå inn i den andre uken av konflikten mellom SAFE og NR, og som de aller fleste har fått med seg så trappet SAFE opp på søndag med og ta ut 20 nye installasjoner i streiken. Det som de aller fleste da lurer på er hvordan påvirker denne konflikten våre medlemmer.

 

Status

I første omgang så var det bare Snorre B som ble rammet av våre installasjoner, men ettersom at den riggen var i en slik operasjon at de tok litt tid og sikre brønnen så ble demobiliseringen utsatt flere dager ift datoen som var satt for og ta installasjonen ut i streik. Men nå har Snorre B sikret brønnen og demobilisering har blitt iverksatt, dette gjelder for øvrig også Valhall DP og Statfjord C.

Hvordan skal våre medlemmer forholde seg til sine utreiser til installasjoner omfattet av konflikten i tiden fremover? Vi er ikke i streik dermed om en ikke har fått annen beskjed fra arbeidsgiver så skal hver enkelt møte opp som normalt til utreise. Er det slik at konflikten fører til at bedriften ikke kan benytte deg i din på periode så vil du bli kontaktet og informert om at du blir permittert. Det vil da bli vist til det betinga permitteringsvarselet som ble sendt ut i forkant av meklingen til SAFE og NR.

Den 12 juli sendte forbundet ut en mail til majoriteten av våre medlemmer der stod det blant annet dette: Selv om vi ikke er i streik kan flere av våre medlemmer bli rammet av permittering som følge av konflikten, Industri Energi vil da bistå økonomisk ved å utbetale konfliktstønad til de av våre medlemmer som blir permittert og ikke får dagpenger av NAV, som følge av streiken til SAFE.
De som blir permittert må melde seg hos NAV og søke dagpenger.
Industri Energi ønsker primært at konfliktstønaden utbetales gjennom de ulike klubber/avdelinger.

Hva sier NAV sitt regelverk.

Personer som deltar i streik eller som er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist, har ikke rett til dagpenger. Blir du permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten.

Når det blir vurdert hvorvidt lønns- eller arbeidsvilkårene kan bli påvirket tar en hensyn til om:

  • Dine lønns- eller arbeidsvilkår er nært knyttet til de streikendes lønns- eller arbeidsvilkår
  • Du har samme eller liknende utdanning, stilling eller yrkespraksis som de streikende
  • Din og de streikendes tariffavtaler blir regulert innen noenlunde samme tidsramme
  • Det er tatt inn bestemmelse om reforhandling av de permittertes tariffavtaler dersom de streikende får bedre avtale

Vi bed  forbundet om og få ett dirkete svar på hvorfor vi skal kreve at våre medlemmer skal innom registrer seg hos NAV når regelverket deres fremstår så tydelig på at en ikke kan kreve noen støtte fra dem.

Forbundet svarer at de vet at NAV med sikkerhet vil avslå dagpenger til våre medlemmer som går på flyteriggavtalen. Likevel er det slik reglene deres er, og vil og gjelde for andre som blir permittert som følge av denne konflikten men som går på andre tariffavtaler. Derfor valgte de å følge reglene de har i sitt system for dette.

Videre sier de at alle som blir permittert vil få konfliktkompensasjon i tråd med de satser som gjelder. Det som vil være viktig for oss er å få lister på de som er blitt permittert, og selv om de ikke har vært på NAV så vil de få utbetalt støtten.

Viktig og legge merke til, om en sykemeldt og blir permittert må en kontakte NAV direkte for og få sykepenger en har krav på. Om en blir permittert som følge av denne konflikten, men ikke er på flyterigg avtalen for eksempel wireline så har de rett på dagpenger fra NAV. Ettersom konflikten ikke påvirker deres lønns og arbeidsvilkår. Det kan også være en fordel og melde seg som arbeidssøker hos NAV i tilfelle konflikten blir langvarig.

Jeg har blitt permittert hva skal jeg gjøre nå?

Forbundet anbefaler at alle som blir permitterte og som er ferdig avspasert om å ta kontakt med NAV når de har blitt permittert, men som en ser over så vil en motta konflikt støtte om en velger og ikke kontakte NAV. Det som er veldig viktig og gjøre om en kontakter NAV er å fremlegge helt riktige opplysninger ifm en eventuell dagpenge søknad. Det er viktig og presisere at en er permittert som følge av en streik på flyterigg avtalen og at det kan ha innvirkning på dine lønns og arbeidsforhold om SAFE får gjennomslag for noen av kravene sine. Slik at en ikke kommer i en situasjon der en har mottatt dagpenger på feil grunnlag, noe som kan føre til regress krav fra NAV.

Går du på fast skift og blir sendt hjem og permittert midt i turen så fyller du ut timelisten for konfliktstøtte på resterende timer av turen din og sender den inn til oss når turen din ville vert ferdig. For eksempel har du arbeidet akkurat en halv tur så skal du skrive 84 timer på timelisten til oss. Har du vert ute 100 timer skal du føre 68 timer på timelisten til oss osv. Det er veldig viktig at timelistene fylles ut korrekt og med tydelig skrift, skjemaene er vedlagt denne artikkelen.

Er du i ressurspoolen og blir permittert skal timelisten fylles ut i slutten av måneden, og en skal føre 4 timer hver dag en er permittert (4t pr dag x 6 uker = 168 timer samme som i 2/4). Det foretrekkes at timelistene sendes elektronisk til oss på E-mail ie@archerwell.com om en ikke kan sende den elektronisk så kan de leveres til oss på kontoret i Lagerveien 24 eller sendes til oss pr post adressa er: Industri Energi i Archer, P.O.Box338, N-4002 Stavanger.

Er du på en annen tariffavtale feks wireline ansatte så skal går dere til NAV og melder dere som arbeidssøkere og søker om dagpenger ettersom  du / deres lønns og arbeidsforhold ikke vil bli påvirket av streiken.

Hva er konfliktstøtte?

Dette er ett tilskudd som våre medlemmer i industri Energi får utbetalt fra forbundet, normalt sett vil en bare motta konfliktstøtte når forbundet går til streik. Men det har nå blitt besluttet at våre medlemmer som blir rammet som 3 part i denne konflikten også skal få utbetalt dette tilskuddet. Konfliktstøtten har en time sats (se under) og betales ut av den lokale klubben, vi får den igjen refundert fra forbundet mot korrekt dokumentasjon i form av rett utfylte timelister. Kan en jobbe et annet sted og få konfliktstøtte? De som av en eller annen grunn har annet arbeid ved siden av, vil få støtte for de timer de er permittert på flyteriggavtalen.

Hvor mye får en i konfliktstøtte?

Konfliktstøtte
Satser fra 1mai 2018
Arbeidstakere på dagtid (37,5 t/uke) 103,-/time
Arbeidstakere på 2 skift (36,5 t/uke) 106,-/time
Arbeidstakere på 3 skift (35,5 t/uke) 108,-/time
Arbeidstakere på helkontinuerlig skift og sokkel (33,6 t/uke) 115,-/time

Vi håper at dette besvarer noen av spørsmålene som dere sitter med ute i havet, og skulle det dukke opp noen flere spørsmål er det bare og ta kontakt

Med vennlig hilsen oss på klubbkontoret.