Industri Energi sine nettsider

Klubb informasjon

De har vert en travel oppkjøring til påsken de siste ukene, og det har det skjedd litt av hvert. Det har blitt både en del reise aktivitet på kryss og tvers for oss her inne på klubbkontoret. Og flere møter både i Oslo, Bergen og Stavanger.

I Stavanger så har klubben deltatt i møte med IE OilTools i møte med bedriften vedrørende pågående saker i den avdelingen. Det var også styremøte i Archer AS og Archer Norge AS hvor en gikk igjennom de resultatene for årets første kvartal. Samtidig som at en hadde en gjennomgang av refinansiering som konsernet nå nylig har vert igjennom.

Det har også vert en gjennomgang med juridisk avdeling i sammenheng med korona karantene saken, hvor fokuset har vert og avklare eventuelle pilot saker for bedriften. Det har blitt tatt en avgjørelse på at en skal kjøre noen pilotsaker for ansatte som er knyttet til NR s Oljeservice avtale i vår bedrift.

I tillegg til dette har klubben drevet med ordinær saksbehandling og vi har i løpet av den siste tiden fått løsning på og avsluttet flere saker som har vert inne til behandling sentralt. Valg protokollen for klubben og årsmøte protokollen har også blitt ferdig stilt denne uken. Og vi har fått klargjort og utsendt brev til resterende 25 års jubilanter.

Vi har også tatt imot og besvart henvendelser fra flere medlemmer om en sak som omhandler uenigheter vedrørende rett til diett for ansatte som har fått forsinket utreisen sin med en dag til Snorre. Vi har i denne saken vert i tett dialog med forbundet og klubben har tatt saken opp med bedriften og klart formidlet vårt syn. Og vi venter en snarlig tilbakemelding fra ledelsen.

Når det oppstår forandringer i den enkeltes reiseplan som skyldes forandret
helikopteravgang så er det TA pkt 14.2 som gjelder

Klubben ventet også denne uka på og få returnert signert protokoll på kompensasjonsordningen for wireline som har blitt forhandlet om de foregående ukene. Men denne har så langt latt seg vente på og få og det er blitt skrevet en egen artikkel om dette på hjemmesiden.

Det ble også oppdaget at vi hadde ett pensjonist medlem som nå i år hadde 40 års medlemskap som ikke hadde fått anledning til og stille på årsmøtet for og motta jubileumsgaven fra forbundet. Og da det ble sett at vedkommende var bosatt i nærheten så stakk vi innom og overrakte denne personlig i løpet av helga.

40 års jubilant Einar Ness både viste bilder og fortalte interessante historier fra sin offshore karriere som startet allerede i 1977

Det var også møte i samarbeidskomiteen for oljeservice samler tillitsvalgte innen oljeservice, landbasene og helikoptertrafikk. Dette dekker ett bredt spekter med fagforeninger i både land- og offshoreindustri og i 3 tariffområder. De hadde aktuelle tema på agendaen, som bl.a. innføring i ny arbeidsrett etter endringene i Arbeidsmiljøloven, HMS og psykisk helse i arbeidslivet, helikoptersikkerhet og årets mellomoppgjør. De hadde også besøk fra Norsk Kjernekraft AS som presenterte hvordan kjernekraft kan bli en realitet i Norge.

For bare få uker siden publiserte Ptil en rapport utarbeidet av konsulentselskapet Safetec i samarbeid med flere forskningsmiljøer, som peker på mange økte risikofaktorer i oljebransjen. Tillitsvalgte innen oljeservice i Industri Energi har hatt fokus på dette i en årrekke og nå har rapporten som bekrefter det vi har varslet om i lang tid kommet. Dette ble også ett diskusjonstema under seminaret.

Denne rapporten vil være med og legge ett grunnlag for det videre HMS-arbeidet og for hvordan innretningen av forholdene mellom treparts aktørene i bransjen utformes. Både forbundet Industri Energi, sammen med tillitsvalgte og verneombud i bransjen, har en viktig jobb i videre oppfølging av rapporten. Både sentralt og lokalt ute i bedriftene.

Det er også laget en egen artikkel om denne rapporten.

På siste dag av seminaret var det organisasjonsarbeid som sto i fokus. Det er viktig å få frem hvilke saker forbundet vinner frem i, og hvilke virkemidler forbundet har til å få gjennomslag for sine viktigste saker. Det er også viktig å påpeke at LO har en god oljepolitikk, som sikrer arbeidsplassene til våre medlemmer. Dette kommer ikke av seg selv, men ved at Industri Energi aktivt bidrar i utformingen av denne politikken.

Organisasjonsarbeid er avgjørende for å bygge sterkere fagforeninger og vi har hatt innledning og diskusjon om hvordan vi kan styrke organiseringen på arbeidsplassene hvor det eksempelvis er stor avstand fra tillitsvalgt til medlem, slik det er for mange tillitsvalgte i oljebransjen.

Parallelt med seminaret har det pågått mekling mellom Industri Energi og bedriften SLB UK, hvor forbundet har medlemmer som krever Oljeserviceavtalen skal gjelde for dem. Disse arbeidstakerne utfører tjenester som faller inn under til Oljeserviceavtalen. Etter hvert kom nyheten om at meklingen ikke har ført fram og at det dermed vil iverksettes streik. Samarbeidskomiteen var rystet over at medlemmene fra før er truet med oppsigelse fra SLB UK dersom de går ut i streik.

Samarbeidskomiteen for oljeservice

Både vi i IE Archer og samarbeidskomiteen gir vår fulle støtte til medlemmene som står i denne kampen. Vi kan aldri akseptere sosial dumping på norsk sokkel, og krever at alle som utfører arbeid innen Oljeserviceavtalens virkeområde sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår som andre aktører i bransjen.

Klubben har også den siste tiden deltatt i flere årsmøter i andre Industri klubber, vi har deltatt både i årsmøtet til ESS, KCAD og Odfjell Drilling. Vi har i de årsmøtene både blitt invitert til og holde innlegg, men også fått muligheter til og bygge relasjoner. Samt få innblikk og erfaringsoverføring hvordan andre klubber opererer og fått tatt lærdom av det.

Årsmøte i IE Odfjell Drilling

Avslutningsvis vil vi også ta opp at vi har fått beskjed om at bedriften har innkalt til og gjennomført ett møte for ledere forrige uke. Det ble i denne møte innkallelsen informert om at møtet ville bli kompensert med overtid for medgått tid. Og på toppen av det når møtet startet ble det informert om at for de som var på land skulle de kompenseres for ihht protokoll for arbeid på land som innebærer timebetaling +35%. Dette er ett møte og ikke arbeid på land.

Dette har på ingen tidspunkt blitt drøftet med fagforeningen og slike møter i den ansattes fritid skal kompenseres for ihht tariffavtalens punkt 8 med overtid minimum 4 timer. Vi har sendt melding om dette til HR. For ansatte som var på jobb som deltok så kompenseres møtet som om man har vert på jobb.

Vi mottok også en melding om at det var vanskelig og finne en oversikt over hvem i avdeling 147 som er tillitsvalgte så vi vil lage en egen kategori for dette på hjemmesiden og legge inn hvem som er tillitsvalgte der. Klubben vil også være med og legge til rette for å gjennomføre nyvalg av tillitsvalgte i de ulike stillingskategoriene for avd 147, slik at vi har en bred representasjon i hele avdelingen.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god påske, klubben vil ha noen som kommer til å være tilgjengelige å vil komme til å arbeide fra mandag til onsdag neste uke. Men det vil i hovedsak bli på hjemmekontor.