Industri Energi sine nettsider

Ny særavtale på plass for wireline

Torsdag ettermiddag kom vi i mål med enighet om ny særavtale for ansatte i wireline. Det har vært en konstruktiv og god prosess som til slutt førte frem til enighet om en ny og bedre avtale som gir økt forutsigbarhet. Avtalen har virkning fra 1. desember 2022.

Det har vært en lang prosess å få på plass ny særavtale. Partene har jevnlig vært i dialog om avtale og prosess helt siden vi ble enige om nye rotasjonsordninger og sokkelkompensasjon for ansatte i wireline i juni 2021, og det ble satt av to dager til forhandlinger på resten av avtalen den 16. og 17. november.

Forhandlingene besto av konstruktive og gode diskusjoner rundt mange problemstillinger hvor partene fant felles forståelse og gode løsninger, men selve signeringen ble utsatt i påvente av noen gjenstående avklaringer. Da alt var på plass var det i går klart for signering.

Solid enighet

Det har vært viktig for oss å oppnå en solid enighet slik at avtalen står sterkt og at begge parter har full forståelse for innhold og intensjon. Det mener vi har at vi har oppnådd i denne prosessen. Det medfører at begge parter på avtalen har lik interesse for at avtalen blir ivaretatt og bidrar til økt stabilitet og forutsigbarhet.

De som forhandlet for klubben var Einar Åge Vae, Christopher Talgø og Eirik Valle . I tillegg bidro Bjørn Harald Kvarsvik på vegne de som ble virksomhetsoverdratt fra DeepWell. Fra bedriftens side møtte Gard Lunde, David Bolger og Jan Steinar Joa.

Økt forutsigbarhet

Vi er veldig tilfreds med å ha kommet i mål med viktige punkter som bl.a. sikrer lik lønn for arbeid på land som for offshore, ved at basebonus settes likt som sokkelkompensasjon og at reiser fra hjemmet som avbrytes etter minst 2 timer regnes som om man har møtt på heliport og gir rett på registrering av timer og sokkelkompensasjon. I tillegg har vi fått på plass overtidsbetaling for kurs som tas i friperiode dersom det varsles mindre enn 2 måneder i forkant. Dette sikrer økt forutsigbarhet for lønn.

For lærlinger utgjør basebonus 250 kroner per dag da lærlinger den første tiden jobber flere dager på land enn offshore den første tiden av læreperioden.

Arbeid på land – mulighet for lenger arbeidsdag

For å komme i mål med lik betaling på land som offshore har vi måttet åpne for at ansatte kan jobbe inntil 10 timer per dag ved arbeid på land. Denne mulighet skal likevel bare benyttes ved spesielle behov og varsles i forkant. Offshorearbeidere skal ikke arbeide alene på verksted, så offshoreasatte vil ikke ved dette erstatte landansatte ved behov for overtidsarbeid. Ved slike tilfeller skal pausen regnes som en del av arbeidstiden og det kan bestilles overtidsmat. I helgen dekker arbeidsgiver hjemreise.

Økte tillegg

Svingskifttillegget økes til kr 3500 per tilfelle av pålagt endring av skift.

Det gis 1000 kroner per dag i utenlandstillegg for utenlandsopphold av kortere varighet hvor særavtalen kan følges, mens det for lengre opphold som krever egne avtaler avtales kompensasjon for hvert tilfelle.

Masketillegg økes til kr 200 per dag.

Tillegg for senior operatør som vikarierer som supervisor økes til kr 750 per dag.

Det gis et tillegg på kr 400 per dag for arbeid på flyterigg.

Ansiennitet og opprykk

Lærlinger som har tatt læretiden i bedriften og som etter læretiden blir ansatt får godskrevet ansiennitet for læretiden fullt ut, mot tidligere ett år. Dette gjelder også for læretid i andre fag i bedriften.

Ved opprykk i stilling innenfor lønnsmatrisen beholder man ansiennitettrinnet man er på, hvorpå man før ble flyttet til det første trinnet i ny lønnsgruppe som var høyere enn tidligere lønn. Dette gir en større lønnsøkning ved opprykk.

Egen avtale om lønnskompensering for tilleggskompetanse og økte stillingskrav

Vi er enige med bedriften om å få fortgang på arbeidet med en avtale som sikrer kompensasjon i form av lønn for ansatte som innehar tilleggskompetanse som er relevant for bedriften og for ansatte som går i stillinger som krever ekstra kompetanse. Dette vil også gjelde for de som går som faste anhukere.