Industri Energi sine nettsider

Pensjon

Det har den siste tiden kommet inn en del spørsmål vedrørende pensjon fra flere medlemmer fra forskjellige installasjoner, vi lagde derfor denne artikkelen slik at også andre som eventuelt sitter og lurer på samme spørsmålene også får svar.

Oppsigelsestid, betingelse og prosess for gavepensjon (1G).

1. Hva er generell oppsigelsestid, 1, 2, eller 6 mnd?

Oppsigelsestid Lovens hovedregel er én måned

Oppsigelsesfristen i et arbeidsforhold vil ofte være regulert i selve arbeidsavtalen. Oppsigelsesfristens lengde følger av arbeidsmiljøloven § 15-3. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned, regnet fra den første i neste måned etter at oppsigelsen fant sted. Hovedregelen er kun et utgangspunkt. Det betyr at unntak kan følge av lov, tariffavtale eller individuell avtale. Avtale kan ikke innebære at arbeidstaker får kortere oppsigelsesfrist enn han/hun ville hatt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I oppsigelsestiden består arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på samme måte som tidligere.

 Utvidet oppsigelsestid for arbeidstakere med lang ansettelsestid

Arbeidstakers alderUnder 50 år50-54 år55-60 årOver 60 år
Ansettelsestid
Under 5 år1 måned1 måned1 måned1 måned
Over 5 år2 måneder2 måneder2 måneder2 måneder
Over 10 år3 måneder4 måneder5 måneder6 måneder

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven må suppleres med de mer detaljerte reglene i arbeidsmiljøloven som utvider oppsigelsestiden avhengig av ansettelsestid og alder. Nedenfor finnes en oversikt over de ulike oppsigelsesfristene som gjelder for de ulike aldersgruppene avhengig av ansettelsestid

Disse fristene gjelder i utgangspunktet uavhengig av om oppsigelsen kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker med følgende unntak:

  • De lengre fristene for ansatte over 50 år og mer enn ti års ansettelsestid gjelder kun ved oppsigelse fra arbeidsgiver.
  • Ved egenoppsigelse kan arbeidstaker kreve at arbeidsforholdet opphører etter tre måneder, med mindre annet er avtalt.

2. Kan oppsigelsestid forhandles av den enkelte?

Avtale om oppsigelsestid i arbeidsavtale eller tariffavtale

Loven åpner likevel opp for at loven kan fravikes ved avtale eller tariffavtale. Det er derfor ikke uvanlig med lenger oppsigelsestid enn én måned. Det er viktig å være oppmerksom på følgende:

  • Avtale om kortereoppsigelsesfrist enn det som fremgår av loven kan kun inngås mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale føroppsigelsestidspunktet.
    • Etter oppsigelsestidspunktet kan det inngås avtale mellom bedriften og den ansatte om kortere eller lengre oppsigelsestid. En slik avtale bør være inngått skriftlig. Er det noe som er uklart bør en også kontakte tillitsvalgte.

 

3. Hva er betingelse for å få innvilget gavepensjon?

Betingelsene kan man lese i tariff avtalen i bilag 4 men jeg legger dem med her:

For å få rettigheter etter denne ordningen må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker på denne overenskomsten og dessuten:

  1. ha fylt 60 år
  2. har vært ansatt i bedriften de siste tre årene eller hatt fem års forutgående tjeneste på denne overenskomsten på avgangstidspunktet.

For ansatte som slutter i bedriften med denne ordningen kan ikke:

  1. ta arbeid i konkurrerende virksomhet offshore etter fratredelse
  2. ha lønnsinntekt over 2G etter at man har fratrådt

Merknad: Rett til denne ordningen gjelder også oppsagte med gjeninntakelsesrett som blir ansatt i perioden gjeninntakelsesretten gjelder forutsatt at vilkårene som nevnt over er oppfylt.

4. Hva hvis den ansatte er sykemeldt siste tur?

Hovedregelen er at arbeidstakere skal være i sin ordinære jobb på avgangstidspunktet. Arbeidstakeren som må slutte i arbeid pga. sykdom, anses likevel som ansatt i bedriften i hele sykepengeperioden – maks 52 uker.

