Industri Energi sine nettsider

Nedbemanning i wireline

Som kjent har bemanningssituasjonen i wireline vært under press over sommeren. Nå kommer dessverre beskjeden om at bedriften ser ingen annen utvei enn å måtte gå til oppsigelser av offshoreansatte i wireline for å redusere bemanningen som følge av lav aktivitet.

Bedriften og klubben har forsøkt å se på alternative løsninger til nedbemanning, da dette er absolutt aller siste utvei. Dessverre ser vi ikke noen løsning på situasjonen. Bedriften har derfor besluttet at de må igangsette en nedbemanningsprosess der de må redusere bemanningen i avdelingen med 16 årstimeverk. Bedriften er i gang med å kontakte de som kan bli berørt av dette og alle skal tilbys drøftelsesmøte der de kan la seg bistå av tillitsvalgt.

Det er dr øftet om det kan være alternativer til oppsigelser, men da reduksjonen i aktiviteten er drastisk og det ikke foreligger planer som tilsier at denne situasjonen vil være midlertidig så oppfyller ikke situasjonen kriteriene for permitteringer.

Bedriften og klubben har videre søkt å redusere omfanget, og konsekvensene for den enkelte, for å lette situasjonen mest mulig. Her har vi sett på muligheter for ansatte som sies opp i wireline å kunne få fortsette hos Archer i plattformboring, noe både bedriften og klubben er enige i at ville vært en god løsning for alle parter. Plattformboring varsler et stort personellbehov til neste år og vår avdeling har et godt rykte på seg. Det beste hadde naturligvis vært å kunne tilbydd stillinger i boring samtidig som nedbemanningene gjennomføres, men dessverre ser det ikke ut til at det vil være personellbehov der i dette året.

Oppbemanning vil sannsynligvis starte tidlig neste år og vi har blitt enige med bedriften om at ansatte i wireline som innehar formell kompetanse, slik som fagbrev i bore- og brønnservicefag, teknisk fagskole eller annen høyere petroleumsrelatert utdannelse vil oppfordres til å søke på stillinger i plattformboring. Stillinger som kan være relevante er bl.a. boredekksarbeider og dekksoperatør. Ved at bedriften vektlegger at de som rammes av oppsigelser nå kommer fra den samme bedriften og kjenner bedriften godt tror vi det er stor sannsynlighet for at flere som ønsker det vil kunne få tilbud om stilling i plattformboring.

Vi har også en enighet med bedriften om at dersom de ansettes i plattformboring innen ett år, så vil de få beholde bedriftsansienniteten fra nåværende arbeidsforhold og dermed også kunne få fast rotasjon, som er 2-4, innen rimelig tid. Det kan også bli aktuelt å søke seg tilbake til wireline om anledningen byr seg i fremtiden.

Vi er glade for at vi klarer å få til et slikt samarbeid med bedriften nå for å ta sikte på å redusere ulempene av oppsigelsene i størst mulig grad og å ta vare på de ansatte så godt det lar seg gjøre i en svært vanskelig situasjon. I tillegg vil bedriften kunne beholde dyktige ansatte, etter hvert med tverrfaglig bakgrunn som kan utvikle seg selv og selskapet videre, i ny karrierevei, eller etter hvert returnere til wireline.

Dessverre vil ikke dette gjelde alle da plattformboring er avhengig av at de som ansettes har formell kompetanse innen bore- og brønnservice og ellers vurderes passende til stillinger som utlyses. De berørte i wireline vil ikke kunne hevde kompetanse til allerede besatt stilling i boring

Vi vil bistå alle medlemmer så godt som mulig i denne prosessen. Det er bare å ta kontakt med oss for spørsmål eller om det skulle være andre behov.

Arbeidstakere som sies opp på grunn av virksomhetens forhold vil uansett kunne ha fortrinnsrett til ledig stilling i samme virksomhet dersom de fra før innehar kvalifikasjonene stillingen krever. Her er utdrag fra AML § 14-2. Fortrinnsrett til ny ansettelse:

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.

Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.

Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.

Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.

Ved spørsmål om fortrinnsrett, ta kontakt med din tillitsvalgt.