Industri Energi sine nettsider

Lønnsforhandlingene for individuelt avlønnede i wireline trygt landet

Partene forhandlet torsdag 24. august og landet en enighet med signert protokoll 29. august. Klubben er tilfreds med et godt oppgjør.

Lønnssatsene for individuelt avlønnede øker 6,5 % garantibeløp på kr 51.500

Innenfor gruppen ansatte som er individuelt avlønnet i wireline offshore har partene blitt enige om en ramme på 6,5 % økning av lønnssatsene. Oppgjøret innrettes slik at alle sikres et minimumstillegg på kr 51.500 inklusive sokkelkompensasjon og feriepenger. Resterende del av den avtalte rammen gis basert på individuelle vurderinger. Oppgjøret har virkning fra 1. juni 2023.

Ny minstelønn

Partene er også enige om å øke minstelønn for individuelt avlønnede fra 865.000 til 910.000 kroner. Det innebærer at ingen nyansatte kan innplasseres lavere enn dette.

Konstruktive forhandlinger

Klubben har opplevd forhandlingene som konstruktive og vil rose bedriften for å lytte til klubbens tilbakemeldinger. De ansatte har opplevd krevende tider med høy prisvekst og svekket kjøpekraft. Det er viktig at de ansatte ser at verdien av deres arbeid opprettholdes. Med årets lønnsoppgjør tas det grep som bidrar til å øke rekrutteringsevnen til bedriften og styrker reallønnsutviklingen for denne gruppen.

Lønnsoppgjørene skal ikke brukes til å betale forfremmelser

Klubben har i forhandlingene presisert at det er bedriftens ansvar å avlønne de ansatte korrekt etter individuelle vurderinger  med hensyn til faglig utvikling, egnethet og lojalitet. Klubben har derfor uttrykt bekymringer for at potten som skal sørge for  lønnsutvikling i et stadig dyrere samfunn skal gå med til å belønne noen ansatte på bekostning av andres kjøpekraft. Vi har tillit til at bedriften vil fordele den øvrige delen av potten fornuftig blant de ansatte.

Som et ledd i dette har partene også blitt enige i en annen protokoll om at denne gruppen ansatte skal få sin lønn fastsatt ut i fra en vurdering av bl.a. kompetanse, noe som innebærer en mer åpen kultur for å diskutere lønnspålegg med bedriften gjennom f.eks. kartlegging av utvikling gjennom medarbeidersamtaler med den enkeltes leder.

Forhandlingsutvalget

For IE møtte Einar Åge Vae, Christopher Talgø og Eirik Valle. For bedriften møtte Gard A. Lunde, David Bolger, Jan Steinar Joa og Pål Kolstø.