Industri Energi sine nettsider

Påskenytt

Klubbkontoret

Det har vært en travel tid på klubbkontoret i det siste, og en del omstillinger etter at bemanningen har endret seg fra to hele og to halve stillinger, til tre hele stillinger.

Det har også vært mye møteaktivitet i det siste, med flere møter med bedriften i tillegg til møter med forbundet. 5-8.mars ble det avholdt styremøte og årsmøte i klubben, og vi har gjestet årsmøtet til SAFE i Archer. Christopher Talgø og Bjørn Rimereit har også vært på kurs i pensjon.

Saksmengden er stor og vi forsøker å løse de fleste saker i fellesmøter, men vi har også en del saker som krever litt mer saksbehandling før de kan avsluttes.

Nye ansettelser

Som følge av økt aktivitet og forutsigbarhet for ConocoPhillips, oppstart på Gyda og øvrige prosjekter så ser vi helt klart behov for å øke bemanningen i selskapet. Det er da gledelig å melde at det snart mest sannsynlig vil ansettes flere både i plattformboring og i wireline.

Jubilanter

Jubilanter
Vi har sendt ut sølvnåler til alle 25 års jubilantene som ikke kunne delta på årsmøtet. Det vil også bli sendt ut gullnål til årets 40-års jubilanter. Årets jubilanter er:

25 år:
Asbjørn Dyrseth
Ståle Andreas Pedersen
Arne Haga Vikra
Jan Trygve Drønen
Rune Gudbrandsen
Marlow Harstad

40 år:
Are Berg
Gjermund Valland

Reiseregninger

Vi registrerer at noen medlemmer har opplevd at det går lang tid fra man sender inn reiseregning til den blir godkjent og utbetalt. Dette har vi selvsagt tatt opp med bedriften.
Bedriften har også en interesse av å få reiseregningene fullført så raskt som mulig, men peker på at det noen ganger også kan være utfordrende hvis de ikke sendes inn tidlig. Det oppdages ofte feil på reiseregninger, og det kan være vanskelig å kontrollere reiseregninger som er sendt inn sent. Da kan det gå lengre tid før den blir godkjent.

En annen utfordring med sent fullførte reiseregninger er at bedriften ofte har en frist på seg til å viderefakturere reiseregninger til kunde.

Etter samtale med bedriften har fagforeningene derfor blitt enige om at det er til felles interesse å sende inn og behandle reiseregninger tidlig. Vi vil derfor oppfordre våre medlemmer til å sende inn reiseregningene så tidlig som mulig og helst innen 1 mnd. etter avsluttet reise, da bedriften også har lovet oss at de skal behandle reiseregningene tidligere dersom de kommer inn raskt og korrekt.

Det vil bli sendt ut en egen info vedr. reiseregninger fra Industri Energi Archer sammen med SAFE i Archer.

 

Aktiviteter

Ekofisk

Økt bemanningsbehov i form av flere dekksbaser og krysstrente anhukere i tillegg til utleie av brønnledere for å ta flere brønnintervensjonsjobber.

Det er fortsatt boreoperasjon på Ekofisk X og denne er planlagt å fortsette til november. Deretter så vil operasjonen flytte til Ekofisk K. Det er foreløpig ingen planer om å starte opp flere strenger på Ekofisk.

Wireline er også ute på de fleste installasjoner

Ula Gyda og Valhall

Det er mye personell i prosjektarbeid på Ula. Archer leverer bl.a. teknisk personell, safety og materialmann i tillegg til noe ekstra personell.

På Gyda er vi i god gang med lys-kampanje som ser ut til å fortsette en stund til. Det er også andre prosjekter på gang som gjør at det er varierende bemanning. Oppstart av pluggeoperasjoner er planlagt til januar 2018, med oppbemanning fra oktober i år.

På Valhall IP er de godt i gang med boring av G-22, mens det på Valhall DP er vedlikehold og assistering med simops.

Statfjord

Det er boring på Statfjord B. Statfjord A og C er i idle-mode. Statoil har gitt tilbakemelding om at Archer leverer gode resultater.

Snorre og Visund

Snorre A, Snorre B og Visund er i gang med langsiktige boreprogram. I følge Statoil er det foreløpig ikke planlagt vinterstand på Snorre B i år.

Veslefrikk

Pågående wireline kampanje som medfører ekstra POB på 8 mann. Det er også varslet en ny kampanje på ca. 1 ukes varighet i starten av april.

Vilkårlig rustesting

Bedriften har blitt pålagt å starte et program for vilkårlig rustesting av sikkerhetskritisk personell. Det har i den sammenheng blitt gjennomført flere møter mellom fagforeningene og bedriften om hvordan vi skal gjennomføre dette. Det er nå utarbeidet en plan for dette og programmet vil nå starte i andre kvartal i år.

Ønsker alle en riktig god påske!