Industri Energi sine nettsider

Lønnsoppgjøret for individuelt avlønnede i Wireline offshore er ferdig

Partene har kommet til enighet om at de individuelt avlønnede offshore i Wireline gis det samme kronetillegget som er gitt på lønnsmatrisen i år, altså kr. 7 166 inkl. feriepenger. Tillegget fordeles med henholdsvis kr. 5 132 på årslønn og kr. 2 034 på årlig sokkelkompensasjon.  Daglig sokkelkompensasjon vil dermed bli økt med 14 kroner til kr 1 114. Oppgjøret gjøres gjeldende fra 1. juni 2017 og vil bli etterbetalt. Forhandlingene fant sted i tidsrommet 24. oktober til 9. november.

Dårligere lønnsutvikling

Klubben påpeker til bedriften viktigheten av riktig avlønning til de ansatte. Oppgjøret til de individuelt avlønnede fortsatt får en lavere prosentmessig – og dermed dårligere – lønnsutvikling enn de på lønnsmatrisen.

Klubbens krav til bedriften var å sikre denne lønnsgruppen samme prosentmessige lønnsutvikling som lønnsmatrisen har hatt over de to siste oppgjør. Bedriften har ikke vært uenig i dette kravet men sier at den økonomiske situasjonen ikke muliggjør et slikt oppgjør nå.

Langvarig forhandlinger

Det ble tidlig klart at partene sto langt fra hverandre under forhandlingene. Et av hovedtemaene var om lønnsoppgjøret kunne legges til sokkelkompensasjonen og ikke grunnlønn. Dette var klubben helt klart i mot, da denne lønnsgruppen allerede har en mye høyere sokkelkompensasjon i forhold til de på lønnsmatrisen. Sokkelkompensasjonen for individuelt avlønnede er allerede så høy i dag at flere på matrisen har høyere grunnlønn enn de lavest lønnede supervisorer.

Bedriften på sin side ønsket ikke å øke sine faste utgifter, og mente lønnen i enda større grad bør være aktivitetstyrt. Sokkelkompensasjonen er nedfelt i lokalavtalen som ikke kommer opp til forhandling før til neste år. Som følge av partene sto langt fra hverandre dro forhandlingene ut på tid.

Klubben tok initiativ til å foreslå en modell partene kunne enes om ville bli en del av neste lokalavtale fra 1. juni 2018. Dette var en modell der dagens sokkelkompensasjonsordning endres fra å være to forskjellige beløp til en fast prosentsats likt for alle stillingsgrupper, uten at utgiftene til grunnlønn totalt sett øker for bedriften. Dette vil da innebære at supervisorer vil få noe redusert sokkelkompensasjon mens matrisen vil få en noe høyere sats, avhengig av lønnstrinn.

I dette forslaget lå det da at bedriften kunne få legge årets oppgjør på sokkelkompensasjonen, altså da til frem til neste lokalavtale. Klubben mener dette er en rettferdig måte å fordele sokkelkompensasjonen på slik at alle blir sikret samme prosent av årslønnen sin i forutsigbar fast inntekt.

Bedriften meldte tilbake at de så positivt på forslaget, men at de ikke kunne forplikte seg til noe i forhold til neste lokalavtale. Vi ba da bedriften bli aktive og komme med tilbud. Vi fikk da et tilbud basert på ren økning av sokkelkompensasjonen, men som vi umiddelbart avviste da vi ikke anså verdien av det nye tilbudet som større enn det forrige tilbudet som lå på bordet.

Bedriften kom senere tilbake igjen med tilbud på 7 166,- fordelt da på både grunnlønn og sokkelkompensasjon. Dette er det samme tillegget som de på matrisen har fått i 2017, men en lavere prosentvis utvikling. Vi sa vi kunne oppnå enighet om dette nå dersom vi også ble enige om å ha justering av sokkelkompensasjonen til prosentsats som intensjon til neste års forhandlinger.

Da det ble aksept for dette ble det altså enighet i årets lønnsoppgjør. Klubben har videre forventninger til at det ved neste års forhandlinger på lokalavtalen vil komme på plass et nytt system for sokkelkompensasjon som medfører at supervisorer – som har hatt lavere lønnsutvikling – vil få høyere forutsigbar inntekt.

 

Til stede for IE:
Christopher Talgø
Oddvin Andreassen (Delvis)
Gunnar Omland (Delvis)
Einar Åge Vae (Delvis)

Til stede fra bedriften:
Knut Dolmen
Roy Kristiansen
David Bolger
Olav Edland (Delvis)