Industri Energi sine nettsider

Informasjon til ansatte i wireline

Det ble avholdt styremøter og generalforsamlinger i Archer Norge AS og DeepWell AS nå den 13.oktober, der en har besluttet å fusjonere DeepWell og Archer. De ansatte som nå er i DeepWell AS som omfattes av fusjonen vil dermed opprettholde sine individuelle rettigheter i henhold til arbeidsavtalen ved overføring til Archer AS og Archer Norge AS i henhold til gjeldende regelverk. Arbeidsavtalene overføres til henholdsvis Archer AS (offshore) og Archer Norge AS (onshore).

Ettersom det i utgangspunktet ikke var hensikten og fusjonere selskapene på nåværende tidspunkt, men en nå allikevel er kommet til den konklusjonen så er det en god del personell fra DeepWell som kommer uheldig ut av dette. Det ble dermed forhandlet mellom fagforeningen og bedriften at selv om at partene ikke er enig om hvorvidt dette er virksomhetsoverdragelse etter gjeldende lovverk, så velger en imidlertid å heller ikke å ta stilling til dette spørsmål.

I stedet så er partene enig i en minnelig løsning der tidligere ansatte i DeepWell AS, som i dag jobber i Archer AS og Archer Norge AS, håndteres på en slik måte at en beholder sine rettigheter som om at reglene om virksomhets overdragelse hadde vært gjort gjeldende iht AML 16-2, med unntak som beskrevet i pkt. 2 i signert protokoll.

Offshoreservice avtalen (OSBA) er en normallønns avtale som legges til grunn ved innplassering av arbeidstakere på lønnsmatrise. De lokale parter skal sammen gå gjennom lønnsinnplassering for personell som omfattes av denne protokoll med den hensikt å kontrollere og eventuelt justere lønnsinnplassering slik at den er i henhold til bestemmelsene i OSBA. Det er avtalt tilsvarende forhold både for ansatte offshore og på land.