Industri Energi sine nettsider

Innleie av arbeidstakere. Hva med fortrinnsretten og fast ansettelse?

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at det skal ansettes fast. Nå opplever vi likevel at Archer benytter seg av innleid personell fra bemanningsforetak for å ta unna høy aktivitet. De innleide er ansatt i 14 dager om gangen. Har de anledning til dette? Nei, mener klubben, som forsøker å samarbeide med bedriften for å finne bedre løsninger.

Loven begrenser adgangen til midlertidige ansettelser og innleie.

Midlertidig ansettelse reguleres av Arbeidsmiljøloven § 14-9. Bruk av midlertidig ansettelse tillates så fremt det oppfyller vilkårene  i lovteksten. Som det fremgår av første ledd i paragrafen, så kan det ansettes midlertidig bl.a. på grunnlag som vikariat og for å ta arbeid av midlertidig art. I tillegg åpner loven for midlertidig ansettelse av inntil 15 prosent av arbeidsstokken på såkalt generelt grunnlag, i inntil 12 måneder.

Dersom bedriften ansetter midlertidig på generelt grunnlag, inntrer det en karantenetid på 12 måneder etter arbeidsforholdets opphør, hvor bedriften ikke vil ha anledning til å ansette midlertidig på generelt grunnlag for arbeid av samme art igjen i denne perioden.

Det stilles også krav til arbeidsavtalen dersom ansettelsesforholdet er midlertidig. Avtalen må bl.a. inneholde grunnlaget til den midlertidige ansettelsen. AML § 14-6 første ledd, bokstav e. Dette er definert i minimumskravet til den skriftlige arbeidsavtalen.

Når det gjelder innleie av arbeidstakere så kan bedriften gjøre dette i samme utstrekning som de kan ansette midlertidig, men ikke under bestemmelsen generelt grunnlag, dersom innleie skjer fra et bemanningsforetak.

Archer Consulting som de innleide er ansatt i idag, er et bemanningsforetak. Det betyr at innleien som foregår nå må være for å ta arbeid av midlertidig art, eller for å vikariere for andre, for å være lovlig. I tillegg skal forholdene i henhold til loven drøftes med de tillitsvalgte med hensyn til grunnlag, omfang og arbeidsmiljø.

Brudd på tariffavtale.

Tariffavtalen forsterker drøftingsplikten gitt av arbeidsmiljøloven. Så snart som mulig og før innleie iverksettes, skal omfang og grunnlag drøftes med de tillitsvalgte. Det har ikke blitt avholdt drøftinger i forhold til dette noe som i seg selv er brudd på tariffavtalen, i tillegg til hovedavtalens drøftingsplikter.

Grunnlaget for innleie.

Klubben har videre avdekket flere feil i arbeidsavtalene til Archer Consulting (Bl.a. ingen opplysning om grunnlaget for den midlertidig ansettelsen) og gjort bedriften oppmerksom på dette. Her oppfordrer vi de ansatte i Consulting til å følge nøye med selv, og kontakte klubben dersom noe er uklart.

Vi har bedt bedriften om å redegjøre for hvilket grunnlag innleien foregår på, og bedriften hevder dette går under bestemmelsen «arbeid av midlertidig art». Et par forhold er identifisert som vikariater og er dermed stort sett i orden. Klubben er uenig i forholdene som bedriften mener er arbeid av midlertidig art, og mener at dette arbeidet må være identifisert, definert og klart tidsbegrenset, for å kunne falle inn under lovbestemmelsene.

Svingninger i aktivitetsnivået er ikke arbeid av midlertidig art og grunnbemanningen må være i stand til å håndtere dette. Bedriftens økonomi er heller ikke styrende for hvilken ansettelseform som skal benyttes. Ved uforutsette hendelser, som f.eks. ved mange sammenfallende oppdrag, og tidsrommet er kortvarig, kan det med rette anses som arbeid av midlertidig art, men må innleie og midlertidighet må da følgelig begrenses til dette aktuelle forholdet.

