Industri Energi sine nettsider

Helikopterkonferansen

LOs helikopterutvalg arrangerte 19. og 20. april helikopterkonferansen.
Flere tillitsvalgte fra Archer var tilstede og fikk siste nytt og fikk oppleve et av alternativene til nytt offshorehelikopter på nært hold.

Se bildegalleri i artikkelen

Viktig å ha fokus på utviklingen innen helikopterbransjen

De fleste arbeidstakere i Norge kan velge hvilket transportmiddel de vil bruke til og fra jobb. Det gjelder ikke offshorearbeidere. I dag er alle som skal jobbe ute på sokkelen nødt til å sette seg inn i et helikopter av typen Sikorsky S-92, operert av ett av to selskap som flyr passasjertrafikk til og fra sokkelen. Den ansatte må kunne stole på at det er trygt.

Industri Energi opprettet et helikopterutvalg i 2013. Utvalget skulle følge opp helikoptervirksomheten på vegne av medlemmene. I 2018 ble utvalget løftet opp til LO-nivå og henter i dag kompetanse fra en lang rekke fagfelt som omhandler helikopter, inkludert teknikere og piloter, trafikkpersonell og brukere.

Luftfarten under hardt press

Spesialrådgiver i LO, Erik Hamremoen, har lang erfaring som offshoreflyger og jobber i dag med bl.a. flysikkerhet i LO luftfart. Hamremoen forteller at norske luftfartsmyndigheter er under press fra EU og ESA, som ønsker felleseuropeiske regler for luftfarten, herunder et åpent marked med fri flyt av tjenester. Det finnes et handlingsrom som kan og må utnyttes for å ivareta sikkerheten, samt å sikre skatteinntekter og norske arbeidsplasser.

Erik Hamremoen, spesialrådgiver i LO og tidligere flyger, presenterer LO luftfart. Foto: Christopher Talgø

Leder av helikopterutvalget, Henrik Fjeldsbø fra Industri Energi, går gjennom hvilke utfordringer og farer Helikopterutvalget ser for helikoptersikkerheten. Her er det utrolig viktig å opprettholde kontroll med regelverksutvikling og særnorske krav.

Nytt nødpustesystem kan utsette ansatte for stor fare

Til evakuering av helikopter som havner i sjø brukes i dag et system kalt Rebreather EBS (Emergency breathing system/nødpustesystem), hvor man gjenpuster sin egen luft via en lunge i redningedrakten den nødvendige tiden det tar å komme seg ut av helikopteret om man skulle havne under vann. Systemet krever forberedelsestid da man må fylle draktens lunge og stenge ventilen før man kan ta det i bruk.

Et felleseuropeisk regelverk for offshore helikoptervirksomhet stiller derimot krav til at passasjerene utstyres med en trykkluftsflaske, hvor man kan puste ny luft og ikke er avhengig av forberedelsestid. Helikopterutvalget har jobbet for at dette systemet ikke skal innføres i Norge, da utvalget ser at det vil innføre stor risiko for brukerne.

Det nye trykksatte systemet, kalt Cat-A EBS, kan ved første øyekast virke som et bedre alternativ. Men det kreves omfattende trening for å kunne bruke utstyret riktig, særlig i en stresset nødssituasjon.

Ved feil bruk vil man allerede ved 70 cm under vann risikerer å bli utsatt for lungesprengning, som følge av at luften i lungene vil utvide seg i det man flyter opp til overflaten. Det kan gi livstruende skader. Statistisk sett vil man kunne forvente alvorlige skader bare gjennom helivelt-treningen i seg selv, noe som betyr at man ikke vil kunne trene på å bruke utstyret.

I en nødssituasjon vil passasjerene måtte bruke et system som de ikke har trent reelt med og som i tillegg kan utsette dem for livsfare.

Etter påtrykk fra LOs helikopterutvalg har Norge har fått en dispensasjon fra å ta i bruk dette regelverket. Dispensasjonen utløper 1. juni i år. Helikopterutvalget jobber derfor videre tett opp mot myndigheter samarbeidsforum på trepartsarenaen for å unngå at systemet pålegges i norsk helikopterregelverk.

Henrik Fjeldsbø, leder av LOs helikopterutvalg og forbundsekretær i Industri Energi. Foto: Christopher Talgø

Nytt offshorehelikopter

Siden Turøy-ulykken i 2016, har det kun vært en helikoptertype i drift i tilbringertjenesten på norsk sokkel. Dette gjør helikoptertrafikken og petroleumsindustrien sårbar, da det ikke finnes alternativer dersom det skjer en hendelse med et S-92, eller man finner feil ved helikopterene som gjør at de ikke får fly.

Det er derfor hard konkurranse mellom flere helikopterprodusenter om å få levere et nytt helikopter til offshoretrafikk i Norge. S-92 har til sammen over 2 millioner flytimer globalt, og over 700.000 av disse er i Norge. Så det er ingen tvil om at det norske markedet er viktig for helikopterprodusenter innen offshoresegmentet.

