Industri Energi sine nettsider

Litt mer om enigheten i lønnsforhandlingene på flyterigg området

Vi  avholdt lønns forhandlinger 22 – 24 september Norges Rederiforbund om tariffrevisjon for overenskomst for flyttbare offshore innretninger samt plattformboring  på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Her er litt mer detaljer om hva dette utgjør for hver enkelt.

Lønn

Det gis ett tillegg på 1,7 prosent dog minimum kr 13 693,- pr år som legges på lønnsmatrisesens linje 2 årslønn med feriepenger i gjeldene lønnsgruppene A1 – E.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 1,7 prosent, dog slik at tillegget fordeles slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum kr 13 693,- pr år

Minstelønnssatsene for alle grupper økes med 13 693,- pr år inkludert feriepenger tilsvarende kr 1137,- pr måned (normal månedslønn) og kr 1015,- pr måned (justert månedslønn)

Hva utgjør dette da:

Lønnstillegg 13 693 kr.

D trinn 1: Ny årslønn 595 843, hvor tillegget utgjør 2,298 % (2,3 %).

C trinn 1: Ny årslønn 625 790, tillegg utgjør 2,188 % (2,2 %).

A trinn 1: Ny årslønn 667 059, tillegg utgjør 2,05 % (2 %)

A trinn 6: Ny årslønn 778 243, tillegg utgjør 1,759 % (1,76 %)

A1 – trinn 1: Ny årslønn 670 447, tillegg utgjør 2,042 % (2 %)

A1 – trinn 6: Ny årslønn 782 644, tillegg utgjør 1,749 (1,75 %)

Satsendring

Nattillegget i overenskomstens punkt 7 økes med kr 1,50 til 86,50 pr time

Helligdags godtgjørelse i overenskomstens punkt 12 økes med kr 25,- til kr 2050,- pr dag

Kompensasjon for deling av lugar overenskomstens punkt 6.12 justeres til kr 907,-

Så i tillegg til lønnstillegg på kr 13 693,- pr år så kommer altså økningen i nattillegget på kr 1.50,- som utgjør kr 1095 ,- for dem som går 50/50 natt og tillegget på helligdag på 25 kr som i snitt utgjør en økning på 75 kr pr år for hver enkelt. Så lønnsøkningen over vil i tillegg få en økning på 1170 kr. Når det gjelder satsen for deling av enkelt lugar ble justert opp fra kr 856 til kr 907 i tråd med protokoll mellom LO/NHO

Pensjonsutvalget

Pensjonsutvalget gjenopptar straks arbeidet or å finne en pensjonsordning gjeldende fra 1 januar 2020 på bakgrunn av de protokoller og diskusjoner som har foregått frem til nylig svarbrev fra Finanstilsynet. Det åpnes for å ta på pensjon i mellomoppgjøret i 2021 med konfliktfritt.

Protokoll tilførsler

Vi ble i tillegg også i denne avtaleperioden 1 juni 2020 til 31 mai 2022 avtalt utvidet fortrinnsrett til nytilsetting  i trå med AML 14-2  fra ett til 2 år om man skulle bli oppsagt grunnet drifts innskrenkninger. Fortrinnsretten forfaller ved fylte 62 år.

Partene vil også oppfordre til og forskuttere sykepenger i de medlemsbedrifter der dette ikke gjøres

Norges Rederiforbund forplikter seg til og gjøre medlemmene oppmerksom på begrensinger som gjelder for bruk av midlertidige ansatte og innleie.

Partene vil også se på vilkårssettet i lisenstaps delen i trygghetsforsikringen forut for premie fornyelsen i 2021.

 

Ha en god helg folkens