Industri Energi sine nettsider

Lønnsoppgjøret for land er ferdig

Mandag 24.10 ble det avholdt lønnsforhandlinger for ansatte i Archer Norge AS og det ble oppnådd enighet samme dag. Oppgjøret gis en totalramme på 2 % lønnsvekst, samtidig som den enkelte ansatte er sikret et tillegg på minimum 7500,- lagt til på årslønn. Lønnsoppgjøret inkluderer feriepenger. Klubben mener oppgjøret er lavt med tanke på de ansattes tap i forhold til lønnsutviklingen i bransjen og kjøpekraft de to foregående år.

Et moderat oppgjør

Årets lønnsoppgjør gis en ramme på 2 %. Samtidig skal det gis minimum kr 7500 til hver. Dette må anses som svært moderat, spesielt med tanke på at det i de to foregående oppgjør ikke ble gitt økning i lønn i det hele tatt.

Dette resulterer i at de ansatte taper kjøpekraft i samfunnet og får en lønnsutvikling som er lavere enn for bransjen totalt sett.

Jo lenger man utsetter et oppgjør i tråd med uviklingen i samfunnet, jo større blir gapet som før eller siden må tettes. I år økte altså dette gapet ytterligere.

Et moderat oppgjør

Klubben ønsket i år sikre en mye høyere minstesats til den enkelte. Bedriften sier de har behov for individuelle tilpasninger for å beholde og belønne såkalt nøkkelpersonell.

Klubben er ikke uenig i at det kan være et slikt spillerom, men mener at det i dag ikke er et system som sikrer at den ansatte selv får mulighet nok til å påvirke hvordan utfallet blir.

Bedriften vil belønne de flinkeste, men vi tror ikke bedriften har god nok oversikt, og at mange som gjør en innsats og en god jobb, ikke blir sett.

Sikret medlemmene

I forhandlingene førget IE for at organsiserte arbeidstakere skulle sikres minst 2 % seg i mellom. Dette er for å sikre at våre medlemmer skal få like stor bit av kaken som bedriften forøvrig.

Forventer sterkere oppgjør i fremtiden

Under lønnsforhandlingene skal de «4 kriterier» drøftes. Dette er bedriftens økonomi, produksjon, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

I årets forhandlinger, som tidligere, veier bedriftens økonomi mest og begrenser oppgjøret. Klubben mener likevel at det var viktig å få til et oppgjør. Vi forventer videre klart sterkere oppgjør ved bedring av bedriftens økonomiske situasjon.

 

 

Forhandlingsutvalget besto av Oddvin Andreassen, Christopher Talgø og Kjersti Sæbbø fra IE. Fra SAFE møtte Raymond Hauge.

Knut Dolmen, Gard Lunde og David Bolger stilte fra bedriften.