Industri Energi sine nettsider

Enighet i lønnsoppgjøret for sokkelansatte

Industri Energi kom onsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for sokkelansatte, (OBF avtalen) operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.

Industri Energi og Offshore Norge er enig om et forhandlingsresultat som gir sokkelansatte en lønnsøkning 41.700 kroner, pluss et etterslep på 6747 kroner for boring og forpleining. Dette er gjeldende fra 1. juni i år.

I tillegg blir skift-/nattillegget økt med 4,50 kroner til 91,50 kroner. Konferansetillegget økes med 6 kroner til 115 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 2275 kroner.

Protokoll tilførsel om lederlønn og bonus.

Industri Energi har tatt med følgende protokolltilførsel om selskapenes lederlønninger og bruk av bonuser:

«Våre ledere maner til kollektiv fornuft for arbeidstakere og peker i forhandlinger på viktigheten av frontfagsrammen. Samtidig tar de selv ut en rekordhøy lønnsvekst på over 20 %. Dette bidrar til å undergrave den norske modellen. Det kan ikke bare være arbeidstakerne som skal bidra til en bærekraftig lønnsutvikling. Dette må også våre ledere være med på, og Offshore Norge og NHO har et ansvar for at det skjer.»

«Industri Energi ser også med bekymring på de store forskjeller i bonusutbetalinger i bedriftene. Dette bidrar til dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vår holdning er at dersom det skal gis bonus, skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften»

Forhandlingsutvalget til Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Årets mellomoppgjør i sokkelavtalene omfatter drøyt 4000 Industri Energi-medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner for operatørselskapene, samt innen forpleining og boring.

Som nevnt i forrige artikkel så gjelder ikke dette oppgjøret for ansatte hos oss i Archer da våre offshore ansatte i boring på faste installasjoner, er på NR Flyteriggavtalen som har forhandlinger i slutten av mai.

Men resultatet av disse forhandlingene sammen med frontfags oppgjøret bidrar som kjent til det utgangspunktet som vi forhandler på.