Industri Energi sine nettsider

Foreløpig ingen ny avtale om stillingsinnplassering i wireline

I henhold til særavtalen skulle partene inngå avtale om lønnsinnplassering for anhukere og personell med flere relevante fagbrev eller tilleggsutdannelse innen utgangen av februar i år. Avtalen er ikke signert av bedriften.

Avtale om lønnsinnplassering

klubben og bedriften har i halvannet år vært uttalt enige om å opprette en modell som skal insentivere til opprykk i avdelingen samtidig som at personell med tilleggskompetanse blir kompensert på fast lønn fremfor separate tillegg, slik som har vært tilfellet for wirelinepersonell med teknikkertillegg. Modellen skal også omfatte anhukere, som har et tilleggsansvar tillagt stillingen.

Da det var et eget arbeid på dette så forhandlet vi på plass særavtalen uten å la ar eidet med lønnsinnplasseringen forsinke særavtalen. Vi tok derfor følgende tilførsel inn i særavtalen:

Partene hadde dialog gjennom februar, men kom ikke helt i mål før ledelsen gikk ut i vinterferie.

Vi tok opp arbeidet i mars og var sikre på at en enighet var like i nærheten, men så lot det vente på seg.

Venter på signatur

Siste møte i saken var torsdag 16. mars, hvor vi i møtet oppfattet at vi var kommet i mål med protokollen. Klubben signerte derfor protokollen og sendte den over til bedriften, men har siden ikke mottatt noen signatur i retur.

Klubben har purret på signaturen men har ikke fått noen avklaring på om bedriften brått har ombestemt seg eller om de kommer til å signere.

I den protokollen vi har signert er virkningsdato satt til 1. desember 2022, slik at forsinkelsen ikke skal ha praktisk betydning så lenge protokollen blir signert. Det er likevel ikke noen god situasjon da ansatte naturlig nok etterlyser informasjon om avtalen som skulle vært på plass for over tre uker siden.

Skuffet over forsinkelsen

Klubben er skuffet over forsinkelsen og mener det er uholdbart at det går over en uke uten at vi får en avklaring etter at vi oppfatter at prosessen er kommet i mål. Partene har brukt lang tid på arbeidet og det er på tide å komme i mål. Vi beklager at saken ikke er avklart men følger opp videre og satser på ny informasjon neste uke.