Industri Energi sine nettsider

Info om frivillig stillingsreduksjon.

Bedriften har allerede eller vil i løpet av kort tid sende ut ett informasjonsskriv til alle offshore ansatte i plattformboring der det en har mulighet for og være med på en ny stillings og lønnsreduksjons ordning. Dette tilbudet kommer i sammenheng med redusert aktivitet på sokkelen, og er tenkt som ett tiltak alternativt til ytterliggere permitteringer og oppsigelser i selskapet.

Bakgrunnen helt konkret til hvorfor dette skjer nå er Repsol har stoppet P&A kampanjen på Gyda, CopNo har varslet at en reduserer antall operasjoner (gått ned til minimumsbemanning på Eldfisk Bravo) og at AkerBP ved Valhall IP og DP reduserer bemanning. Det er nå 70 personer som er permitterte i plattformboring. Valhall IP vil oss fortalt gå ned til en POB på 8 stk fra juli. I tillegg vil det også bli en ytterligger redusering av antall POB på Njord. Vi vil da få et stort antall overtall av personell fra og med juli. I tillegg vil Topaz etter planen være ferdig med operasjonen i september og vi da får vi 72 overtallige stillinger til.

Hvorfor skal vi gå inn på en slik ordning? Når det er estimert at vi vil ha en overtallighet på ca 200 årsverk i plattformboring på slutten av året?

Grunnen til dette er at etter dagens bilde så er Gyda er planlagt oppstart i januar 2021 og Njord i april 2021. Det er antatt at Njord vil starte oppbemanning og trening av personell fra og med februar 2021. I tillegg blir det snakket om at Veslefrikk kanskje starter plugging i løpet av første kvartal 2021. Får vi oppstart på 2 av disse 3 vil vi ha arbeid til alle, så fremt det er tilstrekkelig mange som ønsker og være med på denne ordningen.

Skulle det vise seg at bare 1 av disse starter, eller i verstefall ingen vil vi måtte gå til oppsigelser dersom det ikke er snakk om kortere utsettelse, men da har vi i det minste prøvd så godt vi kan og vi har uansett utsatt problemet. Vi mener at i tillegg å være med å bidra til å unngå permitteringer/stillingsnedrykk/oppsigelser, at det dette vil føre til at en vil beholde kompetansen på de ulike riggene, da stillingsnedrykk/oppsigelser vil føre til mange bytter på hver enkelt installasjon. Dette vet vi at ikke er ønskelig fra operasjonen sin side og heller ikke for mange av de ansatte offshore.

Får vi til denne ordningen og nok ansatte slutter seg til ordningen vil de som er med få tilsvarende fri som en får redusert lønn. I tillegg vil stillings og lønnsreduksjonen være midlertidig. For enkelte som står i fare for å bli nedbemannet så vil ordningen lønne seg fremfor og bli permittert eller oppsagt da en vil beholde 83,7 % stilling og lønn fremfor dagpenger som både er en lavere prosent sats samt har 6 G som maks beregningsgrunnlag. De som eventuelt står i faresonene for ett stillingsnedrykk, vil også kunne beholde stillingen sin fremfor og få en stillingsoppsigelse med påfølgende lønnsreduksjon.

Men la det ikke være noen tvil denne ordningen er 100% frivillig, det er full forståelse både for de som ikke har råd til å være med og ikke kan delta på denne ordning og de som sier ja. Men dem av dere som ønsker å være med på ordningen sender en mail til personalsjefen på gard.lunde@archerwell.com med navn og 2 alternativ til fritur for de som er på fast skift. Eller 2 alternativer til å låse 6 uker sammenhengende fri for de som er i ressurspool, innen søndag 17 mai kl 23.00. Ønsker du ikke å delta trenger du ikke gjøre noe.

Vi mottok mange spørsmål ved tidligere runder hvorfor en måtte svare til bedriften og ikke oss i fagforeningen. Det er ganske enkelt fordi vi ikke kan hverken gi fri turer eller gjennomføre reduksjon i hver enkeltes stilling. Så det ville bare vert og lagt til ett ekstra ledd uten at det har noen funksjon. Vi vil også naturligvis oppfordre alle til og lese nøye igjennom informasjonsskrivet frabedriften samt retningslinjen for hvordan stillingsreduksjonsordningen vil bli gjennomført.

En vil også kort oppsummert ta med at deltakelse på denne ordningen ikke gir noen garanti for nedbemanning i bedriften, men basert på dagens bilde og med forutsetning for en tilstrekkelig oppslutning av ordningen vil en kunne unngå eller kraftig redusere antallet som evt blir rammet av nedbemanning i allefall frem til februar neste år.

Med vennlig hilsen klubbkontoret