Industri Energi sine nettsider

Ny lønnsmatrise for offshoreansatte i Wireline

Under tarifforhandlingene i 2018 ble partene enige om å innføre en ny lønnsmatrise med virkning fra 1.1.2019.

Den nye matrisen vil gjøre det mulig å raskere løfte lønnsnivået for de som er omfattet av den.
Her finner du den nye matrisen samt informasjon om hvordan den nye matrisen fungerer.

Ny matrise

I tariffoppgjøret i 2018 ble partene enige om innføre en ny lønnsmatrise fra 1. januar 2019. Denne matrisen er et resultat av et lengre tids partssammensatt arbeid.

Den nye matrisen vil gi kortere avstand mellom ansiennitetstrinnene, slik at mindre av lønnsoppgjørspotten blir spist opp av ansiennitetsglidning. Dette gir partene et større handlingsrom i tariffoppgjørene slik at trinnene kan heves mer, noe som bidrar til at hele matrisen og snittlønnen heves mer enn tidligere.

Ny ansiennitetsglidning vil være ca. 5 000 kr når den nye matrisen er ferdig implementert. Differansen fra tidligere 12 000 vil derfor inngå i potten ved tarifforhandlingene. Dette kan også gi økt handlingsrom til å endre bestemmelser i avtalens innhold.

Kort fortalt vil man få mindre lønnstillegg ved årsskiftet, men desto mer til sommeren. Det vil bidra til at hele matrisen løftes høyere, slik at gjennomsnittsinntekten øker mer.

Ansiennitetsglidning

Hovedmekanismen i vår lønnsmatrise er at den ansatte ved hvert år flyttes ett trinn til høyre. På den måten er man sikret en lønnsøkning hvert år, så fremt man ikke har nådd siste trinn. Dette kalles ansiennitetsglidning.

Gjennomsnittlig økning mellom de horisontale trinnene var ca. kr. 12 000 i den gamle matrisen og dette er et lønnstillegg som det må tas hensyn til ved etterfølgende tariff- og lønnsforhandlinger. Dette medfører da at det blir mindre penger igjen i den totale potten til lønnsjusteringer og økning av hvert trinn, da det har gått mye penger til med til ansiennitetsglidningen.

Om du står i øverste ansiennitetstrinn vil du dermed gå glipp av en stor del av lønnsjusteringen, da du ikke får ansiennitetsglidningen ved årsskiftet.

Eksempel:

Hvis partene i tariffoppgjøret ett år blir enige om en lønnsjustering på kr. 20 000, må de ta høyde for at de aller fleste allerede har fått ca. kr. 12 000 i ansiennitetsglidning. Dermed gjenstår det bare 8 000 til å øke trinnene med. De som allerede står i øverste ansiennitetstrinnene får dermed ikke mer enn 8 000 kr. i lønnsjustering, mens de øvrige har fått kr 20 000 hver.
Begynnerlønnen på matrisen vil heller ikke øke med mer enn kr. 8 000.

Med jevne mellomrom ser partene seg nødt til å fryse ansiennitetsglidningen for å fristille mer økonomiske midler til å heve hvert enkelt trinn mer enn hva som ville vært mulig med glidning. Hvis de ikke gjorde dette, ville hele matrisen hatt en dårligere utvikling. Frysing av ansiennitetsglidning betyr ikke at du får mindre i lønnstillegg, det betyr bare at pengene legges på det trinnet du står i.

I tillegg har det vært av og til vært behov for å fjerne trinn nederst på ansiennitetsstigen og legge til nye trinn på toppen. Dette bidrar til at snittlønnen på matrisen, og matrisen i sin helhet, løftes.

Dette er en stor fordel for de som står i toppen av matrisen da de kan klatre enda et fullverdig trinn. Når trinn i bunnen av matrisen tas vekk, kan det føles urettferdig for de som ligger nederst og som opplever at ansatte som ble ansatt et år eller mer senere kan ende på samme lønnstrinn.

Likevel er dette en fordel da det gir alle et større lønnsoppgjør og gir mulighet til å klatre lengre i ansiennitetstigen før man når taket. Hadde man nådd taket tidlig ville de som ble ansatt etterpå også etterhvert nådd det samme taket og man ville stått med samme lik lønn der.

Overgangssystem

I arbeidet med den nye matrisen er det også laget et overgangssystem som bestemmer hvor man skal innplasseres i den nye matrisen fra 1. januar.

Vi har laget et forenklet oppsett som viser hvilken lønn man vil få pr. 1. januar med utgangspunkt i lønnen man hadde ved utgangen av 2018, i bildet under.

F.eks. kan man se at dersom man hadde lønnstrinn B7 med en månedslønn på kr. 42 741,-, vil man fra 1 januar gå inn på trinn B4 i den nye matrisen, med en månedslønn på kr. 43 976,-.

Nedenfor vil du også finne den nye lønnsmatrisen i sin helhet, tilpasset Archers lønnssystem.

Har du spørsmål til den nye lønnsmatrisen er det bare å ta kontakt med oss.

Overgangssystem forenklet