Industri Energi sine nettsider

Lønnsforhandling Archer Oiltools

Som tidligere informert om så ble det avholdt lønnsforhandlinger for Land og Individuelt avlønnede offshore nå mandag den 28.08 og nå er protokollene underskrevet og her er det vi har blitt enige om.


Noen fikk noen denne informasjonen allerede i går etter lunsj, og nå kommer den ut via medlemsmail. Se resultatene under:

Offshore ansatte i Archer Oiltools

Som de aller fleste kjenner til så ble en i OSA / OSBA forhandlingene i vår enige om en lønnsregulering for alle ansatte som er på matrise som medførte en lønnsjustering til alle ansatte på 46 890,- kr.
I tillegg til dette ble nattillegget oppjustert med 5,- kr til 103,- kr timen og helligdagstillegget ble økt med 75,- kr til 2275,- kr.

Vi har nå gjennomført forhandlinger for de individuelt avlønnede i Archer Oiltools og der har vi kommet til enighet med bedriften om at hver av de individuelt avlønnede er garantert en årslønnsvekst
på minimum 50.000- kr inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. Videre har vi blitt enige om at årets oppgjør skal ha en ramme på 6,5%, hvor det er rom for å foreta ytterligere individuelle vurderinger
av den enkelte ansatte i tillegg til den garanterte minste summen innenfor den tilgjengelige rammen.

Bedriften vil foreta de individuelle vurderingene av hver enkelt innen utgangen av september og utstede lønnsbrev til hver enkelt arbeidstaker. Bedriften vil også oversende en oversikt over lønnsjusteringene
til oss i fagforeningen før ikrafttredelse for å ivareta at oppgjøret er i tråd med avtalt enighet.

Det ble også i årets oppgjør forhandlet frem en minste sats for gruppen individuelt avlønnede som er satt til 900.000, – kr.
Dette er for og sikre at fremtidige ansatte blir innplassert på en lønn som er i tråd med øvrige ansatte i gruppen.

Innplassering i hhht særavtale:

I særavtalen som ble ferdig forhandlet og signert i midten av juli som blant annet medførte 4×4 rotasjon, så er det også opprettet nye stillingsgrupper.
Det ble i forhandlingene enighet om at innplassering i gruppene skal være gjennomført før 1.1.2024, dette er med i protokollen fra lønnsforhandlingene.

Landansatte Archer Oiltools

Vi avholdt også en lønnsforhandling for de landansatte i Archer Oiltools denne uken, og her kom vi frem til en enighet med bedriften om en ramme på årets oppgjør på 6,5 %.
Det ble også fremforhandlet ett minimum årslønnsvekst for alle landansatte i Oiltools på 38.250,- kr inklusiv feriepenger. Minimumsbeløpet slår naturligvis ut forskjellig blant de
ulike landansatte, ettersom hver enkelt er individuelt avlønnet og det er en viss grad av variasjon i lønn på de ulike stilingene.

I forbindelse med lønnsforhandlingene har vi foretatt en gjennomsnittlig utregning på hva minste tillegget utgjør i prosent for våre medlemmer som vi har lønnsoversikt over og
basert på de tilgjengelige tall materialet som vi har tilgjengelig ser vi at med minimums tillegget lagt til grunn så utgjør det i snitt på alle landansatte en årslønnsvekst på 6,28%.

For enkelte utgjør minstesatsen over 8 % og alle som hadde en årslønn fra 735.000 og lavere er med årets minstesats garantert en årslønnsvekst på 5,2% eller mer. Som kjent landet
frontfags forhandlingene på 5,2% i vår. Og dette er i tillegg før bedriften har foretatt de individuelle fordelingene av resten av rammen på 6,5%.

Vi er godt fornøyd med årets oppgjør, men ettersom at minstelønnssatsen er forhandlet såpass høyt opp så er det stor sannsynlighet for at det er en god del ansatte som ikke vil få
en ytterliggere justering utover minimums beløpet.

Det ble i tillegg fremforhandlet en forbedring av ordningen med 100% overtid på fredagen for de verksted ansatte og de på lageret. Fra at man tidligere måtte ha arbeidet 2 timer med
50% før satsen for 100% overtid på fredagen startet. Så har vi nå fått fremforhandlet at en går rett på 100% overtid fra første time overtid på fredagen. Det er viktig å understreke at
dette er fremforhandlet som en prøve ordning og den vil bli evaluert ved i sammenheng med neste års lønnsforhandlinger.

Vakttillegg:
Dette har vi valgt å ta utenom lønnsoppgjøret i og med at dette er ett ulempe tillegg som ikke skal tas av rammen, vi vil ha eget møte rundt dette i nær fremtid. Kommer tilbake med nærmere informasjon om dette når vi har fått innkalling.