Leonardo Helicopter presenterer helikoptertypene AW139, AW169 og AW 189. Foto: Christopher Talgø

De mest fremtredende alternativene til nytt offshorehelikopter er AW189 (Leonardo) H175 (Airbus Helicopters) og Bell 525 (Bell Helicopter).

Leonardo var tilstede på konferansen og presenterte sine helikopter. Leonardo er leverandør av helikopter til bl.a. luftambulanse og politihelikopter i Norge. Et poeng vi bet oss merke i var at de ikke hadde opplevd havari eller skader på girboksen i helikopterne. Den aktuelle kandidaten for det norske offshoremarkedet var sertifisert til en run dry tid (flyving uten olje i girboksen) på 50 minutter. Kravene er per i dag 30 minutter (S-92), og den ekstra tiden gir pilotene mer handlingsrom til å planlegge en trygg landing.

Frode Østnes, adm. dir. for den nordiske distributøren av Airbus helikoptre fortalte hva Airbus jobbet med for å bli den neste leverandøren av offshore helikoptre i Norge. Bl.a. jobber Airbus med testing av avisningsutstyr i Hammerfest for å få utstyret sertifisert. H175 opererer allerede på britisk, nederlands og dansk sokkel.

Til forskjell fra de to andre helkopterne er Bell 525 er helt nyutviklet maskin. Den er designet som et offshorehelikopter fra bunnen av, og er enda ikke sertifisert for kommersiell flyvning. Helikopteret tar i bruk mye ny teknologi, bl.a. fly-by-wire, som gjør det mulig med nye sikkerhetsgrep. Skulle piloten for eksempel få et illebefinnende og slippe stikken, så vil helikoteret automatisk bli stående stille i luften i “hover”.

Bell 525 var det eneste helikopteret som var tilgjengelig for omvisning på konferansen, og deltakerne fikk mye tid til å utforske helikopteret i visningsrommet på Sola.

LOs Helikopterutvalg har fra før besøkt alle de tre produsentene og vært med på prøveflyvning, også med egen pilot fra utvalget, og de har vært med og gitt innspill til produsentene om utforming som kan gjøre at maskinene egner seg bedre for norske offshore forhold. Alle tre helikopterne har en kapasitet på 16 passasjerer, som er 3 færre enn S-92.

Det skal være betydelig økt komfort i de tre alternativene. Mange klager over sterke vibrasjoner på S-92, og det er ingen pågående utbedringer på dette området på maskinen. De tre nye alternativene vil derimot by på langt mindre vibrasjon samt mindre støy i kabinen.

Bell 525 utstilt i visningsrom på Sola. Det nyutviklede helikopteret er ikke sertifisert for kommersiell flyvning enda, men vil bli sertifisert med bl.a. avisningsutstyr fra start av og vil ta i bruk mye ny flyteknologi. Foto: Christopher Talgø

Nye regler fra EASA kan true integriteten

Tommy Olsen er teknikker og heisoperatør på SAR-helikopter og nestleder i Norsk Helikopteransattes forbund. Han loset konferansen gjennom en presentasjon av nye reguleringer fra EASA (Europeisk luftfartsmyndighet) for Part-CAMO.

Kort fortalt er part-CAMO helikopteroperatørenes organisasjon for vedlikeholdstyring og kontroll. Organisasjonen ligger under helikopterselskapet og har ansvaret for at helikopterene er luftdyktige før flygning, gjennom å holde kontroll på vedlikeholdsprogram, flåtemodifikasjoner og myndighetspålagte modifikasjoner. Det er denne organisasjonen som gjennomfører bestillinger på helikopterverkstedet.

De nye reguleringene fra EASA åpner opp for at denne organisasjonen ikke behøver å være underlagt den enkelte helikopteroperatør, men hos konsernet. Det kan innebære at helikopteroperatører med et europeiske mor-selskap kan flytte denne delen av virksomheten til andre land, altså langt vekk fra selve helikopteroperasjonene. Resultatet kan bli tap av kontroll og kompetanse, og vil bl.a. sette Luftartstilsynet på sidelinjen. Det er flyselskapene selv som har jobbet for denne endringen som har blitt hastevedtatt av EU, uten høringsprosess. Luftartstilsynet foreslo hastegjennomføring av endringen i Norge, men har etter press fra bl.a. Industri Energi, LO, Norsk Helikopteransattes forbund, Norsk flygerforbund, i tillegg til helikopterbransjen, flere departement og oljeselskapet ConocoPhillips holdt igjen.

Saken er fortsatt ikke endelig avgjort.

Godt oppmøte fra klubben

Vi er veldig glade for at flere tillitsvalgte fra klubben tok turen til helikopterkonferansen. Konferansen blir satt opp årlig og vil være åpen for medlemmer og tillitsvalgte. Vi oppfordrer alle som har interesse for helikopter, flysikkerheten og hvordan forbundet og LO jobber med produsenter, operatører og myndigheter til å melde seg på videre konferanser.

Bildegalleri – Se Bell 525