Industri Energi sine nettsider

Innplassering på faste skift, tillitsvalgte for individuelt avlønnede og et brutt mellomoppgjør.

En hektisk uke går mot slutten og det er akkurat konstatert at LO er i streik. For tiden jobbes det med saker om innplassering på faste skift i forbindelse med oppbemanning av Njord, og det skal avholdes valg av tillitsvalgte i avdeling 147 (ledende personell i boring).

Innplassering på fast skift

I forbindelse med oppbemanning på Njord, blir det flere plasser ledige på faste skift innenfor boring. Når det blir ledige faste skift, så skal disse plassene tilbys kvalifiserte arbeidstakere i samme stilling etter ansiennitetsprinsippet (bedriftsansiennitet). Selve innplasseringen skal skje så raskt som mulig og man skal få en rotasjon og en arbeidsplan som skal følges i 2-4 rotasjon.

For at dette skal gå så smidig som mulig er det avtalt mellom Archer og fagforeningene at arbeidstakere som går inn på fast skift og som har jobbet for lite i forhold til årstimeverket før innplasseringen, kan ta med seg inntil 84 timer som bedriften kan utnytte innen 12 uker etter innplasseringen. Denne ordningen gjelder for de som innplasseres på faste skift frem tom. april 2023.

Dersom arbeidstaker derimot har jobbet for mye, skal de overskytende timene utbetales som overtid. Alternativt kan arbeidstaker etter eget ønske inngå avtale om å avspasere timene, men da skal overtidstillegget på 65 % likevel utbetales.

Valg av tillitsvalgte i avdeling 147

Klubben jobber med å organisere et elektronisk valg av tillitsvalgte i avdeling 147. Det vil komme mer informasjon om dette innen kort tid, og det blir lagt opp slik at man kan nominere sine kandidater til valg, før selve valget blir gjennomført.

Streik i SLB UK

Industri Energi har medlemmer som jobber ombord på Island Captain, fartøyet som kobler seg til og pumper syre ned i brønnene på Ekofisk-feltet for å øke produksjonen på feltet, som nå er i streik. Arbeidstakerne er ansatt i det britiske selskapet SLB UK, på et fartøy som mønstrer personell og fyller tankene i Esbjerg i Danmark. Selskapet har nektet arbeidstakerne om bord tariffavtale, på et området som etter forbundets syn helt klart er innenfor virkeområdet til Oljeserviceavtalen.

Vi er rystet over at et utenlandsk selskap som nekter sine ansatte tariffavtale får operere til ConocoPhillips, som er operatør på Ekofisk, på norsk sokkel. Industri Energi har holdt klubben oppdatert på situasjonen, da vi har medlemmer på Ekofisk som er involvert i løfte slangene fra båten opp til plattformen. Industri Energi har tett dialog også med fagforeninger i Storbritannia og Danmark og har vært tilstede på havnen i Esbjerg. Når lønns- og arbeidsbetingelser blir truet må man stå solidarisk sammen på tvers av landegrenser, fortalte Jakob Lykke, fagforeningsleder i 3F i Esbjerg til Industri Energi.

Medlemsmøte

Klubben planlegger å gjennomføre flere større medlemsmøter på Teams i tiden som kommer. Det er viktig for fagforeningen å tett dialog med de vi representerer og vi kommer til på tilpasse møtene etter medlemmenes interesser og ta opp relevante store og små tema.

Allerede neste uke starter vi med et lite møte med medlemmer som jobber ombord på AKOFS Seafarer, som har flagget noen tema inn til oss.

Senere vil det komme flere møteinvitasjoner der alle skal få mulighet til å delta.

Mellomoppgjør – Tariffkonferanser på gang

Samarbeidskomiteen for Oljeservice har nylig hatt seminar, hvor mellomoppgjøret har vært et tema, og foreningene innen operatør, boring og forpleining har også hatt tariffkonferanse og NR-området skal ha det nå i førstkommende uke.

I år er det som kjent et mellomoppgjør, hvor man forhandler stort sett kun om lønn, og om de tekniske bestemmelsene i tariffavtalene. Normalt har man heller ikke streikerett dersom LO og NHO kommer til enighet om en ramme for oppgjørene, men for tariffavtalene i Archer, som ikke er organisert i NHO, vil det kunne bli streik i et mellomoppgjør, men også dette er svært uvanlig.

Når vi nå vet at det er streik i forbindelse med årets mellomoppgjør, så skyldes dette at LO og NHO ikke har blitt enige om lønnsjusteringen for det andre året i tariffavtalens 2-årige løpetid.

Både Oljeserviceavtalen (som danner grunnlaget for Offshoreserviceavtalen i Archer) og Flyteriggavtalen skulle forhandle på mellomoppgjøret i mai. Når gjenstår det å se hvor lenge streiken drar ut om forhandlingene kan gå til avtalt tid eller om disse blir utsatt til over sommeren.

Streik i LO

I dag ble streiken, som det lenge var varslet stor vilje for om ikke arbeidstakerne fikk sin del av verdiskapningen, et faktum. 23.000 LO-medlemmer legger nå ned sitt arbeid, hvorav nær 3000 er Industri Energi-medlemmer. Fra fredag vil streiken trappes kraftig opp, og totalt 38.500 LO-medlemmer vil være i streik og over 4000 Industri Energi-medlemmer.

Vi rammes? Rederiforbundet, som Archer er organisert hos, er ikke part i forhandlingene som det nå er brudd i. Det betyr at ingen medlemmer ansatt i Archer vil bli tatt ut i streik. LO har heller ikke tatt andre medlemmer i oljesektoren ut i streik. Dette er et klokt valg for å unngå en rask avblåsing av streiken gjennom at myndighetene griper inn med tvungen lønnsnemnd. I fjor så vi dette skjedde da et Lederne gikk til streike i operatørselskapene og streiken ble avsluttet på streikens første dag.

YS/SAFE har varslet streikeuttak innen oljebransjen, men da innen ISO-fagene og vedlikehold/modifikasjon. Det vil trolig ikke ramme produksjonen direkte i første omgang.

Archer-ansatte kan bli berørt ved senere opptrapping om streiken får konsekvenser for tjeneste Archer skal levere. Dersom oppdrag må avlyses/utsettes på grunn av streiken så kan det gi grunnlag for permitteringer, men vi ser ingen tegn til dette nå.

Selv om vi ikke omfattes av streiken, vil vi nok merke den godt i tiden som kommer. Vi oppfordrer alle til å uttrykke støtte til de som streiker og ikke glemme hva de streiker for. LO og NHO avbrøt meklingen på overtid uten utsikter til å kunne komme til enighet. Fra LO sin side handler dette om å sikre medlemmene økt kjøpekraft, og et endelig resultat i disse forhandlingene vil også gi grunnlaget for etterkommende forhandlinger innen de forskjellige tariffavtalene, også på avtalene vi i Archer er omfattet av.