Industri Energi sine nettsider

Ny rapport avdekker alvorlig HMS-utvikling i oljebransjen

Petroleumstilsynet offentliggjorde mandag denne uken en rapport som peker på økende risiko på mange områder knyttet til nye driftsmodeller og kontraktsforhold i oljebransjen.

Bekrefter bekymringene

Rapporten som ble publisert av Petroleumstilsynet bekrefter bekymringene våre når det kommer til kontraktsforhold, krysstrening, utvanning av kompetanse, innleie og tjenester som flyttes til land. Vi er kjent med slike forhold i Archer, hvor det er et økende fokus på bemanningsreduksjon gjennom “One team” hvor vi som boreentreprenør har overtatt tjenester eller arbeidsoppgaver fra serviceleverandører, i tillegg til at det er økt fokus på krysstrening. Det er ikke sikkert at alle funn i rapporten angår Archer, da rapporten tar for seg hele bransjen inkludert ISO-fagene og vedlkehold og modifikasjon. Det er likevel viktig å sette seg inn i de funn som er gjort.

Rapporten viser at kontraktsforholdene utfor1ende tiltak i forhold til ny oppgaveallokering, økt eksponering av støy og vibrasjoner, svekket robusthet med hensyn til storulykkerisiko og tap av brønnkontroll, økt sannsynlighet for feilhandlinger, økt risiko i forbindelse med økt helikoptereksponering. I tillegg påpekes det at det er rimelig å anta at det kan få implikasjoner for ansattes helse.

Faglig tung rapport

Rapporten er utarbeidet av det anerkjente konsulentselskapet Safetec, som tilbyr spesialisttjenester innenfor risikostyring, miljø, og optimalisering. Safetec har samarbeidet med forskere fra SINTEF (avdeling Teknologiledelse), NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Samfunnsforsking og Oslo Economics.

Rapporten kommer som følge av Petroleumstilsynets oppfølging av bekymringsmeldinger og tilsyn knyttet til nye driftsmodeller. Petroleumstilsynets hovedtema i 2021 var “På lag med leverandørene” som skulle følge opp hvilke konsekvenser operatørselskapenes omstillinger etter den økonomiske nedturen i 2014-2015 har fått for leverandørindustrien.

Følger opp videre

Industri Energi kalte raskt tillitsvalgte og verneombud i bransjen inn til møte dagen etter at rapporten ble offentliggjort for å diskusjon om veien videre, her stilte både Einar Åge Vae og Christopher Talgø fra klubben, i tillegg til Bjørn Dyrnes og May Christin Alvseike fra vernetjenesten. Forbundet vil sette ned en gruppe med representanter fra de berørte bransjene og avdelingene for å følge opp dette videre for å best mulig sørge for at sikkerheten, ansattes helse og hensynet til ytre miljø blir ivaretatt.

Møte hos Industri Energi, fysisk og på Teams. Foto: Atle Espen Helgesen

Klubben og vernetjenesten har hatt fokus på dette i lang tid og vi har påpekt dette i møter med bedriften. Nå ser vi at rapporten bekrefter bekymringene våre. Vi kommer til å sette oss grundigere inn i rapporten den nærmeste tiden for å se hvilke funn som kan relateres oss og hvordan vi kan sikre at våre aktiviteter ikke medfører økt risiko. Vi forventer at bedriften er samarbeidsvillige i dette arbeidet.