Industri Energi sine nettsider

Lønnsforhandlingene for individuelt lønnede i wireline er avsluttet uten enighet

Bedriften og klubben møttes den 29. oktober for å drøfte den årlige lønnsjusteringen for gruppen individuelt avlønnede i wireline. Partene ble ikke enige under forhandlingene og avsluttet møtet.

Den senere tids dialog har ikke bringt partene nærmere hverandre og vi må konstantere at det ikke oppnås enighet om årets oppgjør. Bedriften vil dermed gjennomføre det siste fremsatte tilbud

Oppgjøret gir en lønnsvekst på 2,88 % i snitt

Generelt tillegg

  • Bedriftens tilbud gir alle individuelt lønnede i wireline offshore et tillegg på grunnlønn på 2 %
  • Sokkelkompensasjonen økes med kr. 30,-

Individuell justering

I tillegg opprettes en pott på 0,74 % av årslønnssatsene som fordeles etter individuelle vurderinger

Totalt gir dette en samlet lønnsvekst på 2,88 %.

Tillegg

Fra det sentralt forhandlede oppgjøret økes nattillegget med 3 kroner, til kroner 86,50, og helligdagstillegget økes med 50 kroner, til kroner 2025,-

Oppgjøret effektueres fra 1.6.2019 og blir etterbetalt.

De ansatte betaler egne ulempetillegg

Partene var i utgangspunktet enige i at oppgjøret skulle ha en ramme på 3,2 %. Derimot mener vi at oppgjøret ikke når denne rammen da bedriften trekker økningen i natt- og helligdagstillegg ut av lønnstillegget. En slik praktisering vil medføre at den ansatte selv betaler for økningen av nattillegget og vil gi en skjev fordeling av rammen utenfor den ansattes kontroll.

Klubben mener helt klart at ulempetillegg – som gis ved arbeid på natt og på helligdager – skal økes i tråd med pris- og lønnsvekst. Det faller på sin egen urimelighet at ansatte skal måtte grave i egne lommer for å finansiere kompensasjon for ulemper de blir pålagt av bedriften.

Likevel mener klubben at natt- og helligdagstillegg kan inngå i et lønnsoppgjør og i en ramme, men da under forutsetning at grunnlaget for rammen også inkluderer den forventede årlige verdien av ulempetilleggene.

Måten bedriften gjennomfører oppgjøret på vil ha som konsekvens at personell i stillinger som mer eller mindre utelukkende arbeider dagskift, og eldre arbeidstakere som av helsemessige årsaker fritas fra nattarbeid, er med og betaler for de som jobber natt.

Klubben er skuffet over at bedriften tar denne holdningen ovenfor ledende personell i wireline i år. De ansatte har over flere år godtatt redusert kjøpekraft, med unntak av 2018 da oppgjøret var helt i tråd med frontfaget og økningen som ble gitt på lønnsmatrisen. Nå svekkes lønnsutviklingen for denne gruppen på nytt målt mot det sentrale lønnsoppgjøret og mot våre konkurrenter.