Industri Energi sine nettsider

Overgangsordningen med Gavepensjon videreføres

Det ble i dag 21. februar 2024 ble det avholdt ett avsluttende møte i Pensjonsutvalget for oppfølging av utvalgsarbeidet nedsatt i forbindelse med tariffoppgjøret i 2022 vedrørende overgangsordningen tilleggsytelse 1 G til AFP for ansatte innen plattformboring.

I forbindelse med tariffoppgjøret 2022 ble det nedsatt et pensjonsutvalg bestående av representanter fra Norges Rederiforbund og hhv. Industri Energi og Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE). Utvalget har avholdt tre utvalgsmøter og har i arbeidet fått rådgivning og utregninger foretatt av pensjonsrådgiver Vestby & Fahre

Utvalget hadde følgende mandat

Pensjonsutvalg 2.0 – for ansatte på plattformboring på faste installasjoner

Det vises til overenskomstens Bilag 4 — pensjon punkt 5 — ” Overgangsordning 3 for ansatte innen plattformboring (ikke med i PTS)” Partene er enige om å nedsette et utvalg som skal utrede et alternativ til tilleggsytelsen (1 G) til AFP for ansatte født i 1970 og senere. Utvalgets arbeid skal sluttføres innen utgangen av 2023.

Høsten 2023 fremla regjeringen NOU 2022:7 «Et forbedret pensjonssystem» og i 2024 ble det fremlagt en Stortingsmelding 6 (2023-2024) «Et forbedret pensjonssystem med styrket profil» med en rekke forslag til endrede pensjonsregler i folketrygden, herunder forslag til gradvis innføring av høyere pensjonsalder.

Partene har etter en totalvurdering kommet til at man viderefører tilleggsytelsen til AFP inntil videre. Det innebærer at utvalget foreslår å fjerne «overgangsordningen» slik den fremkommer i Bilag 4 Pensjon og at ny tekst implementeres ved neste hovedrevisjon i Bilag 4,

Med punkt 5 som da lyder:

Ansatt på plattformboring på denne overenskomsten og som slutter i virksomheten skal sikres en tilleggsytelse tilsvarende 1 G pr. år til den ordinære AFP-ordningen frem til 67 år. Tilleggsytelsen forutsetter at den ansatte oppfyller vilkårene for rett til ordinær AFP fra Fellesordningen. Tilleggsytelsene skal sikres gjennom et forsikringsselskap (driftspensjon).

Utvalget er videre enige om at det bør åpnes for pålagt egeninnskudd fra arbeidstaker på 1,7% av pensjonsgrunnlaget (0-12 ganger Grunnbeløpet i Folketrygden) i tillegg til dagens arbeidsgiverfinansierte innskuddspensjon (3/15) og at arbeidsgiver dekker den ekstra kostnaden til kapitalforvaltning og forsikringspremie til innskuddsfritak for uførhet.

Ordningen forutsetter at de lokale fagforeningene i begge bedrifter — Archer og Odfjell Technology – gir sin tilslutning. En slik ordning vil da tre i kraft fra 1. januar 2025. Dersom en slik ordning innføres skal den implementeres i Bilag 4 slik at regelen også vil gjelde bedrifter som senere omfattes av overenskomsten.

Dette ble altså avtalt

  • Gave G videreføres inntil videre. Sluttdato for gave G slettes altså.
  • Åpning for at det kan inngås avtale om et eget-innskudd på 1,7% slik man har i MPK-ordningen fra 1/1-25.

Bedriftene administrerer innskuddet, og betaler administrasjonskostnaden for ordningen.

  • Her må først begge klubbene (IE og SAFE) i begge bedrifter (Archer og Odfjell) bli enige om at ordningen skal iverksettes.

Pensjonsrådgivningsselskapet Vestli & Fahre AS vil lage utkast til informasjon som kan sendes ut til alle ansatte.

Men en ting utvalget ble enig om og som vi ber alle tenke veldig nøye på er følgende:

Når det gjelder innskuddspensjon så er det slik at innskudd som bedriften betaler er 3% opp til 7,1 G eller ca opp til 850 000 av inntekt, dette er altså egne penger dere får som blir satt inn på pensjonskonto og er deres penger.

Dette nivået synes vi er for lavt og det er også enighet om at dersom det er flertall blant de ansatte så kan man også åpne for egen sparing den enkelte blir trukket for kan bli innbetalt med en størrelse på 1,7%

Bedriften har altså sagt seg villig til å betale administrasjonskostnader rundt dette.

Til informasjon så blir også alle ansatte som er på flyterigger trukket 1,7% av lønna si for innskudd til sjømannspensjon og slik har det vært så lenge jeg kan huske

Så jeg ber alle tenke godt gjennom denne mulige løsningen som da altså vil innebære henholdsvis 4,7% (opp til 7,1G) og 16,7% (fra 7,1G til 12G) i stede for 3 % og 15 % inn på egen pensjonskonto totalt.

Vi vil i alle fall anbefalt en slik løsning for å få opp pensjonskontoen for pensjon blir viktigere og viktigere jo lenger vi lever. Men her er ingenting spikret og man må nok ha en uravstemning om man skal realisere dette.

Kort oppsummert

Gavepensjon er intakt for alle etter dagens enighet og så ber jeg dere tenke gjennom økt sparing som den enkelte bidrar til, her er ingenting bestemt og det vil være dere som bestemmer dette