Industri Energi sine nettsider

Felles informasjon

Det har kommet inn noen spørsmål til oss vedrørende bruken av Franks personell på Equinor installasjoner operert av Archer. For og avklare eventuelle missforståelser så går vi nå ut felles informasjon fra Industri Energi Archer og SAFE i Archer.

Vi lister her opp noen av nøkkelpunktene som det har blitt oppnådd enighet om ifm bruken av Franks personell:

Franks personell skal ha minst like gode lønns og arbeidsbetingelser som NR Flyteriggavtalen. Her innbefattet: Ventetid, overtid, nattskift, svingskift, tariffavtalens §3.3, feriepenger og andre ulempetillegg. Overnevnte ulempetillegg vil bli kompensert med et kronebeløp.

Franks personell skal gis anledning til å delta på fagforeningenes årsmøter og tillitsvalgt konferanser. Fanks personell skal ha alle sine utgifter dekket på lik linje med Archer personell. Det gis ikke lønn ved deltakelse på nevnte arrangement.

Innleid Franks personell som brukes som sykeavløser osv. skal følge denne avtale.

Tillitsvalgte krever innsyn og kontroll myndighet hos Franks opp mot lønns og arbeidsbetingelser for utleid personell, samt ha innsyn i pensjons og forsikring vilkår for Franks personell. Dette skjer via HR Manager i Archer.

Franks personell skal følge 2-4 rotasjon. Fast skift og ha 1460 timers årsverk.

Deler av protokollen ansees å være av bedriftsintern karakter og vil ikke bli publisert.
Dette har ingen betydning for personellet som jobber på installasjonene våre.