Industri Energi sine nettsider

Informasjon fra klubben

Litt informasjon om sympatistreiken, medlemsmøter og betinget permitteringsvarselet som er sendt ut.

Sympati streiken og medlemsmøte

Torsdag avholdt klubben informasjonsmøte med våre medlemmer i wireline, som er varslet tatt ut i sympatiaksjon i forbindelse med den pågående streiken i SLB UK på Ekofiskfeltet. Det var god oppslutning på møte og vi fikk informert medlemmene og svart på en god del spørsmål som kom inn, og det som vi ikke kunne svare på stående fot tok vi med oss videre.

Vi har forståelse for at det ikke var alle som kunne delta i møte på så kort varsel. Men det vil bli avholdt flere informasjonsmøter for de som er tatt ut i streik fremover etter behov. En eventuell streik vil bli satt i verk fra natt til 29. Februar. Foreløpig er det varslet sympatistreik for 52 medlemmer i Archer Wireline, 23 medlemmer i ConocoPhillips og 10 medlemmer i One Subsea.

Vi vil også avholde medlemsmøte neste uke for de offshore ansatte som vil kunne bli berørt av permitteringer i forbindelse med denne sympatistreiken.

Betinget permitteringsvarsel on og offshore.

Under henvisning til Hovedavtalene mellom NR og INDUSTRI ENERGI kap. VII, ble det holdt drøftelsesmøte mellom IE og Archer angående permitteringer i bedriften.

Behov for permitteringer har sammenheng med sympatistreik offshore på Ekofisk, der det ble varslet plassfratredelse fra midnatt 28 februar for 52 offshoreansatte i Archer AS. Bortfall av arbeid offshore vil kunne medføre reduksjon av aktivitet både på land og andre steder i organisasjonen.

Bedriften har i dag sendt ut betinget varsel om permittering til relevant personell som vil kunne bli berørt pga streik offshore. Det er pr nå vanskelig å si hvor lenge sympatiaksjonen vil vare og det er ikke sikkert hvor stort omfanget av permitteringene eventuelt vil kunne komme til og bli.

Men en er enig om at permitteringene vil bli sendt ut på ubestemt tid, men maksimum antall, uker i henhold til enhver tid gjeldende regelverk, for tiden 26 uker.

Permisjonsvarselet sendes ut i henhold til kravet om 14 dagers varsling. Og en er enig om at varselet vil bli sendt på e-post og fulgt opp med en bekreftelse på mottatt varsel. Blir permitteringer iverksatt vil det bli holdt møter hver 14 dag eller ved behov for å vurdere grunnlag for videre permittering.

Medlemsmøte land

Vi har full forståelse for at det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til både den varslede sympati streiken samt varselet om betinget permittering. Vi planlegger derfor å avholde ett medlemsmøte på land i løpet av neste uke.

Der vi vil både informere om situasjonen samt forsøke å besvare de spørsmålene som dere har. Vi vil også understreke at vi har en tett dialog med forbundet sentralt, og at flere henvendelser som kommer inn må vi avklare med dem. Ber også da i den forbindelse om forståelse for at det kan ta litt tid og få besvare alle spørsmål.

Forbundsstyremøte

Klubben har denne uken deltatt i det første styremøtet i det nye forbundet IE&FLT, møtet gikk over 2 dager, det ble både behandlet ordinære saker i styremøtet, i tillegg til at det ble vedtatt dato for det neste landsmøtet som kommer høsten 2025.

Møte med bedriften

Denne uken har vi også hatt møte med bedriften, der vi blant annet har hatt ressurspool avtalen oppe til diskusjon. En har drøftet ulike endringer og spesifiseringer i avtalen, men dette arbeidet er enda ikke ferdigstilt. VI har også i ett eget møte drøftet innholdet i prosjektavtalene som bedriften har hatt for offshoreansatte som har arbeidet midlertidig på land. Men også dette arbeidet er fortsatt pågående.

Vi vil bruke en del tid både nå utover kvelden og i helgen til og besvare henvendelser som er kommet inn på mail. Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.