Industri Energi sine nettsider

Lovendringer i tråd med Industri Energis vedtak

Ved årsskiftet ble flere endringer i Arbeidsmiljøloven satt i effekt. Lovendringene styrker arbeidstakerrettighetene i tråd med Industri Energis landsmøtevedtak.

Styrket retten til fast ansettelse

Fra 1. januar vil alle som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i 3 år ha rett til fast ansettelse. Dette vil også gjelde for innleie fra bemanningsforetak og innleie som faller inn under slik kategori.

Landsmøtet til Industri Energi i 2021 vedtok krav om at adgangen til å avtale bort 3- og 4-års regelen ved innleie fjernes, etter forslag fra Industri Energi Archer. Dette kravet er dermed oppfylt ved at det nå er en ren 3-årsregel som gjelder og som ikke kan avtales bort.

Ny og mer omfattende definisjon av arbeidstakerbegrepet og utvidet drøftingsplikt

I den nye loven skal det være enklere å forstå hvem som skal omfattes av arbeidstakerbegrepet. I tillegg er det innført en ny regel om at arbeidstakerstatus skal legges til grunn med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold. Dette betyr at virksomheter som benytter seg av selvstendige oppdragstakere og outsourcing får en større bevisbyrde for å dokumentere at det ikke foreligger et arbeidstaker og arbeidsgiverforhold og gjør det vanskeligere å omgå lovens regler.

Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av deltid, midlertidig ansettelser og innleie. Fra i år gjelder et utvidet krav om å også drøfte bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp som kan ha betydning for bemanningen i virksomheten.

Dette er i tråd med Industri Energis landsmøtevedtak som sier at forbundet skal jobbe for å bekjempe ulovlig innleie og utstrakt bruk av entrepriselignende oppdrag.

Flere verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Nytt krav om at alle virksomheter som har 5 eller flere arbeidstakere. Tidligere var grensen 10.

Verneombudets oppgaver endres slik at verneombudet får et tydelig ansvar for å ivareta innleide arbeidstakere og oppdragstakere med tilknytning til virksomheten.

Arbeidsmiljøutvalg skal på plass i virksomheter med flere enn 30 arbeidstakere, eller mer enn 10 dersom en av partene krever det. Tidligere var grensen 50 arbeidstakere.

Flere rettigheter i konsern

Arbeidstakere i konsern har fått utvidede rettigheter på flere områder.

Morselskapet har fått en plikt til å etablere regler/systemer for samarbeid, informasjon og drøfting om forhold i konsernet. Dette gjelder for konsern som jevnlig sysselsetter 50 eller flere arbeidstakere.

Arbeidstakere om blir sagt opp på grunn av arbeidsgivers forhold (nedbemanning) har fortrinnsrett til nye stillinger i virksomheten. Nytt av året er at denne retten også gjelder for andre virksomheter i konsernet. Arbeidsgiver har plikt til å opplyse om hvilke virksomheter som inngår i konsernet.

Tilsvarende vil plikten til å tilby annet passende arbeid (annen stilling) ved nedbemanning også utvides til å gjelde hele konsernet. Dette er en vesentlig utvidelse av stillingsvernet.

Klubbens tillitsvalgte var aktive talere under landsmøtet 2021. Foto privat

Økt oppmerksomhet rundt seksuell trakassering

I § 4-3 er det nå presisert at vern mot trakassering også gjelder seksuell trakassering. Endringen bidrar til økt oppmerksomhet og forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Endringene følger flere tidligere endringer

Kollektiv søksmålsrett ble innført igjen 1. juli 2022. Dette gir fagforeninger rett til å selvstendig gå til søksmål mot virksomhet de mener driver ulovlig innleie. Uten denne retten er det den innleide selv som må ta ut søksmål, noe som er veldig utfordrende for et arbeidstaker som ikke har fast arbeid. Industri Energi har stått i spissen for å få gjeninnført denne retten, og lyktes med dette.

1. april 2023 ble adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak sterkt begrenset, ved at den generelle adgangen til dette ble fjernet. Dette stiller sterkere krav til grunnlaget for å leie inn. Samtidig ble adgangen for virksomheten til å avtale vekk den innleides rett til fast ansettelse etter 3 eller 4 år, fjernet – helt i tråd med Industri Energi Archers forslag til landsmøtet i 2021, og endelig landsmøteuttalelse. Arbeids- og inkluderingsdepartementet viste dessuten til Industri Energis høringsuttalelse i lovforslaget.

Industri Energi får gjennomslag

Lovendringene viser at Industri Energi sitt arbeid nytter og har reell innflytelse. Forbundets landsmøter er et demokratisk verksted for å utforme krav som angår medlemmene og som forbundet følger opp i mange arenaer.