Industri Energi sine nettsider

Hei folkens

Nå som streiken er over er det på tide å oppsummeres hva SAFE streiket for og ikke minst hva resultatet ble. Det er alltid krevende å forklare pensjon, men skal prøve å sette opp konkrete punkt.

  • Siden det skal komme ny Pensjonstrygd for sjømenn, som erstatter dagens ordning, har man hatt en overgangsregel for ansatte over 50 år siden disse KUNNE tape noe om man ikke hadde en avtalt minsteytelse. Dette siden noen gjerne ikke har opptjent nok sjømannspensjon samt annen tjenestepensjon.
  • Overgangsregelen ble forlenget i de ordinære forhandlingene og er en avtale som faller bort når regjeringen vedtar ny lov om sjømannspensjon.
  • Under lønnsforhandlingene i år ville arbeidsgiversiden at denne ordningen ikke skulle gjelde de nyansatte etter 1 Juni 2018, det vil si ansatte over 50 år som bli nyansatt i Archer på flyterigg området. Under forhandlingene fikk IE igjennom at overgangsordningen skulle gjelde ved virksomhets overdragelse og der ansatte har gjeninntakelse rett.
  • Det er viktig å poengtere at dette er en minstepensjonsbestemmelse og selv om man er over 50 og nyansatt så er det ikke slik at man automatisk taper ved at den retten faller bort. Det vil si, om man har nok opptjening i sjømannspensjon og tilleggspensjon fra tidligere vil det ikke utgjør noen forskjell. De som kunne blitt rammet ville vært de som ikke har opptjening fra slike ordninger fra tidligere.

Vi var enig i at vi måtte bevare denne overgangsordningen for de som var ansatt samt for personell som virksomhets overdras eller blir gjeninntatt ihht AML 14.2. Dette fikk vi som kjent igjennom i forhandlingene. Det var den lille endringen på forhandlingsresultatet vårt SAFE brukte som hovedkrav og argument for å gå til streik på. Altså at overgangs ordningen ikke skulle gjelde nyansatte over 50 år. Det andre kravet fra SAFE var høyere lønn, opp mot 8% ifølge NR.

Jeg vil minne om at bedriften har full styringsrett på hvem de ansetter. Når SAFE nå fikk igjennom at også nyansatte (over 50) skal få videreført denne ordningen, vil det garantert få konsekvenser for denne aldersgruppen. Da det vil koste bedriftene mye mer å ansette en person over 50 år, så vil dette føre til at få eller ingen i den aldersgruppen vil bli ansatt før ny pensjon blir vedtatt av stortinget. Når det skjer vet ingen ennå.

Dette blir da bare dårlig seniorpolitikk. Kravet fra SAFE kostet ikke rederiene en krone og var derfor lett å imøtekomme. Hvorfor ble da dette løsning på denne SAFE streiken? Bakgrunnen for streiken handlet altså ikke om pensjon slik det blir fremstilt, men om penger. Streiken har som kjent ikke ført til en eneste krone ekstra i tillegg.

En kan lese om SAFE sine uttalelser om at dette var en historisk seier. De mener det er historisk siden de har fått opprinnelig reguleringstidspunkt for lønn til 1. juni for sine medlemmer, (selv om de har vært i streik) altså den samme datoen vi andre har uten å streike. Bakgrunnen for at SAFE mener dette er at ved streik blir gjeldende lønnsregulering først den datoen man avslutter streiken. Historisk er det nok, men nå har vi ikke misbrukt streikeverktøyet så mye før. Det er verdt å merke seg at de medlemmer som SAFE har tatt ut i streik faktisk har tapt på streiken. Selv om de får regulert lønnen sin fra 1.6, de som har vært i streik har tapt lønn fra de ble tatt ut i streik og frem til de kommer i arbeid igjen.

Utenom dette kan man se at de har fått byttet om rekkefølgen i protokoll fra meklingsmannen slik at nå er punkt 9 blitt til punkt 10 og punkt 10 er blitt til punkt 9.

Resultatet av hele streiken til SAFE koker altså ned til at følgende setning ble fjernet fra den opprinnelige protokollen: Denne utvidelse av overgangsregelen gjelder ikke for personell som ansettes i bedriften etter 1 Juni 2018, med unntak av personell som gjennansettes på fortrinnsrett eller er gjenstand for virksomhetsoverdragelse.

Resultatet har og vil sikkert bli enda mer hauset opp av SAFE både her og der. Det er riktignok viktig å poengtere at vi mener at noen vil kunne få glede av dette, og få en bedre pensjon. Utfordringen blir den at en må først bli ansatt, for uten å bli ansatt har man forståelig nok ingen rettigheter på denne avtalen.

Men nå er streiken over og det tror jeg de aller fleste er glad for. En unødvendig forlengelse av denne konflikten ville bare ført til enda større konsekvenser i form av store inntektstap for alle parter. En skal aldri kimse av en streik, men personlig så jeg ikke helt den store kampsaken i år.

Som en avslutning vil jeg ta med et par viktige nøkkel momenter i denne konflikten.

  • SAFE fikk tilbud om det samme som Industri Energi hadde forhandlet frem. Et tilbud som samlet sett var bedre enn hva som ble gitt på sammenlignbare områder.
  • Det har blitt sendt ut mye feilinformasjon fra SAFE en kan i beste fall si at SAFE har villedet sine medlemmer, og i verste fall svekket kampviljen til senere forhandlinger. SAFE hevdet at 80 % av medlemmene deres stilte seg bak forhandlingsutvalget og stemte nei til oppgjøret. Faktum var at 80 % av de 62 % som stemte sa nei. Det har vist seg, mange ganger nå i etterkant, at deres medlemmer ikke forsto hva de streiket for. De forstod ikke at tilbudet som ble gitt fra arbeidsgiver under forhandlingene ikke ville ha noen betydning for noen av dem.
  • I media har vi lest at partene har stått langt fra hverandre. SAFE har gått ut og uttalt at: Vi kan streike helt til vi får gjennomslag! Når vi nå ser på løsningen som avsluttet streiken, og leser på NR sine sider at: Resultatet er helt i tråd med det som ble kommunisert som en løsning i forbindelse med tvungen mekling. Hvor lønnskravet ble av blir det ikke snakket så mye om fra SAFE sin side.

SAFE går ut og sier at: SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet. SAFE hevder de fikk fullt gjennomslag for sitt pensjonskrav. I tillegg så hevder SAFE at sikret sine medlemmer etterbetaling i fra 01.06.2018, noe som er historisk innenfor NR-området. SAFE valgte å ta ansvar og avslutte streiken da deres hovedkrav pensjon, ble innfridd.

FAKTA er at SAFE kastet egne medlemmer ut i streik og våre medlemmer ut i permittering for det samme resultatet de forkastet under meklingen hos riksmegleren. En fotball seier på løkka ville gitt ett større grunnlag for å feire.

Det er et historisk sitat fra Winston Churchill, etter innsatsen til RAF flygerne under krigen som lyder «Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye». Om denne streiken kan en bli fristet til å si «aldri har så få rammet så mange for så lite».