5. Når kan man søke pensjon?

Dette sier bedriften om søknad om pensjon: Søknader om AFP-pensjon skal sendes på eget søknadsskjema, og bør igangsettes senest tre måneder før ønsket fratredelsesdato (etter fylte 62år ). Dette må den ansatte selv innhente fra sitt NAV kontor, og søknad skal også innsendes via NAV. Imidlertid skal søknaden ha en påskrift fra bedriften slik at personalfunksjonen må involveres i denne prosessen. Dette skjer i dag elektronisk, og bedriften vil få melding automatisk når den ansatte fyller ut søknadsskjemaet til NAV, og en trenger ikke selv og kontakte bedriften ifm dette. Men det er viktig at når man søker om AFP at man har satt seg inn i hvilke vilkår som gjelder, og en kan lese mer om vilkårene : HER

6. Når kan man søke gavepensjon?

For å søke om tilleggspensjon til AFP (1 G) også omtalt som gave g pensjon, så må den ansatte få tak i og fylle ut Søknadsskjema gavepensjon 1G i god tid før planlagt fratredelse dato. Søknadsskjemaet fylles ut og oversendes til leder i lønnsavdelingen Elin Waage. Det anbefales at man søker minimum 3 mnd før man tenker og gå av med pensjon.

7. Når får man vite om gavepensjon er innvilget?

Lønnsavdelingen behandler søknadsskjemaene ved anledning etter hvert som de kommer inn. Og de ansatte vil da få skriftlig tilbakemelding om de oppfyller kravene til Gave G pensjon ved fratredelse tidspunktet. Bedriften forsøker så fremt en har tid og kunne gi de ansatte svar på  denne søknaden senest en måned før fratredelse. Men understreker at behandlingstiden kan variere av ulike årsaker. Er det noe som er uklart er det bare og ta kontakt med avdelingen.

8. Hva er viktig å passe på for den som vil slutte så tidlig som mulig? Er det ok å få full lønn den mnd en fyller 62, eller må en ha full eller litt lønn mnd etter fylte 62 år?

Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP. Vilkårene vurderes ved to tidspunkter; 62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet). Disse tidspunktene er ofte ikke sammenfallende. Alle vilkårene må oppfylles for å få AFP. I vedtektene for Fellesordningen for AFP står vilkårene beskrevet i detalj. Vi anbefaler at man ser nøye inn på dette regelverket før man søker om AFP. Men kort oppsummert en må være ansatt og reell arbeidstaker og ha fylt 62 år. En kan da ikke fratre sin stilling før den første i måneden etter en har fylt 62 år med andre ord. Fyller man 62 den 15.07 kan man først gå av 01.08.

9. Er det andre ting som er viktig og bør belyses?

I forhold til Gave G pensjonen så har fagforeningen og NR en uenighet over tolkingen av det ene kravet som er: hatt fem års forutgående tjeneste på denne overenskomsten på avgangstidspunktet.  Denne saken er ikke avklart så om man kom fra KCA ifm virksomhetsoverdragelsen i oktober 2018, eller kort fortalt har ikke har arbeidet på denne overenskomste n de siste 3 år. Så er det meget sannsynlig at man vil få avslag på Gave G pensjon søknaden, om man velger å gå av med pensjon før oktober 2021 (eller før man har 3 år fartstid og kvalifiserer ifølge tekstens første ledd).

10. Pensjonsrådgivning

Som medlem i industri Energi så har du en medlems fordel der pensjonsekspertene i Tredjepart gir deg et skriftlig totalbilde av pensjonsmulighetene dine, frem til du er 67 år og etter du har fylt 67 år. Tilbudet gjelder disse ordningene: AFP, Tjenestepensjon, Sjømannspensjon. Trendjepart har taushetsplikt og fordelen gjelder for våre medlemmer mellom 57 og 67 år, mesteparten av kostnaddene er dekket at Industri Energi, men en tjenesten har en egenandel på kr 500. Du kan lese mer om denne fordelen: Pensjonsrådgiving HER

11. Viktig

Hensikten med denne artikkelen er for og gi en generell oppsummering og informasjon om lover regeler å de forskjellige vilkårene som må oppfylles for å kunne søke om pensjon osv. Men vi er på ingen måte avgjørende myndighet på noen av disse områdene. Selv om at man kan lese her hva som tilsynelatende skal til for at man får invilget si AFP eller Gave G, så har vi ikke myndighet til og avgjør om du har rett på dette eller ikke. Så hele poenget er bare og gi en generel forståelse for hva som skal til også er det opp til de ulike avgjørende instansene og ta stilling til om den ansatte har rett på det som en søker om.

Med vennlig hilsen oss på klubb kontoret.