Bestemmelsene i loven for midlertidig ansettelse og innleie håndheves strengt av domstolene. Dersom det påvises brudd skal bedriften dømmes til å ansette fast, med mindre det beviselig medfører store ulemper for bedriften, AML § 14-14. Det kan også medføre et erstatningsansvar for bedriften til den innleide.

Det er likevel den ansatte selv som må kreve fast ansettelse dersom arbeidstakeren mener han eller hun har krav på dette. Som medlem kan du ta kontakt med klubben, så vil saken håndteres av forbundet.

Det foreligger ikke noe fasitsvar for når et slikt krav vil være prosedabelt i rettssystemet, men her vil klubben og forbundet være behjelpelig med å gi råd til medlemmer og eventuelt opprette sak.

Fortrinnsretten ikke påvirket av innleie. Dermed heller ingen garanti for at innleide stiller først i køen dersom bedriften må ansette.

Mange lurer på hvordan fortrinnsretten påvirkes av tilbud om å bli ansatt i Archer Consulting, for å bli utleid til sin gamle arbeidsgiver. Fortrinnsretten gjelder én ansettelse i bedriften, og vil ikke bli påvirket av innleie. En kan heller ikke kreve fortrinnsrett til å bli innleid.

Dersom bedriften får behov for å ansette, eller blir dømt til å ansette arbeidstakere fast, er det ikke automatikk i at den som har arbeidet mest som innleid er den som vil ha krav på stillingen. Innleieforholdet påvirker ikke fortrinnsretten og det er derfor mulig at en som ikke har vært innleid har en sterkere fortrinnsrett, enn en som har vært innleid og synliggjort behovet for flere ansatte.

Det kan derfor hende at de innleide legger til rette for fast ansettelse for andre enn seg selv.

Faste ansettelser er best for alle parter.

Bedriften bør være takknemlig for at folk stiller opp og påtar seg arbeid på 14-dagers kontrakter. Uten disse ville bedriften lidd store økonomiske konsekvenser som følge av overtidskostnader dersom de ikke ansatte flere. Dette har klubben gjort flere beregninger på og dokumentert ovenfor bedriften.

Både arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet forøvrig er best tjent med faste ansettelser der det er mulig. For arbeidstakeren gir det forutsigbarhet i forhold til arbeidstid, fritid og lønn, slik at man får mulighet til å forsørge familie, dra på ferie og få innvilget boliglån. Med fast ansettelse får arbeidstakeren frihet til å bevege seg istedenfor å sitte med lua i hånda og vente på nytt arbeidsoppdrag som kanskje aldri kommer.

Arbeidsgiver er også godt tjent med arbeidstakere som er godt kjente med virksomheten og med erfaring innenfor oppgavene som utføres. Kompetansen vil være økende og den ansatte føler eierskap og tar ansvar over bedriftens tjenester, utstyr og eiendom, og behandler kundene som om de var den ansattes egne kunder.

Vi har fremlagt klubbens synspunkter på det som skjer i form av innleie og gjort bedriften klar over at vi anser innleien som ulovlig, og at vi vil bistå medlemmer som mener de kan ha krav på stilling. Bedriften er dog enig i at de også ønsker å ansette fast, men har for stor usikkerhet i oppdragsmengden. Vi arbeider nå videre med å finne de rette løsningene for å unngå denne formen for innleie.

 

NRK P3 har en kort podkastdokumentar om midlertidighet man kan høre her.

 

Ytterligere informasjon om innleie og midlertidige ansettelser:

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/midlertidige-ansettelser/

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/innleie-av-arbeidskraft2/prosessveileder-innleie/

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/midlertidige-ansettelser/artikler/dette- gir-grunnlag-for-midlertidig-ansettelse/

«Ansettelse av midlertidige til å utføre enkeltstående oppdrag eller prosjekter er som utgangspunkt tillatt, men forutsetter at det dreier seg om et tidsavgrenset arbeid som ikke er en del av virksomhetens faste eller løpende oppgaver. Dersom bedriften har mange lignende prosjekter etter hverandre over tid, kan det tenkes at behovet for arbeidskraft ikke er midlertidig og at bedriften i stedet må ansette fast.»